Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Hlavné zameranie:

  • komplexná problematika karcinómu pľúc, vrátane sledovania genetických abnormalít, mikroRNA, genetických polymorfizmov, možnosti včasnej diagnostiky a predikcie rozvoja tohto ochorenia. KHCH aktívne spolupracuje na výskumných úlohách s teoretickými a klinickými pracoviskami Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, predovšetkým s Ústavom lekárskej biológie, Ústavom lekárskej biochémie, s Klinikou pneumológie a ftizeológie.
  • rozvoj a aplikácia nových endoskopických metód v torakochirurgii: uniportal VATS lobektómie, NITS (Non – intubated thoracic surgery) operačné postupy.