Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty

Realizované projekty:

APVV-20-0232 Spracovanie a analýza ultrasonografických videozáznamov pomocou umelej inteligencie. Hlavný riešiteľ: Technická univerzita v Košiciach - Fakulty elektrotechniky a informatiky

Lisper. ITMS 313011V446: Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života. Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020. 

Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení.“ kód ITMS 26220220153 Odborní riešitelia: Doc. MUDr. Anton Dzian, PhD. Doba riešenia: 12.9.2011 – 30.11.2014

VEGA: 1/0336/12 „Sledovanie mikroRNA u pacientov s karcinómom pľúc.“ Zodp. riešiteľ: MUDr. Anton Dzian, PhD. Doba riešenia: 2012-2015

Grant Ministerstva zdravotníctva SR: 2012/25-UKMA-2. Možnosti využitia miRNA v prevencii, včasnej diagnostike a personalizovanej terapii karcinómu pľúc a malignít gastrointestinálneho traktu. Zodp. riešiteľka: doc. RNDr. Erika Halašová, PhD. Ústav lekárskej biológie Spoluriešitelia: doc. MUDr. Anton Dzian, PhD. Doba riešenia: 2013-2015

APVV: APVV-0412-11 „Možnosti včasnej diagnostiky a predikcie rozvoja ochorenia u karcinómov pľúc.“ Zodp. riešiteľka: doc. RNDr. Erika Halašová, PhD. Ústav lekárskej biológie Spoluriešitelia: doc. MUDr. Anton Dzian, PhD. Doba riešenia: 1.7.2012 - 31.12.2015

Martinské centrum pre biomedicínu "Biomed Martin" ITMS: 26220220187 Odborní riešitelia: Doc.  MUDr. Anton Dzian, PhD. Doba riešenia: 12/2013 – 09/2015