Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ďalšie vzdelávanie pracovníkov

Klinika hrudníkovej chirurgie sa podieľa na ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve na JLF UK v Martine v akreditovanom štúdijnom programe Chirurgia a Pneumológia a ftizeológia.