Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

Klinika hrudníkovej chirurgie sa podieľa na pregraduálnej výučbe študentov JLF UK v Martine (domácich a zároveň aj študujúcich v anglickom jazyku) v nasledovnom rozsahu:

3. ročník: prednášky a praktické cvičenia z propedeutiky, hrudníkovej a všeob. chirurgie

4. ročník: prednášky z traumatológie hrudníka a všeob. chirurgie + praktické cvičenia

Prednášky pre 4. ročník – ZS-AR 2022/2023 Študijný program všeobecné lekárstvo - Onkológia

6. ročník: konzultácie pred štátnou rigoróznou skúškou a asistovanie pri operáciách

Ďalšie aktivity: zapájanie pracoviska do študentskej vedeckej odbornej činnosti, prípravy diplomových prác študentov 4.-6. ročníka.