Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

 

Na Klinike hrudníkovej chirurgie JLFUK a UNM pracuje Pneumologicko-chirurgicko-onkologický indikačný tím - medziodborová komisia.

 

Nároky na efektivitu manažmentu pneumoonkologického pacienta, zložitejšiu lokalizačnú a histologickú diagnostiku vrátane vyšetrení molekulárnej diagnostiky, nároky a pokroky v hrudníkovej chirurgii, zvyšujúce sa nároky na liečbu a možnosti personalizovanej liečby si vyžadujú činnosť multidisciplinárneho tímu v terapeutickom rozhodovaní pri liečbe karcinómu pľúc a iných malígnych ochorení hrudníka.

 Z iniciatívy prednostu Kliniky hrudníkovej chirurgie doc. MUDr. Antona Dziana, PhD. začal takýto tím odborníkov pracovať na pôde JLFUK a UNM v Martine.

Prvé zasadnutie pneumologicko-chirurgicko-onkologického indikačného tímu sa uskutočnilo 27.9.2018. Do tímu sú zapojené pracoviská JLFUK a UNM: Klinika pneumológie a ftizeológie, Onkologické centrum, Klinika hrudníkovej chirurgie, Ústav patologickej anatómie, Rádiologická klinika.

Prostredníctvom videokonferenčného systému sú súčasťou indikačného tímu odborníci z Oddelenia pneumológie a ftizeológie FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica a Onkoligickej kliniky UVN Ružomberok.

Veríme, že tímové rozhodovanie so zapojením moderných prostriedkov telemedicíny prinesie preukázateľnú efektivitu v indikáciách a liečbe karcinómu pľúc a iných malígnych ochorení hrudníka, čo bude v prospech našich pacientov.