Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

 

Na Klinike hrudníkovej chirurgie JLFUK a UNM pracuje Pneumologicko-chirurgicko-onkologický indikačný tím - medziodborová komisia.

 

Nároky na efektivitu manažmentu pneumoonkologického pacienta, zložitejšiu lokalizačnú a histologickú diagnostiku vrátane vyšetrení molekulárnej diagnostiky, nároky a pokroky v hrudníkovej chirurgii, zvyšujúce sa nároky na liečbu a možnosti personalizovanej liečby si vyžadujú činnosť multidisciplinárneho tímu v terapeutickom rozhodovaní pri liečbe karcinómu pľúc a iných malígnych ochorení hrudníka.

 Z iniciatívy prednostu Kliniky hrudníkovej chirurgie doc. MUDr. Antona Dziana, PhD. začal takýto tím odborníkov pracovať na pôde JLFUK a UNM v Martine.

Prvé zasadnutie pneumologicko-chirurgicko-onkologického indikačného tímu sa uskutočnilo 27.9.2018. Do tímu sú zapojené pracoviská JLFUK a UNM: Klinika pneumológie a ftizeológie, Onkologické centrum, Klinika hrudníkovej chirurgie, Ústav patologickej anatómie, Rádiologická klinika.

Prostredníctvom videokonferenčného systému sú súčasťou indikačného tímu odborníci z Oddelenia pneumológie a ftizeológie FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.

Veríme, že tímové rozhodovanie so zapojením moderných prostriedkov telemedicíny prinesie preukázateľnú efektivitu v indikáciách a liečbe karcinómu pľúc a iných malígnych ochorení hrudníka, čo bude v prospech našich pacientov.

 

 

Personálne obsadenie:

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Univerzitná nemocnica Martin

prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.  - Klinika pneumológie a ftizeológie

doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD.  - Klinika pneumológie a ftizeológie

prim. MUDr. Ivan Kocan, PhD.  - Klinika pneumológie a ftizeológie

MUDr. Iveta Kulišková - Klinika pneumológie a ftizeológie

MUDr. Ľubica Kostková - Onkologické centrum

MUDr. Mária Kočišová - Onkologické centrum

MUDr. Dagmar Šuteková - Onkologické centrum

MUDr. Zuzana Špaňová - Onkologické centrum

doc. MUDr. Anton Dzian, PhD. – Klinika hrudníkovej chirurgie

prim. MUDr. Ivan Fučela – Klinika hrudníkovej chirurgie

MUDr. Zdenko Huťka, CSc. - Ústav patologickej anatómie

MUDr. Jozef Mičák - Ústav patologickej anatómie

prim. MUDr. Martin Števík, PhD. - Rádiologická klinika

MUDr. Štefánia Vetešková - Rádiologická klinika

 

FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

prim. MUDr. Juraj Mazal - Oddelenie pneumológie a ftizeológie

MUDr. Michal Urda  - Oddelenie pneumológie a ftizeológie

MUDr. Peter Paluch  - Oddelenie pneumológie a ftizeológie

MUDr. Veronika Urdová - Oddelenie pneumológie a ftizeológie

MUDr. Marek Lafférs -  Onkologická klinika