Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

OBHAJOBA DIZERTAČNEJ PRÁCE

   Po získaní najmenej 210 kreditov (v 4 - ročnom dennom a 5 - ročnom externom štúdiu)- môže doktorand podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi fakulty. Žiadosť je potrebné podať v dostatočnom predstihu, aby sa obhajoba dizertačnej práce mohla uskutočniť najneskôr v deň ukončenia predpokladanej štandardnej dĺžky doktorandského štúdia určenej študijným programom. 

 

Náležitosti k podaniu žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce odporúčame predkladať do 31. marca!


 

                                                  U P O Z O R N E N I E !!! 

Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu sa termín odovzdávania náležitostí  k povoleniu obhajoby dizertačnej práce posúva

                                                   do 30. apríla 2020 !

 

Vnútorný predpis č. 10/2020

týkajúci sa organizácie štúdia na JLF UK v Martine v letnom semestri AR 2019/2020