Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

OBHAJOBA DIZERTAČNEJ PRÁCE

   Po získaní najmenej 210 kreditov (v 4 - ročnom dennom a 5 - ročnom externom štúdiu)- môže doktorand podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi fakulty. Žiadosť je potrebné podať v dostatočnom predstihu, aby sa obhajoba dizertačnej práce mohla uskutočniť najneskôr v deň ukončenia predpokladanej štandardnej dĺžky doktorandského štúdia určenej študijným programom. 

 

Náležitosti k podaniu žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce odporúčame predkladať do 31. marca!


 

                                              

Odovzdávanie diplomov o ukončení III. stupňa VŠ štúdia

OZNAM