Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť

Základné pravidlá bibliografickej registrácie:

 * Publikačná činnosť sa eviduje zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na ustanovený týždenný pracovný čas a študentom študijných programov tretieho stupňa v dennej a externej forme štúdia.

 * Autor zodpovedá za priebežnú aktualizáciu všetkých potrebných údajov o svojej publikačnej činnosti a priebežné odovzdávanie dokumentácie do príslušnej fakultnej knižnice. Autor navrhuje kategóriu publikačnej činnosti a súčasne zodpovedá za súlad obsahovej i formálnej stránky publikovaného dokumentu s príslušnou kategóriou publikačnej činnosti.

 * Príslušná fakultná knižnica overí formálnu stránku kategorizácie publikovaného dokumentu. Ak kategória navrhnutá autorom nie je v súlade s formálnymi požiadavkami (rozsah, recenzovanosť, a pod.), fakultná knižnica navrhne autorovi zmenu kategórie. Po dohodnutí kategórie knižnica spracuje záznam, ktorý vkladá do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti CREPČ2.

<output>Vnútorný predpis UK č. 2/2013 (.pdf, 145 KB) - úplné znenie Smernice rektora UK o evidencii publikačnej činnosti s prílohami:
- Príloha č. 1 - Kategórie publikačnej činnosti (.pdf, 100 KB)
- Príloha č. 2 - Kategórie ohlasov (.pdf, 52 KB)
- Príloha č. 3 - Charakteristika vybraných pojmov (.pdf, 68 KB)
</output>

NOVÉ! 

Vyhláška 397/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti - účinnosť od 1.1.2021

<output>Vnútorný predpis č. 2/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti.</output>

<output>Vyhláška č. 456/2012 Z.z.  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. </output>

Vyhláška č. 456/2012 Z.z.  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. 

<output>Vyhláška č. 456/2012 Z.z.  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. </output>

Vnútorný predpis č. 10/2019 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3


<output>Zákon č. 455/2012 Z. z. o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002 Z. z.</output>

<output>Zákon č. 455/2012 Z. z. o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002 Z. z.</output>

Zákon č. 455/2012 Z.z. - o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.131/202 Z.z.

Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel

 

Odporučania:

Manuál pre autorov [pdf] - aktualizácia 18.03.2019

Vyhľadávanie v CREPČ 2 [pdf] - aktualizácia 19.12.2018

Overovanie záznamov v externých databázach [pdf] - nové

Definovanie vedeckej monografie a zborníka pre potreby evidencie publikačnej činnosti [pdf]

Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú anonymné recenzné konanie