Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť

Kontaktná osoba: Helena Pišteková, VoIP:506, pistekovajfmed.uniba.sk

Príkaz dekana JLF UK č.4/2008 o opatreniach na zabezpečenie kvality odborného rastu v publikačnej oblasti na JLF UK

Databáza evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK -  bibliografická registrácia publikačnej činnosti spracovávaná v  knižnično-informačnom systéme VTLS/Virtua.

Základné pravidlá bibliografickej registrácie:

 * Publikačná činnosť sa eviduje zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na ustanovený týždenný pracovný čas a študentom študijných programov tretieho stupňa v dennej forme štúdia.

 * Autor zodpovedá za priebežnú aktualizáciu všetkých potrebných údajov o svojej publikačnej činnosti a priebežné odovzdávanie dokumentácie do príslušnej fakultnej knižnice. Autor navrhuje kategóriu publikačnej činnosti a súčasne zodpovedá za súlad obsahovej i formálnej stránky publikovaného dokumentu s príslušnou kategóriou publikačnej činnosti.

 * Príslušná fakultná knižnica overí formálnu stránku kategorizácie publikovaného dokumentu. Ak kategória navrhnutá autorom nie je v súlade s formálnymi požiadavkami (rozsah, recenzovanosť, a pod.), fakultná knižnica navrhne autorovi zmenu kategórie. Po dohodnutí kategórie knižnica spracuje záznam, ktorý sa uloží do celouniverzitnej databázy publikačnej činnosti UK.

Súvisiaca legislatíva:

<output>Vnútorný predpis UK č. 2/2013 (.pdf, 145 KB) - úplné znenie Smernice rektora UK o evidencii publikačnej činnosti s prílohami:
- Príloha č. 1 - Kategórie publikačnej činnosti (.pdf, 100 KB)
- Príloha č. 2 - Kategórie ohlasov (.pdf, 52 KB)
- Príloha č. 3 - Charakteristika vybraných pojmov (.pdf, 68 KB)
</output>

Vnútorný predpis č. 2/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti (Predpis nadobudol platnosť a účinnosť dňa 22. apríla 2013).

 

<output>Zákon č. 455/2012 Z. z. o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002 Z. z.</output>

<output>Zákon č. 455/2012 Z. z. o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002 Z. z.</output>

<output>Zákon č. 455/2012 Z. z. o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002 Z. z.</output>

Zákon č. 455/2012 Z.z. - o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.131/202 Z.z.

<output>o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002 Z. z.</output>

Vyhláška č. 456/2012 Z.z.  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

http://www.crepc.sk/opac?fs=98F3A788F2A245D3A7599588E57EE012&fn=main


Dôležité odkazy:

CREPČ - Centrálny register evidencie publikačnej činnosti SR

Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel

Základné vlastnosti vybraných typov dokumentov

Povinny výtlačok: všetky potrebné informácie nájdete na http://www.snk.sk/sk/informacie-pre/vydavatelov/isbn.html

Autorský hárok: Autorský hárok (AH, 1AH) - merná jednotka rozsahu autorovho rukopisu, obsahujúca 20 normalizovaných strán s 30 riadkami po 60 úderov na strane (započítavajú sa všetky písmená, číslice, interpunkčné a rozdeľovacie znamienka, i medzislovné medzery), jedna normalizovaná strana má 30 riadkov x 60 znakov = 1800 znakov, 1 AH má 20 strán x 1800 = 36 000 znakov.