Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť

FORMULÁR evidencie publikačnej činnosti

Vykazovacie obdobie 2024 v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ  SR č.397/2020 a Metodiky evidencie publikačnej činnosti prinieslo zmeny a do záznamov v CREPČ vo vedeckých kategóriách V1, V2 a V3 je povinnosť vkladať prílohy v el. podobe pre dané kategórie.

Prosíme autorov el. formulár vyplniť a odoslať. Po odoslaní je formulár evidovaný v AKASe a požiadavka spravovaná do publikačnej aktivity autora.

<output>PETRA (Publications, EvaluaTion, Research Agenda)</output>

PETRA ( Publications, EvaluaTion, Research Agenda)

Informácia o novom systéme evidencie publikačnej činnosti PETRA  - AK UK od 1.2.2024 nasadzuje nový systém evidencie pblikačnej činnosti ( REPČO od fy Svop) - PETRA, ktorý prinesie:

- automatickú synchronozáciu 1:1 s Centralneho registra evidencie publikačnej činnosti ( CREPČ)

- rozšírené možnosti evidencie scientrometrických údajov a vyhľadávanie

- prípravu výstupov na meno a pracovisko všetkými používateľmi priamo z webového rozhrania systému...

Prevádzka systému PETRA sa začne v marci 2024.

<output>

ový systém evidencie publikačnej činnosti prinesie:

</output>

Základné pravidlá bibliografickej registrácie

 * Publikačná činnosť sa eviduje zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na ustanovený týždenný pracovný čas a študentom študijných programov tretieho stupňa v dennej aj externej forme štúdia.

 * Autor zodpovedá za priebežnú aktualizáciu všetkých potrebných údajov o svojej publikačnej činnosti a priebežné odovzdávanie dokumentácie do príslušnej fakultnej knižnice. Autor navrhuje kategóriu publikačnej činnosti a súčasne zodpovedá za súlad obsahovej i formálnej stránky publikovaného dokumentu s príslušnou kategóriou publikačnej činnosti.

 * Príslušná fakultná knižnica overí formálnu stránku kategorizácie publikovaného dokumentu. Ak kategória navrhnutá autorom nie je v súlade s formálnymi požiadavkami (rozsah, recenzovanosť, a pod.), fakultná knižnica navrhne autorovi zmenu kategórie. Po dohodnutí kategórie knižnica spracuje záznam, ktorý vkladá do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti CREPČ2.

Publikačná činnosť doktorandov (denná, externá forma štúdia)

<output>Vnútorný predpis UK č. 2/2013 (.pdf, 145 KB) - úplné znenie Smernice rektora UK o evidencii publikačnej činnosti s prílohami:
- Príloha č. 1 - Kategórie publikačnej činnosti (.pdf, 100 KB)
- Príloha č. 2 - Kategórie ohlasov (.pdf, 52 KB)
- Príloha č. 3 - Charakteristika vybraných pojmov (.pdf, 68 KB)
</output> egislatíva:

Platná legislatíva od 1.2.2022 pri spracovaní evidencie pub. činnosti

Vnútorný predpis č. 39/2023 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti.
Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 12. decembra 2023.
Príloha č. 1 Kategórie publikačnej činnosti, Príloha č. 2 Kategórie ohlasov, Príloha č. 10 Charakteristika vybraných pojmov

Vyhláška 397/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (platnosť od roku 2022)

Nové kategórie evidencie pub.činnosti

Nové kategórie evidencie ohlasov

<output>Nové kategórie evidencie publikačnej činnosti                            Nové kategórie evidencie ohlasov</output>

Vyhláška č. 456/2012 Z.z.  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (platnosť do roku 2021)

z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

Vnútorný predpis č. 10/2019  - Smernica rektora UK o evidencii publikačnej činnosti. Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 2/2013.Predpis je platný a účinný od 05. 06. 2019 Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3 ( platnosť od roku 11/23)

Zákon č. 455/2012 Z.z. - o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.131/202 Z.z.

Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel

 

Odporúčania:

Manuál pre autorov [pdf]

Vyhľadávanie v CREPČ 2 [pdf]

Overovanie záznamov v externých databázach [pdf]

Základne vlastnosti vybraných typov dokumentov (vysokoškolská učebnica, skriptá ...)

Definovanie vedeckej monografie a zborníka pre potreby evidencie publikačnej činnosti [pdf]

Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú anonymné recenzné konanie

Časopisy s rubrikami - metodické usmernenie