Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠTUDIJNÝ PROGRAM DOKTORANDA

Organizovanie doktorandského štúdia sa riadi právnymi predpismi ( §51 Zákona Z.z. o vysokých školách a Čl. 20 Vnútorného predpisu č.8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave a podľa Vnútorného predpisu č. 29/2014 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a individuálnym študijným plánom, ktorý pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. Zostavuje ho doktorand v spolupráci so školiteľom a schvaľuje ho odborová komisia príslušného študijného programu.

Pozn.: Prosíme uvádzať do ŠP aj názov témy v jazyku anglickom!

ŠTUDIJNÝ PROGRAM DOKTORANDA