Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠTUDIJNÝ PROGRAM DOKTORANDA

Organizovanie doktorandského štúdia sa riadi právnymi predpismi (§51 Zákona Z.z. o vysokých školách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a podľa Čl. 26 Vnútorného predpisu č.22/2023 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave a podľa Vnútorného predpisu  Čl. 27 č. 21/2023 Študijný poriadok Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a individuálnym študijným plánom, ktorý pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. Zostavuje ho doktorand v spolupráci so školiteľom a schvaľuje ho odborová komisia príslušného študijného programu.

Pozn.: Prosíme uvádzať do ŠP aj názov témy v jazyku anglickom!

ŠTUDIJNÝ PROGRAM DOKTORANDA