Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ROČNÉ HODNOTENIE DOKTORANDA

V súlade s Čl. 16 ods. 3 písm. e) a Čl. 25 ods. 6 Vnútorného predpisu č. 8/2012 Študijný poriadok na UK v Bratislave a podľa Vnútorného predpisu č. 13/2020 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine sa na konci príslušného akademického roka predkladá dekanovi ročné hodnotenie doktoranda.

ROČNÉ HODNOTENIE