Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA

Doktorandské štúdium sa organizuje v súlade s §51 a §54 Zákona Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vnútorného predpisu č.20/2019 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave - Organizácia štúdia na UK a Vnútorného predpisu č. 13/2020 Študijný poriadok JLF UK