Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA

Doktorandské štúdium sa organizuje v súlade s §51 a §54 Zákona Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a IV. časti Vnútorného predpisu č.8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave - Organizácia štúdia na UK a Vnútorného predpisu č. 29/2014 Študijný poriadok JLF UK.