Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA

Doktorandské štúdium sa organizuje v súlade s §51 a §54 Zákona Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vnútorného predpisu č.22/2023 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave - Organizácia štúdia na UK a Vnútorného predpisu č. 21/2023 Študijný poriadok JLF UK v Martine