Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

SKÚŠKA Z CUDZIEHO JAZYKA

Študent doktorandského štúdia je povinný absolvovať predmet "skúška z cudzieho/svetového jazyka" v rámci absolvovania študijnej časti za ktorý získava 10 kreditov.

Bližšie informácie získate na Ústave cudzích jazykov JLF UK - tu