Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

PRÁVNE PREDPISY

Na stránke Vám ponúkame výber zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na doktorandské štúdium a vnútorné predpisy schválené UK v Bratislave a Vedením JLF UK v Martine


ZÁKONY MŠVVaŠ SR 

Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách - novelizovaný - úplné znenie (Tento zákon nadobudol platnosť s účinnosťou od 1. septembra 2013)

VNÚTORNÉ PREDPISY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

  • PLATNÉ PREDPISY

Vnútorný predpis č. 7/2012 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave - Pravidlá tvorby, rozdelenia a použitia finančných prostriedkov určených na podporu zahraničných mobilít doktorandov

Vnútorný predpis č. 9/2013 - Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave schválený Akademickým senátom zo dňa 19.6.2013 a platný dňa od 1.9.2013

Smernica rektora UK č. 2/1013 - o evidencii publikačnej činnosti, platná a účinná od 22. apríla 2013

<output>Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v Bratislave v akad. roku 2016/2017. Táto smernica nadobudla platnosť 26. januára 2016 a účinnosť 1. septembra 2016. </output>

Smernica rektora UK č. 9/2016 - úplné znenie vnútorného predpisu č. 1/2016 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa mení výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2016/2017 v znení dodatku č. 1 - prílohy 1-13

Smernica rektora UK č. 10/2017 - ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2017/2018, platný od 24. apríla 2017 a s účinnosťou od 1. septembra 2017

Prílohy 1-13

Smernica rektora č. 20/2017 - Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komnenského v Bratislave v znení dodatku č. 1-3

Predpis bol vydaný dňa 23.10.2017

Smernica rektora UK č. 2/2018 - úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1

Predpis bol vydaný dňa 17.1.2018

Smernica rektora UK č. 6/2018 - Dodatok č. 2 VP č. 12/2013 Smernice rektora o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

Predpis je platný a účinný od 20.03.2018

Smernica rektora UK č. 7/2018 - úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a č. 2 

Predpis bol vydaný dňa 09.04.2018

Smernica rektora č. 10/2018 - úplné znenie VP č. 26/2017 Smernice rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2018/2019 v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 29.5.2018, platný od 1.9.2018.

Príloha č. 1 - 13

Smernica rektora UK č. 19/2018 - ktorou sa určujú pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, platná a účinná od 29. októbra 2018

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 10/2014.


  •  NEPLATNÉ PREDPISY

Vnútorný predpis UK č. 3/2015 - Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 8/2015 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, schválený AS UK dňa 18. februára 2015 a platný dňom jeho schválenia

Študijný poriadok UK č. 5/2014 - Vnútorný predpis č. 5/2014 schválený AS UK Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislava v znení dodatku č. 1.
Predpis bol vydaný 17. marca 2014.

Študijný poriadok UK č. 8/2013, schválený AS UK dňa 19. júna 2013, platný a účinný od 1. septembra 2013

Štipendijný poriadok UK. 9/2013, schválený AS UK dňa 19. júna 2013, platný a účinný od 1. septembra 2013

Smernica rektora UK č. 6/2009 - organizácia doktorandského štúdia na UK - úplné znenie (vydané rektorom UK dňa 6. marca 2009)

Smernica rektora UK č. 12/2013 - o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupnení na UK v Bratislave (Táto smernica nadobudla platnosť 28. augusta 2013 s účinnosťou dňa 1. septembra 2013)

Smernica rektora UK č.14/2012, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2013/2014, platný od 19. decembra 2012 a účinný od 1. septembra 2013

Smernica rektora UK č. 19/2013 - ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2014/2015, platný od 19. decembra 2013 a účinný od 1. septembra 2014 - prílohy

Smernica rektora UK č. 25/2014 - ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2015/2016, platný od 18. decembra 2014 a účinný od 1. septembra 2015

Smernica rektora UK č. 7/2017 - Dodatok č. 1 k Smernici rektora č. 12/2013 o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupnení na UK v Bratislave (Táto smernica nadobudla platnosť 28. marca 2017)

Vnútorný predpis č. 23/2015 - Štipendijný poriadok - dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 9/2013

Smernica rektora UK č. 1/2016 - ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2016/2017, platný od 26. januára 2016 a s účinnosťou od 1. septembra 2016

Smernica rektora UK č. 10/2014 - pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, platná a účinná od 1. mája 2014

 

VNÚTORNÉ PREDPISY JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY V MARTINE

Študijný poriadok - kreditový systém

Vnútorný predpis č. 24/2016 - Rozhodnutie dekana JLF UK o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2017/2018

Vnútorný predpis č. 29/2014 - Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, platný od 14. mája 2014

Vnútorný predpis č. 28/2016 - Rozhodnutie dekana JLF UK o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK v akademickom roku 2016/2017.