Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

PRÁVNE PREDPISY

Na stránke Vám ponúkame výber zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na doktorandské štúdium a vnútorné predpisy schválené UK v Bratislave a Vedením JLF UK v Martine


PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Legislatíva publikačnej činnosti - TU


ZÁKONY MŠVVaŠ SR 

Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách - novelizovaný - úplné znenie (Tento zákon nadobudol platnosť s účinnosťou od 1. septembra 2019)

Zákon č. 269/2018 Z.z. - o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania;§4, ods. 1

VYHLÁŠKA č. 244/2019 z.z. - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu  a športu Slovenskej republiky o sústave študijných odborov Slovenskej republiky

VNÚTORNÉ PREDPISY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

  • PLATNÉ PREDPISY

Vnútorný predpis č. 7/2012 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave - Pravidlá tvorby, rozdelenia a použitia finančných prostriedkov určených na podporu zahraničných mobilít doktorandov


Smernica rektora UK č. 19/2018 - ktorou sa určujú pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, platná a účinná od 29. októbra 2018

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 10/2014.

Smernica rektora UK č.20/2019 - Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave

Predpis je platný od 16.10.2019 a účinný od 1.9.2020.

Prílohy č. 1-5


 Smernica rektora UK č. 2/2021 - Dodatok č. 3 k Smernici rektora UK č. 1/2005 - imatrikulačný a promočný poriadok

Predpis platný a účinný od 26.1.2021

 Prílohy: Príloha


Smernica rektora UK č. 18/2023 - Úplné znenie VP č. 17/2021 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 a 5.


Vyhláška 397/2020 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti - účinnosť od 1.1.2021


Smernica rektora č. 27/2021 - Smernica rektora UK, Dodatok č. 1 k VP č. 17/2021 Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Predpis je platný a účinný od 23.12.2021.

Príloha: príloha

Predpisom sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2022/2023.


Smernica rektora č. 6/2022 - Dodatok č. 2 k VP 17/2021 Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Predpis je platný a účinný od 11. apríla 2022.


Príkaz rektora č. 5/2022 - Výška štipendií spojených s udelením akademických pochvál rektora a cien rektora.

Predpis je platný a účinný od 13.apríla 2022.


Smernica rektora č. 28/2022 - Úplné znenie VP č. 17/2021 Smernice rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v  znení Dodatku č. 1 až 3.

Predpis bo vydaný dňa 3. októbra 2022.

Prílohe č. 3

Školné a poplatky spojené so štúdiom na UK v akademickom roku 2022/2023.

Prílohe č. 2

Školné a poplatky spojené so štúdiom na UK v akademickom roku 2021/2022.

Príloha č. 1

Vzory rozhodnutí o platení školného


Smernica rektora č. 35/2022 - Dodatok č. 4 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Predpis je platný a účinný od 22. decembra 2022

Príloha č. 4

Školné a poplatky spojené so štúdiom na UK v akademickom roku 2023/2024

Predpisom sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2023/2024


Smernica rektora č. 8/2023 - Dodatok č. 5 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK

Predpis je platný a účinný od 31.01.2023.

Prílohy:

Príloha č. 4

Školné a poplatky spojené sú štúdiom na UK v akademickom roku 2023/2024.

Príloha č. 1

Vzory rozhodnutí o platení školného


Smernica rektora UK č. 18/2023 - Úplné znenie VP č. 17/2021 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 a 5.


Smernica rektora UK č. 21/2023 - schválená AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 20/2029 Študijný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 31.05.2023

Prílohy: Prílohy


Smernica rektora UK č. 22/2023 schválená AS UK Úplné znenie VP č. 20/2023 Študijný poriadok UK v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

Predpis bol vydaný dňa 01.06.2023

Prílohy: Prílohy


Smernica rektora UK č. 23/2023 schválená AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 4/2021 Pravidlá prijímacieho konania na UK.

Predpis je platný a účinný od 31.05.2023.


Smernica rektora UK č. 24/2023 schválená AS Úplné znenie VP č.4/2021 Pravidlá prijímacieho konania na UK v znení Dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 01.06.2023.


Smernica rektora UK č. 18/2023 Úplné znenie VP č. 17/2021 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 a 5.

 Predpis bol vydaný 21.3.2023. 


Smernica rektora UK č. 2/2024 k používaniu nástrojov umelej inteligencie na Univerzity Komenského v Bratislave

Predpis je platný a účinný od 22.02.2024

Prílohy: Príloha


Smernica rektora UK č. 17/2021Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2021/2022

Predpis je platný od 28.7.2021  a účinný od 1.9.2021

Prílohy: 

Príloha č. 1

Príloha č. 2

 


Vyhláška č. 456/2012 z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

Smernica rektora č. 10/22019 - vnútorný predpis rektora UK o evidencii publikačnej činnosti

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3

Smernica rektora UK k používaniu nástrojov umelej inteligencie na UK.

Predpis je platný a účinný od 22. 02. 2024.

</output>

<output>Vyhláška 397/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti - účinnosť od 1.1.2021</output>

<output>

Vyhláška 397/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti - účinnosť od 1.1.2021

<output>Vnútorný predpis č. 2/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti.</output>

<output>Vyhláška č. 456/2012 Z.z.  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. </output>

Vyhláška č. 456/2012 Z.z.  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. 

<output>Vyhláška č. 456/2012 Z.z.  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. </output>

Vnútorný predpis č. 10/2019 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3

</output>

<output>

Vyhláška 397/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti - účinnosť od 1.1.2021

<output>Vnútorný predpis č. 2/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti.</output>

<output>Vyhláška č. 456/2012 Z.z.  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. </output>

Vyhláška č. 456/2012 Z.z.  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. 

<output>Vyhláška č. 456/2012 Z.z.  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. </output>

Vnútorný predpis č. 10/2019 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3

</output>


  •  NEPLATNÉ PREDPISY

Vnútorný predpis č. 9/2013 - Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave schválený Akademickým senátom zo dňa 19.6.2013 a platný dňa od 1.9.2013

Smernica rektora UK č. 9/2016 - úplné znenie vnútorného predpisu č. 1/2016 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa mení výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2016/2017 v znení dodatku č. 1 - prílohy 1-13

Smernica rektora UK č. 10/2017 - ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2017/2018, platný od 24. apríla 2017 a s účinnosťou od 1. septembra 2017

Prílohy 1-13

Smernica rektora č. 20/2017 - Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1-3

Predpis bol vydaný dňa 23.10.2017

Smernica rektora UK č. 2/2018 - úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1

Predpis bol vydaný dňa 17.1.2018

Smernica rektora č. 10/2018 - úplné znenie VP č. 26/2017 Smernice rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2018/2019 v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 29.5.2018, platný od 1.9.2018.

Príloha č. 1 - 13

Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách - novelizovaný - úplné znenie (Tento zákon nadobudol platnosť s účinnosťou od 1. septembra 2013)

Vnútorný predpis UK č. 3/2015 - Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 8/2015 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, schválený AS UK dňa 18. februára 2015 a platný dňom jeho schválenia

Študijný poriadok UK č. 5/2014 - Vnútorný predpis č. 5/2014 schválený AS UK Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislava v znení dodatku č. 1.
Predpis bol vydaný 17. marca 2014.

Študijný poriadok UK č. 8/2013, schválený AS UK dňa 19. júna 2013, platný a účinný od 1. septembra 2013

Štipendijný poriadok UK. 9/2013, schválený AS UK dňa 19. júna 2013, platný a účinný od 1. septembra 2013

Smernica rektora UK č. 6/2009 - organizácia doktorandského štúdia na UK - úplné znenie (vydané rektorom UK dňa 6. marca 2009)

Smernica rektora UK č. 12/2013 - o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupnení na UK v Bratislave (Táto smernica nadobudla platnosť 28. augusta 2013 s účinnosťou dňa 1. septembra 2013)

Smernica rektora UK č.14/2012, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2013/2014, platný od 19. decembra 2012 a účinný od 1. septembra 2013

Smernica rektora UK č. 19/2013 - ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2014/2015, platný od 19. decembra 2013 a účinný od 1. septembra 2014 - prílohy

Smernica rektora UK č. 25/2014 - ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2015/2016, platný od 18. decembra 2014 a účinný od 1. septembra 2015

Smernica rektora UK č. 7/2017 - Dodatok č. 1 k Smernici rektora č. 12/2013 o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupnení na UK v Bratislave (Táto smernica nadobudla platnosť 28. marca 2017)

Vnútorný predpis č. 23/2015 - Štipendijný poriadok - dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 9/2013

Smernica rektora UK č. 1/2016 - ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2016/2017, platný od 26. januára 2016 a s účinnosťou od 1. septembra 2016

Smernica rektora UK č. 10/2014 - pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, platná a účinná od 1. mája 2014

Smernica rektora UK č. 10/2019 - o evidencii publikačnej činnosti.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Smernice rektora 2/2013.

Predpis je platný a účinný od 5.6.2019.

Príloha č. 3

Príloha č. 2

Príloha č. 1

 

Smernica rektora UK č. 2/1013 - o evidencii publikačnej činnosti, platná a účinná od 22. apríla 2013

Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v Bratislave v akad. roku 2016/2017. Táto smernica nadobudla platnosť 26. januára 2016 a účinnosť 1. septembra 2016.

 

Smernica rektora UK č. 6/2018 - Dodatok č. 2 VP č. 12/2013 Smernice rektora o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

Predpis je platný a účinný od 20.03.2018

Smernica rektora UK č. 7/2018 - úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a č. 2 

Predpis bol vydaný dňa 09.04.2018

 

Smernica rektora UK č. 17/2019 - Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2019/2020

Predpis je platný od 14.8.2019 a účinný od 1.9.2019

Prílohy:

Prílohy č. 1-13

Smernica rektora UK č. 22/2019 - úplné znenie Smernice rektora UK č. 9/2018 Štipendijný poriadok UK v znení Dodatku č. 1

Predpis bol vydaný dňa 23.10.2019

 

ŠKOLNÉ A POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM V AR 2020/2021

V súlade s §92 odst. 16 Zákona č. 131/2002 Z.z. z  Univerzity Komenského v Bratislave zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom v AR 2020/2021

 

Smernica rektora UK VP č. 11/2020, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2020/2021.

Predpis je platný a účinný od 29. júla 2020.  

Prílohy:

Prílohy č. 1-14


 

VNÚTORNÉ PREDPISY JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY V MARTINE

Vnútorný predpis č. 21/2023 - Študijný poriadok Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave

Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 13/2020

Predpis nadobúda účinnosť do 1. septembra 2023

 


  • NEPLATNÉ PREDPISY JLF UK


Vnútorný predpis č.13/2020 - Študijný poriadok Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave

 

Študijný poriadok - kreditový systém

Vnútorný predpis č. 24/2016 - Rozhodnutie dekana JLF UK o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2017/2018

Vnútorný predpis č. 29/2014 - Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, platný od 14. mája 2014

Vnútorný predpis č. 28/2016 - Rozhodnutie dekana JLF UK o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK v akademickom roku 2016/2017.