Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav patologickej anatómie

Zahraničné karentované publikácie (kategória ADC):

1. Kajo K, Zubor P, Danko J. Myoid (Muscular) Hamartoma of the Breast: Case Report and Review of the Literature. Breast Care 2010;5:331-334.

Domáce karentované publikácie (kategória ADD):

Zahraničné nekarentované publikácie (kategória ADE):

1. K. Kajo, K. Macháleková, Ľ. Laca: Nezvyčajná klinická prezentácia pečeňového yolk sac tumoru v periapendikálnej oblasti. Česko-slovenská patologie a soudní lékarství 2009;45(4): 113-116.

2. Kajo K, Žúbor P, Krivuš S, Danko J.: Angiolipoleiomyoma of the uterus. Case report and literature review. Česka Gynekol. 2010 Feb;75(1): 54-6

3.Marcinek J., Plank L., Szépe P.: Zmeny názvoslovia, klasifikácie a diagnostických kritérií myeloproliferatívnych ochorení podľa WHO klasifikácie 2008. Transfuze a hematologie dnes 2010,16: 35-41

4. Tilandyova P., Kajo K., Kliment J., Plank L., Lasabova Z. Detection of DNA Hypermethylation as a Potential Biomarker for Prostate Cancer. Klin Onkol 2010; 23(5): 293–29

5. Plank L. Diagnostická patológia non-Langerhansových histiocytóz. Vnítřní lékařství 2010; 56(suppl 2): 2S39-2S63

6. Tilandyová P., Kajo K., Kliment J., Plank L., Lasabová Z.: Detekcia hypermetylácie DNA ako potenciálny biomarker pre karcinóm prostaty. Klinická onkologia 2010; 23(S): 293-299

Domáce nekarentované publikácie (kategória ADF):

1. L. Plank, E. Mináriková, J. Péč, M. Bobrovská: Klasifikácia kožných malígnych lymfomov podľa novej klasifikácie SZO (2008). Onkológia 2009;4(3): 160-163.

2. M. Bobrovská, E. Mináriková, L. Plank: Diagnostika malígneho melanómu. Onkológia 2009;4(3): 144-148.

3. P. Tilandyová, K. Kajo, L. Plank, J. Kliment, Z. Lasabová: Dvojkroková metylačne -špecifická PCR na detekciu hypermetylácie promótorovej oblasti génu GSTP1. Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu IV. - Bratislava : Asklepios, 2009, s. 43-46.

4. Tomaškin R, Eliáš B, Slávik P, Kajo K, Macháleková K, Kliment J.: Kvalita transuretrálnej resekcie a výskyt reziduálneho nádoru pri primárnych stredne a vysoko rizikových svalovinu neinfiltrujúcich nádorov močového mechúra. Klinická urológia 2009, 5(3):123-128.

5. Kajo, K., Žúbor, P., Janušicová, V., Plank, L., Danko, J.: p161NK4a v léziach krčka maternice. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 47-49.

6. Žúbor, P., Kajo, K., Danko, J., Žúborová, D., Janušicová, V., Biringer, K.: Rozsiahle Condylomata accuminata u mladých žien. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 58-62.

7. Kajo, K., Lúčan, J., Žúbor, P. : Angiosarkómy prsníka po konzervatívnych chirurgických zákrokoch a následnej rádioterapii. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 73-75.

8. Kajo, Žúbor, P. : Hodnotenie biopsií tumorov prsníka po neoadjuvancii. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 76-81.

9. Kajo, K., Žúbor, P. : Histomorfologické charakteristiky kolumnárnych lézií a ich význam v evolúcii karcinómu prsníka. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 82-84.

10. Kajo, K., Žúbor, P., Slávik, P., Plank, L., Danko, J. : Hodnotenie core biopsií tumorov prsníka z pohľadu patológa. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 85-87.

11. Žúbor, P., Kajo, K., Žúborová, D., Brieniková, P., Kapustová, I., Danko, J. : Ultrazvukom kontrolovaná hruboihlová biopsia nádorov prsníka v primárnom manažmente pacientky. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 99-106.

12. Žúbor, P., Žúborová, D., Pláček, H., Kajo, K., Krivuš, S., Danko, J.: Využitie CT zobrazenia ako nadradenej metódy voči mamografii pri detekcii migrujúceho lokalizačného vodiča pri léziách prsníka. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 107-111.

13. Žúbor, P., Kajo, K., Žúborová, D., Grígerová, M., Brieniková, P., Kapustová, I., Danko, J.: Korelácia predoperačného zobrazovacieho BIRADs nálezu s definitívnou histológiou pri nádoroch prsníka. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 111-119.

14. Žúbor, P., Kajo, K., Žúborová, D., Kapustová, I., Brieniková, P., Michaligová, E., Danko, J. : Predoperačný manažment a diagnostika kolumnárnych lézií prsníka. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 120-126.

15. Žúbor, P., Kajo, K., Brieniková, P., Kapustová, I., Michaligová, E., Danko, J.: Myoidný (Muskulárny) Hamartóm prsníka : kazuistika. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 126-130.

16. Brieniková, P., Kapustová, I., Kajo, K., Michlaigová, E., Hatok, J., Žúbor, P., Danko, J.: Využitie Bax, Bcl-2 a p53 mRNA expresie v tkanive prsnej žľazy. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 181-186.

17. Janušicová, V., Lasabová, Z., Kajo, K., Dókuš, K., Žúbor, P., Danko, J.: Prevencia karcinómu krčka maternice pomocou detekcie nukleových kyselín a expresie E6 a E7 mRNA HPV. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 201-204.

18. Michaligová, E., Kapustová, I., Brieniková, P., Lasabová, Z., Kajo, K., Žúbor, P., Danko, J.: Hypermetylácia PITX2 a RASSFIA v manažmente pacientok. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 211-213.

19. Žúbor, P., Kajo, K., Janušicová, V., Danko, J.: Rozsiahle condylomata accuminata (Buschke-Lowensteinov tumor) v adolescentnom veku sú ďalším dôvodom na systémovú implementáciu národnej HPV-vakcinácie mladých žien. Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, roč. 17, č. 2, 2010, s. 89-94.

20. Žúbor p, Kajo K, Žúborová D, Kapustová I, Michaligová E. BRCA-1 a BRCA-2 asociovaný karcinóm prsníka. Slov. Gynek. Pôrod. 2010;17:136-145

21. Kajo K, Žúbor P. Prognostické a prediktívne faktory pri karcinóme prsnej žľazy - súčasný stav poznatkov a ich uplatnenie v praxi. Slov. Gynek. Pôrod. 2010;17:146-151

22. L. Plank. Úloha patológa v biologickej liečbe zhubných nádorových ochorení, Onkológia, 2011;1: 8-11

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (kategória ADE):

 

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (kategória AFG):

1. J. Marcinek, L. Plank, P. Szépe: WHO classification 2008 of myeloproliferative neoplasms: the changes in the nomenclature and diagnostic approaches. 23. Olomoucké hematologické dny; Olomouc 24-26.6.2009. In: Transfuze a hematologie dnes. 2009; 15, suppl. 1, s. 29.

2. Plank, J. Šufliarsky, P. Szépe, Z. Lasabová, G. Minárik, T. Burjanivová, P. Brabec: Piaty rok realizácie Národného programu centralizovanej bioptickej diagnostiky a mutačných analýz GISTov v SR. 5. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2. sympózium o cílené biologické léčbe, Olomouc 25-27.11.2009. In: Onkologie 2009;(3): suppl.B: 11.

3. Marcinek, J., Burjanivová, T., Balhárek, T., Szépe, P., Plank, L.: Correlation of Bone Marrow Morphology with JAK2 Mutations in Patients with Myeloproliferative Neoplasms. XVth Meeting of the European Association for Haematopathology, Uppsala, Švédsko, 25. – 30. 09. 2010, In: Abstract and Workshop Book, s. 12.

4. Marcinek, J., Burjanivová, T., Balhárek, T., Szépe, P., Minárik, G., Lasabová, Z., Plank, L.: Bone Marrow Morphology of Patients with Polycythemia Vera and its Relation to JAK2 Mutations, Intercongress Meeting of the Europ. Society Pathol., Krakow, Poľsko, 31. 8. – 3. 9. 2010. In: Virchows Archiv 2010;457(2): s. 194.

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (kategória AFH):

1. Kajo K, Žúbor P, Macháleková K, Turčan I.: Patologický report pri core-cut biopsiách. 15. celoštátna konferencia SEKCAMA, Bratislava, 6.-7.5.2010

2. Kajo K, Žúbor P, Macháleková K, Čunderlík P.: Patologický report pri karcinómoch po neoadjuvantnej liečbe. 15. celoštátna konferencia SEKCAMA, Bratislava, 6.-7.5.2010

3. L. Plank, T. Balhárek, P. Szépe, J. Marcinek, M. Barthová, Z. Kviatkovská, Z. Lasabová: Plazmocytoidná diferenciácia lymfocyov CLL a jej vzťah k prežívaniu pacientov. IV. Bratislavské hematologické dni, Bratislava, 15. – 17. 10. 2009. Interná medicína 2009;9:30-31.

4. L. Plank, T. Balhárek, P. Szépe, J. Marcinek, M. Barthová, Z. Kviatkovská, Z. Lasabová, T. Burjanivová, P. Tilandyová, D. Ilenčíková :  Identifikácia diagnostických, prognostických a prediktívnych faktorov CLL metódami morfologickej, fenotypovej a genotypovej analýzy. IV. Bratislavské hematologické dni, Bratislava, 15. – 17. 10. 2009. Interná medicína 2009;9:29-30.

5. J. Marcinek, L. Plank, P. Szépe: Nová WHO klasifikácia 2008 Ph1  negatívnych chronických myeloproliferatívnych ochorení – zmeny v porovnaní s WHO klasifikáciou 2001.  IV. Bratislavské hematologické dni, Bratislava, 15. – 17. 10. 2009. Interná medicína 2009;9:24.

6. T. Burjanivová, J. Marcinek, G. Minárik, P. Szépe, T. Balhárek, A. Vaňochová, L. Plank: Analýza JAK2 v 617F mutácie v trepanobiopsiách kostnej drene u pacientov s myeloproliferatívnymi ochoreniami. IV. Bratislavské hematologické dni, Bratislava, 15. – 17. 10. 2009. Interná medicína 2009;9:25.

7. J. Marcinek, T- Burjanivová, T Balhárek, P. Szépe, Z. Lasabová, L. Plank: Vzťah mutácie JAK2 k morfologickému obrazu kostnej drene pacientov s klinicky potvrdenou esenciálnou trombocytémiou. IV. Bratislavské hematologické dni, Bratislava, 15. – 17. 10. 2009. Interná medicína 2009;9:25.

8. Z. Lasabová, T. Burjanivová, T. Balhárek, P. Szépe, E. Flochová, P. Tilandyová, J. Marcinek, L. Mihók, D. Ilenčíková, L. Plank: Detekcia klonality a mutačného stavu u pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou. IV. Bratislavské hematologické dni, Bratislava, 15. – 17. 10. 2009. Interná medicína 2009;9:30.

9. P. Žúbor, Z. Lasabová, P. Tilandyová, K. Kajo, T. Burjanivová, Š. Krivuš, J. Danko, L. Plank: CPG-promotor hypermetylácia génu GSTP1 u karcinómu prsníka ako možný doplnokprediktívno-prognostických faktorov ochorenia. Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 16, suppl. (2009), s. 20.

10. Tilandyová, P., Kajo, K., Lasabová, Z., Kliment, J., Plank, L.,: Hypermetylácia DNA v tkanive karcinómu prostaty a benígnej hyperplázieprostaty. In: Urológia. - Roč. 16, č. 1 (2010), s. 34. 17. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti SLS a konferencia sekcie sestier pracujúcich v urológii pri SLS. Košice, 16.-18.6.2010

11. Kapustová I, Brieniková P, Michaligová E, Lasabová Z, Žúbor P, Kajo K, Danko J. Apoptotické receptory pri karcinóme prsníka. Zborník abstraktov, XVII. kongres SGPS Martin, 2010, poster A2, s. 17.

12. Kajo K, Kubatka P, Žihlavníková K, Solár P, Péč M, Valentová V, Žúbor P, Bojková B, Kassayová M, Ahlers I.: Chemopreventívny účinok statínov v experimentálnej mammárnej karcinogenéze. Zborník abstraktov, XVII. kongres SGPS Martin, 2010, poster A12, s. 22.

13. Kajo K, Kubatka P, Sadloňová V, Macháleková K, Žúbor P, Adamicová K, Nosáľová G.: Inhibítory aromatáz v experimentálnej mammárnej karcinogenéze. Zborník abstraktov, XVII. kongres SGPS Martin, 2010, poster A13, s. 22.

14. Fiolka R, Michaligova E, Žúbor P, Slávik P, Kajo K, Danko J, Cuľbová M, Višňovský J.: DNA metylácia a jej úloha vo včasnej diagnostike endometriálneho karcinómu. Zborník abstraktov, XVII. kongres SGPS Martin, 2010, poster B5, s. 23.

15. Plank, L.: Klasifikácia, typizácia a bioptická diagnostika histocytóz iných než langerhansových buniek (Non-Langerhansových histiocytó). V. Košické hematologické a transfuziologické dni, Košice, 23. – 25. 9. 2010, Zborník abstraktov s. 10

16. Plank, L.: Lymfóm z plášťových buniek (M 9673/3): Základné charakteristiky podľa klasifikácie SZO (2008). V. Košické hematologické a transfuziologické dni, Košice, 23. – 25. 9. 2010, Zborník abstraktov s. 24

17. Marcinek, J., Burjanivová, T., Balhárek, T., Szépe, P., Plank, L.: Vplyv mutácií JAK2 na morfologický obraz myeloproliferatívnych neoplázií v kostnej dreni. V. Košické hematologické a transfuziologické dni, Košice, 23. – 25. 9. 2010, Zborník abstraktov s. 40

18. Plank, L., Szépe, P., Balhárek, T., Marcinek, J.: Kožné CD30+ lymfoproliferatívne ochorenia. 18. Zjazd slovenských a českých patológov, Košice, 23. – 25. 9. 2010, ISBN 978-80-7097-829-0

19. Kajo, K., Žúbor, P., Pohlodek, K.: Lézie z kolumnárnych buniek – súčasný stav poznatkov a ich význam v evolúcii karcinómu prsníka. 18. Zjazd slovenských a českých patológov, Košice, 23. – 25. 9. 2010, ISBN 978-80-7097-829-0

20. Kajo, K., Bojková, B., Kubatka, P., Garajová, M., Orendáš, P., Kassayová, M., Kisková, T., Ahresová, E., Ihlers, I.: Glitazóny v chemoprevencii experimentálnej mammárnej karcinogenézy. 18. Zjazd slovenských a českých patológov, Košice, 23. – 25. 9. 2010, ISBN 978-80-7097-829-0

21. Kajo, K., Kubatka, P., Žihlavníková, K., Solár, P., Péč, M., Valentová, V., Bojková, B., Kassayová, M., Ahlers, I.: Chemoprevencia experimentálnej mammárnej karcinogenézy pomocou statínov. 18. Zjazd slovenských a českých patológov, Košice, 23. – 25. 9. 2010, ISBN 978-80-7097-829-0

22. Kajo, K., Macháleková, K., Lúčan, J., Žúbor, P.: Mammárne angiosarkómy po konzervatívnych chirurgických zákrokoch a následnej rádioterapii. 18. Zjazd slovenských a českých patológov, Košice, 23. – 25. 9. 2010, ISBN 978-80-7097-829-0

23.Kajo, K., Kubatka, P., Sadloňová, V., Macháleková, K., Adamicová, K., Nosáľová, G.: Účinky inhibítorov aromatáz v experimentálnej mammárnej karcinogenéze. 18. Zjazd slovenských a českých patológov, Košice, 23. – 25. 9. 2010, ISBN 978-80-7097-829-0

Zahraničné prednášky / postery (bez abstraktu):

1. Plank, L.: Consensual proposal for centralized KRAS testing in Slovakia. Sympózium, Multidisciplinary synergy for patients with mCRC. Merck Serono Oncology Regional Colorectal Symposium, Frauenkirchen, Rakúsko, 9. – 10. 4. 2010.

2. Plank L.: Patomorfologie „non Langerhans cell histiocytoses“. Pracovná schôdza CELL: Histiocytóza z Langerhansových buněk a některá další onemocnění dospělého i dětského věku. Praha, ČR, 21. 05. 2010 .

Domáce prednášky / postery (bez abstraktu):

1. L. Plank, Prípad SD-IAP č. 251. Letný bioptický seminár SD-IAP, Senec 12-13.6.2009. Letný bioptický seminár SD-IAP a Cytopathos, Senec, 2009, s. 1-5.   

2. L. Plank: Prínos molekulovo-biologických a genetických informácií pre bioptickú diagnostiku  a liečbu karcinómu pľúc. Haľákove dni, Martin, 8. - 9. 10. 2009.

3. Z. Lasabová,  M. Kalman, G. Minárik, T. Szemes, T. Burjanivová, A. Vaňochová, L. Plank: Detekcia mutácií kodónov 12 a 13 génu K-ras pri kolorektálnom karcinóme. Izakovičov memoriál, Terchová, 8. - 9. 10. 2009.

4. Z. Lasabová, P. Tilandyová, K. Kajo, P. Žúbor, A. Vaňochová, Z. Kviatkovská,  T. Burjanivová, J. Danko, L. Plank: Hypermetylácia promótorovej oblasti génu GSTP1 pri karcinóme mliečnej žľazy a jej vzťah ku prognostickým klinicko-patologickým parametrom. Izakovičov memoriál, Terchová, 8. - 9. 10. 2009.

5. P. Tilandyová, K. Kajo Z. Lasabová, J. Kliment, L. Plank: Hypermetylácia DNA v tkanivách karcinómu prostaty a benígnej hyperplázii. Izakovičov memoriál, Terchová, 8. - 9. 10. 2009.

6. T. Burjanivová, Z. Lasabová, J. Marcinek, S. Peková,  A. Vaňochová, P. Szépe, L. Plank: Detekcia mutácie D816V génu KIT pri systémovej mastocytóze. Izakovičov memoriál, Terchová, 8. - 9. 10. 2009. 

7. Plank, L.: Význam mutačnej analýzy v centralizovanej bioptickej diagnostike GIST-u, Multidisciplinárny manažment pacientov s raritnými onkologickými ochoreniami – GIST a NET. Štrba – Štrbské Pleso, 20. – 21. 11. 2009.

8. Plank, L.: Klasifikácia a bioptická diagnostika NET-u úvod do problematiky, Multidisciplinárny manažment pacientov s raritnými onkologickými ochoreniami – GIST a NET. Štrba – Štrbské Pleso, 20. – 21. 11. 2009.

9. K. Kajo, M. Pauer: Manažment bioptickej diagnostiky mamárnych lézií. Celoslovenský seminár. Medicyt s.r.o., Bratislava, 3. 12. 2009.

10. K. Kajo: Nezvyčajná klinická prezentácia pečeňového yolk sac tumoru v periappendikálnej oblasti.. Ústavný seminár NsP Bánovce n. Bebravou, 28. 1. 2010. 

11. K. Kajo, M. Pauer: Manažment bioptickej diagnostiky mamárnych lézií, Celoslovenský seminár Medicyt s.r.o., Žilina, 29.10. 2009.

12. L. Plank: Súčasný stav a perspektívy bioptickej diagnostiky karcinómu obličky. Mediforum, 19. - 21. 3. 2010, Mediforum v onkológii, 2010, -S 6-9.

13. K. Kajo: Súčasný koncept evolúcie karcinómu prostaty. Mediforum, 19.-21. 3. 2010, Mediforum v onkológii, 2010, -S 26.

14. Lasabová, Z., Burjanivová, T., Balhárek, T., Szépe, P., Flochová, E, Tilandyová, P., Marcinek, J., Mihók, L., Ilenčíková, D., Plank, L.: Nové molekulové markery pri chronickej lymfocytovej leukémii a význam stanovenia mutačného stavu. Dni nádorovej genetiky, 19. – 19. 3. 2010

15. Plank, L.: Hodnotenie bioptického obrazu plazmocytového myelómu. Škola myelómu IX., Podbanské, 16. – 18. 4. 2010

16. Plank L.: Význam centralizovaného bioptického vyšetrenia NET-ov v SR pre ich správnu diagnostiku a liečbu. Séria edukačných seminárov: Banská Bystrica, 18. 05. 2010, Martin, 19. 05. 2010, Košice, 25. 05. 2010, Bratislava, 26. 05. 2010.

17. Plank L.: Význam centralizovaného bioptického vyšetrenia GIST-ov v SR pre ich správnu diagnostiku a liečbu. Séria edukačných seminárov: Banská Bystrica, 18. 05. 2010, Martin, 19. 05. 2010, Košice, 25. 05. 2010, Bratislava, 26. 05. 2010.

18. Danko J., Žúbor P., Kajo K., Brieniková P.: Súčasný stav diagnostiky a liečby ochorení prsníkov na Slovensku. 100. rokov narodenia prof. Dlhoša, Bratislava, 14.5.2010

19. Plank L.: Význam centralizovanej bioptickej diagnostiky GIST-ov v SR pre klinickú prax. IX. Chirurgický pracovný deň, Trnava, 18. 6. 2010

20. Hojsíková, I., Plank, L., Horváthová, D.: Diagnostika APL – okrúhly stôl. Stretnutie Slovenskej odbornej skupiny pre Akútne leukémie: Diagnostika a liečba AL na Slovensku, Piešťany, 29. – 30. 10. 2010

21. Kajo K.: Pohľad patológa na testovanie stavu HER2v karcinóme mliečnej žľazy. HER2 akadémia 2010, Rajecké Teplice 2. - 27. 11. 2010

22. Scherová K., Plank L., Kajo K.: Prehľad metodík testovanie HER2 v tkanive nádoru. HER2 akadémia 2010, Rajecké Teplice, 25. – 27. 11. 2010

23. Scherová K., Plank L., Kajo K.: Metodika testovania HER2 v tkanive nádoru. HER2 akadémia 2010, Rajecké Teplice, 25. – 27. 11. 2010

24. Kajo K.: Interaktívny kvíz (IHC obrázky). HER2 akadémia 2010, Rajecké Teplice, 25. – 27. 11. 2010

25. Kajo K.: Vyhodnotenie riadeného retestovania vybraného súboru prípadov karcinómu žalúdka a možné falošné výsledky. HER2 akadémia 2010, Rajecké Teplice, 25. – 27. 11. 2010

26. Plank L.: Panelová diskusia na témy kedy, čo a ako?, Rajecké Teplice, 25. – 27. 11. 2010

27. Plank L.: National centralized program of HER2 breast and gastric carcinoma testing in Slovakia, Rajecké Teplice, 25. – 27. 11. 2010

28. Kajo, K.: Bioptický prípad, II. odborný seminár spoločnosti Medicyt a Cytolab, Bratislava, 18. 2. 2011

Príspevky v elektronickej forme (kategória ADC):

1. L. Plank, Z. Lasabová, P. Szépe, K. Kajo, M. Barthová, Ľ. Janáková, G. Minarik, T. Burjanivová, T. Balhárek, J. Marcinek, P. Tilandyová: Molekulové markery nádorových ochorení: diagnostický, prognostický a prediktívny význam, Senec, 12. – 13. 6. 2009.  In: 44. Slovenský kongres patológov [elektronický dokument]. - Martin : [s.n.], 2009. - S. 9-10.

2. P. Szépe, J. Marcinek, T. Balhárek, M. Grešíková, A. Čižmár, L. Plank: Recentná klasifikácia myeloidných proliferácií pri M. Down podľa WHO 2008. Senec, 12. – 13. 6. 2009. In: 44. Slovenský kongres patológov [elektronický dokument]. - Martin : [s.n.], 2009. - S. 8.