Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Spolu

Vedecké  monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (kategória AAA):          1

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (kategória ABC):          1

Zahraničné karentované publikácie (kategória ADC):          3

Domáce karentované publikácie (kategória ADD):          0

Zahraničné nekarentované publikácie (kategória ADE):          4

Domáce nekarentované publikácie (kategória ADF, BDF):          17

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (kategória ADE):          3

Stručné oznámenia  alebo abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch (kategória AEG):          1

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (kategória AFG):          10

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (kategória AFH):          23

Zahraničné prednášky / postery (kategória AFG):          15

Domáce prednášky / postery (kategória AFH):          54

Príspevky v elektronickej forme (kategória ADC):          3