Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Zahraničné karentované publikácie (kategória ADC):

1. Kajo K, Zubor P, Danko J. Myoid (Muscular) Hamartoma of the Breast: Case Report and Review of the Literature. Breast Care 2010;5:331-334

2. Matasova K, Dokus K., Zubor P., Danko J, Zibolen M: Physiological changes in blood flow velocities in the superior mesenteric and celiac artery in healthy term fetuses and newborns during perinatal period. J Matern Fetal Neonatal Med. 2011 Jun;24 (6):827-32.

3. Straka L, Zubor P, Novomesky F, Stuller F, Krajcovic J, Kajo K, Danko J. Fatal alcohol intoxication in women: A forensic autopsy study from Slovakia. BMC Public Health. 2011 Dec 14;11(1):924.

Domáce karentované publikácie (kategória ADD):

Zahraničné nekarentované publikácie (kategória ADE):

1.Biringer K, Danko J, Zúbor P, Mat'asová K, Zibolen M, Pullmann R. Biophysical methods in diagnosis of intrapartal fetal hypoxia. Ceska Gynekol. 2011 Jun;76(3):222-9.

2. Hasko M, Biringer K, Biskupská BK, Danko J. Selected markers in early prediction of preeclampsia. Ceska Gynekol. 2011 Apr;76(2):135-9.

3. Žúbor P, Žigo I, Zibolen M, Danko. Perinatal Indicators of the Zilina region in Slovak Republic during the period 2000-2009. Ceska Gynekol. 2011 Feb;76(1):25-36

4. Kajo K, Žúbor P, Krivuš S, Danko J. Angiolipoleiomyoma of the uterus. case report and literature review. Ceska Gynekol. 2010 Feb;75(1): 54-6.

5. Žigo, I., Žúbor, P., Dókuš, K., Pullmann, R., Biringer, K., Krivuš, S., Danko, J.: Zvýšené hladiny sérového TNF-Alfa, VCAM-1, ACE, EPO a fibronektínu v predpovedi závažnosti preeklampsie. Gynekolog, 2010, roč. 19, č. 4, s. 127- 134.

6. Višňovský J., Biringer K., Švecová I., Biringerová Z.: Efekt hormonálnej liečby hyperandrogénneho syndrómu Česká gynekologie.  Roč. 75, č. 5 (2010), s. 481-485.

7. Biringer K., Biskupská K., Haško M., Dókuš K., Danko J., Štillová L., Biringerová Z.: Streptokoky skupiny B v perinatológii Česká gynekologie. Roč. 75, č. 5 (2010), s. 435-438.

8. Mikolajčík A., Smolár M., Biringer K., Šutiak L., Haško M.: Ovariálny hyperstimulačný syndróm v diferenciálnej diagnostike náhlej brušnej príhody. Rozhl. Chir., 2010, roč. 89, č. 7, s. 402-405.

Domáce nekarentované publikácie (kategória ADF, BDF):

1.Žúbor, P., Kajo, K., Janušicová, V., Danko, J.: Rozsiahle condylomata accuminata (Buschke-Lowensteinov tumor) v adolescentnom veku sú ďalším dôvodom na systémovú implementáciu národnej HPV-vakcinácie mladých žien. Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, roč. 17, č. 2, 2010, s. 89-94.

2. Brieniková, P., Kapustová, I., Michaligová, E., Švecová, I., Žúbor, P., Danko, J.: Markery tkanivovej proliferácie (Ki-67, PCNA) a apoptózy (Bcl-2, Bax, p53) a ich využitie v diagnostike karcinómu prsníka. Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, roč. 17, č. 2, 2010, s. 51-57.

3. Kapustová, I., Brieniková, P., Švecová, I., Michaligová, E., Janušicová, V., Žúbor, P., Danko, J.: Úloha apoptického receptora Fas a jeho ligandu – FasL pri vzniku karcinómu prsníka. Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, roč. 17, č. 2, 2010, s. 64-68.

4. Michaligová, E., Janušicová, V., Brieniková, P., Kapustová, I., Žúbor, P., Danko, J., Lasabová, Z.: Využitie hypermetylácie génov PITX2 a RASSFIA v prevencii, diagnostike a určení prognózy u pacientok s karcinómom mliečnej žľazy. Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, roč. 17, č. 2, 2010, s. 58-63.

5. Višňovský, J., Cuľbová, M., Fiolka, R.: Prerušenie gravidity v II. trimestri tehotnosti. Gynekológia pre prax, roč. 8, č. 2, 2010, s. 88-92.

6. Janušicová V, Michaligová E, Brieniková P, Kapustová I, Lasabová Z, Žúbor P, Danko J. Prevencia karcinómu krčka maternice pomocou detekcie nukleových kyselín a expresie transkriptov E6 a E7 mRNA ľudského papilomavírusu. Slovenská gynekológia a pôrodníctvo 2010;17(1):22-27

7. Biringer K, Biringerová Z, Biskupská Boďová K, Haško M, Danko J. Nechirurgická liečba myómov maternice. Gynekológia pre prax, roč. 8, č. 1, 2010, s. 16-24.

8. Žigo I, Biringer K, Biringerová Z, Biskupská Boďová K, Maskálová E. Manažment pacientok s cisárskym rezom. Operačné postupy. Gynekológia pre prax, roč. 7, č. 3, 2009, s. 121-124.

9. Biringer K, Žigo I, Haško M, Fiolka R, Biringerová Z. Cisársky rez pri predčasnom pôrode – benefit alebo riziko? Gynekológia pre prax, roč. 7, č. 3, 2009, s. 125-128.

10. Biskupská Boďová K, Dókuš K, Biringer K, Cuľbová M, Matušek J. Mutácia C.2068DELA v géne BRCA1 a bilaterálny adenokarcinóm ovária. Gynekológia pre prax, roč. 7, č. 3, 2009, s. 147-150.

11. Szunyogh N, Žúbor P, Matuška T, Čunderlík A, Višňovský J. Dilatácia (varix) umbilikálnej vény, teórie vzniku, diagnostika a manažment. Gynekológia pre prax, ročník 7, č. 3, 2009, s. 152-156.

12. Kajo, K., Žúbor, P., Janušicová, V., Plank, L., Danko, J.: p161NK4a v léziach krčka maternice. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 47-49.

12.  Žúbor, P., Kajo, K., Danko, J., Žúborová, D., Janušicová, V., Biringer, K.: Rozsiahle Condylomata accuminata u mladých žien. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 58-62.

13.  Žúbor, P., Danko, J. : Národný onkogynekologický a perinatologcký register. Nevyhnutnosť pre zlepšenie gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti na Slovensku. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 63-69.

14.  Kajo, K., Lúčan, J., Žúbor, P. : Angiosarkómy prsníka po konzervatívnych chirurgických zákrokoch a následnej rádioterapii. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 73-75.

15.  Kajo, Žúbor, P. : Hodnotenie biopsií tumorov prsníka po neoadjuvancii. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 76-81.

16.  Kajo, K., Žúbor, P. : Histomorfologické charakteristiky kolumnárnych lézií a ich význam v evolúcii karcinómu prsníka. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 82-84.

17.  Kajo, K., Žúbor, P., Slávik, P., Plank, L., Danko, J. : Hodnotenie core biopsií tumorov prsníka z pohľadu patológa. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 85-87.

18.  Žúbor, P., Kajo, K., Žúborová, D., Brieniková, P., Kapustová, I., Danko, J. : Ultrazvukom kontrolovaná hruboihlová biopsia nádorov prsníka v primárnom manažmente pacientky. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 99-106.

19.  Žúbor, P., Žúborová, D:, Pláček, H., Kajo, K., Krivuš, S., Danko, J.: Využitie CT zobrazenia ako nadradenej metódy voči mamografii pri detekcii migrujúceho lokalizačného vodiča pri léziách prsníka. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 107-111.

20.  Žúbor, P., Kajo, K., Žúborová, D., Grígerová, M., Brieniková, P., Kapustová, I., Danko, J. : Korelácia predoperačného zobrazovacieho BIRADs nálezu s definitívnou histológiou pri nádoroch prsníka. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 111-119.

21.  Žúbor, P., Kajo, K., Žúborová, D., Kapustová, I., Brieniková, P., Michaligová, E., Danko, J. : Predoperačný manažment a diagnostika kolumnárnych lézií prsníka. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 120-126.

22.  Žúbor, P., Kajo, K., Brieniková, P., Kapustová, I., Michaligová, E., Danko, J. : Myoidný (Muskulárny) Hamartóm prsníka : kazuistika. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 126-130.

23.  Biringer, K., Žúborová, D., Žúbor, P., Haško, M., Višňovský, J., Biskupská Boďová, K.:Rádiodiagnostické metodiky v pôrodníctve. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 132-137.

24.  Biskuspká Boďová, K., Biringer, K., Dókuš, K., Ivanková, J., Staško, J., Danko, J.: Využitie markerov endotelovej dysfunkcie a dopplersonografických zmien uteroplacentárnej cirkulácie v predikcii preeklampsie. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 137-139.

25.  Biskuspká Boďová, K., Biringer, K., Ivanková, J., Staško, J., Danko, J.: Využitie markerov endotelovej dysfunkcie v predikcii preeklampsie. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 140-143.

26.  Biskuspká Boďová, K., Biringer, K., Dókuš, K., Danko, J.: Využitie uteroplacentárnej cirkulácie v predikcii preeklampsie. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 143-146.

27.  Biringer, K., Žúbor, P., Danko, J.: Preterminálna kardiotokografia. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 148-151.

28.  Biringer, K., Žúbor, P., Haško, M., Biskupská Boďová, K., Kapustová, I., Danko, J.: Vplyv kontrakcií na dopplersonografické parametre a. uterina (pilotná štúdia). Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 152-156.

29. Maťašová, K., Dókuš, K., Žúbor, P., Danko, J., Zibolen, M. : Dynamika fyziologických zmien splanchnickej cirkulácie v perinatálnom období. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 163-165.

30.  Žigo, I., Lehotská, M., Eliášová, A.: Maladaptačné poruchy u žien s neúspešným tehotenstvom. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 173-179.

31.  Brieniková, P., Kapustová, I., Kajo, K., Michlaigová, E., Hatok, J., Žúbor, P., Danko, J.: Využitie Bax, Bcl-2 a p53 mRNA expresie v tkanive prsnej žľazy. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 181-186.

32.  Cuľbová, M., Štanclová, A., Lasabová, Z., Žúbor, P., Danko, J., Biskupská Boďová, K., Višňovský, J. : DNA metylácia a jej úloha vo včasnej diagnostike ovariálneho karcinómu. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 187-189.

33.  Dókuš, K., Žigo, I., Žúbor, P. Pullmann, R., Danko, J.: Význam vyšetrenia sérových hldín ACE, VCAM-1, TNFalfa, fibornektínu a EPO u žien s preeklampsiou. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 190-194.

34.  Janušicová, V., Lasabová, Z., Kajo, K., Dókuš, K., Žúbor, P., Danko, J.: Prevencia karcinómu krčka maternice pomocou detekcie nukleových kyselín a expresie E6 a E7 mRNA HPV. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 201-204.

35.  Kapustová, I., Brieniková, P., Lasabová, Z., Michaligová, E., Žúbor, P., Danko, J.: Polymorfizmus FAS receptora a FAS –ligandu pri malígnom ochorení prsníka. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 204-207.

36. Lasabová, Z., Michaligová, E., Janušicová, V., Burjanivová, T., Švecová, I., Kapustová, I., Brieniková, P., Žúbor, P., Danko, J.: Metódy molekulovej biológie v neinvazívnej prenatálnej diagnostike – naše prvé skúsenosti. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 207-210.

37.  Michaligová, E., Kapustová, I., Brieniková, P., Lasabová, Z., Kajo, K., Žúbor, P., Danko, J.: Hypermetylácia PITX2 a RASSFIA v manažmente pacientok. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 211-213.

38.  Švecová, I., Janušicová, V., Michaligová, E., Lasabová, Z., Danko, J.: Možnosti diagnostiky ochorení plodu z voľnej cirkulujúcej fetálnej DNA. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 224-227.

39.  Žúbor, P., Žigo, I., Pullmann, R., Dókuš, K., Švecová, I., Krivuš, Š., Višňovský, J., Danko, J.:TNF-alfa génová zmena ako predispozičný faktor preeklampsie: Vplyv na riziko ochorenia renálnu funkciu a mikrovaskulárnu  permeabilitu pri orgánovom poškodení. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 228-237.

40. Žúbor P, Kajo K, Žúborová D, Kapustová I, Michaligová E. BRCA-1 a BRCA-2 asociovaný karcinóm prsníka. Slov. Gynek. Pôrod. 2010;17:136-145

41. Kajo K, Žúbor P. Prognostické a prediktívne faktory pri karcinóme prsnej žľazy - súčasný stav poznatkov a ich uplatnenie v praxi. Slov. Gynek. Pôrod. 2010;17:146-151

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (kategória ADE):

1. Biskupska Bodova K, Biringer K, Dokus K, Ivankova J, Danko J. Prediczion of preeclampsia with fibronectin, plasminogen activator inhibitor type (PA-I) and Uterine artery doppler velocimetry. New Frontiers in the Research of PhD students (Czech republic), ISBN 978-80-254-5853-2, 2009, s. 18-21.

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (kategória AFG):

1. Biringer K, Danko J. Current intrapartum fetal monitoring. In: International Journal of Gynecology  and Obstetrics, Vol. 107, suppl. 2, october, 2009, P430, s. 63

2. Biringer K, Danko J, Dokus K, Zubor P. Complex fetal assessment during labor. 9th World Congress of Perinatal Medicine, Berlin, (Germany) October 24-28, 2009. In: Journal of Perinatal Medicine, roč. 37, suppl. 1, 2009, s. 255.

3. Biskupska Bodova K, Dokus K, Biringer K, Zubor P, Ivankova J, Stasko J, Danko J. Plasminogen activator inhibitor type 1 and fibronectin in early prediction of pre-eclampsia. In: Journal of Perinatal Medicine, roč. 37, suppl. 1, 2009, s. 549.

4. Dokus K, Dokusova S, Martinka E, Matusek J, Zubor P, Danko J. Insulin Pump Therapy and metabolic goals in pregnancies complicated by type  1 diabetes mellitus. In: International Journal of Gynecology  and Obstetrics, Vol. 107, Suppl. 2, october, 2009, P104, s. S440

5. Dokus K, Zubor P, Danko J. Timing of Delivery in Twin Pregnancies Complicated by Intrauterinne Growth Restriction – A Cardiotocography – documented Case Report. In: International Journal of Gynecology  and Obstetrics, Vol. 107, Suppl. 2, october, 2009, P103, s. S440

6. Dokus K, Zubor P, Biskupska Bodova K, Danko J. Value of Novel Fetal Monitoring Methods in Prediction of Metabolic Acidosis at Birth. In: International Journal of Gynecology  and Obstetrics, Vol. 107, Suppl. 2, october, 2009, P68, s. S431

7. Biskupska Bodova K, Dokus K, Zubor P, Ivankova J, Stasko J, Danko J. Circulating VEGF serum profile during pregnancy in prediction of preclampsia – is it helpful? In: International Journal of Gynecology  and Obstetrics, Vol. 107, Suppl. 2, october, 2009, P164, s. 66.

8. Kajo K, Zubor P, janusicova V, Danko J, Plank L. Immunohistochemical detection of p16ink4a in precancerous lesions and cervical carcinomas. 13th Biennial Meeting of the International gynecologic cancer Society (IGCS 2010), Prague, October 23-26, 2010, ČR

9. Zubor P, Kajo K, Zuborova D, Polacek H, Grac P, Krivus S, Danko J. Pre-treatment staging and prognostic value of 18-FDG PET/CT and MRI in cervical cancer IB1-IIA. 13th Biennial Meeting of the International gynecologic cancer Society (IGCS 2010), Prague, October 23-26, 2010, ČR

10. Culbova M, Lasabova Z, Zubor P, Kajo K, Fiolka R, Danko J, Visnovsky J. Aberrant hypermephylation of promoter site in tumor suppressor genes may be the marker for early detection of ovarian cancer. 13th Biennial Meeting of the International gynecologic cancer Society (IGCS 2010), Prague, October 23-26, 2010, ČR

 

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (kategória AFH):

1. Kajo K, Žúbor P, Macháleková K, Turčan I. Patologický report pri core-cut biopsiách. 15. celoštátna konferencia SEKCAMA, Bratislava, 6.-7.5.2010, ISBN 978-80-89305-16-2

2. Kajo K, Žúbor P, Macháleková K, Čunderlík P. Patologický report pri karcinómoch po neoadjuvantnej liečbe. 15. celoštátna konferencia SEKCAMA, Bratislava, 6.-7.5.2010, ISBN 978-80-89305-16-2

3. Biskupská Boďová K, Biringer K, Haško M, Ivanková J, Staško J, Danko J. Využitie plazmatického fibronektínu v predikcii vzniku preeklampsie. XVII. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze, 20-22.5.2010, Martin. In. Vaskulárna medicína 2010;S3:25

4. Biskupská Boďová K, Žúbor P, Dókuš K, Višňovský J, Danko J. Epiziotómia a jej význam v súčasnom pôrodníctve. In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, 2009, roč. 16, supplement, s. 7.

5. Biskupská Boďová K, Dókuš K, Žúbor P, Ivanková J, Staško J, Danko J. Využitie VEGF vo včasnej predikcii vzniku preeklampsie. In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, 2009, roč. 16, supplement, s. 26-27.

6. Biskupská Boďová K, Biringer K, Žúbor P, Dókuš K, Ivanková J, Danko J. Screening test for preeclampsia through assessment of uteroplacental blood flow and biochemical markers of endothelial disorder. Folia Medica Cassoviensia, 64, 1, suppl.1, 2009, s. 47-48.

7. P. Žúbor, Z. Lasabová, P. Tilandyová, K. Kajo, T. Burjanivová, Š. Krivuš, J. Danko, L. Plank: CPG-promotor hypermetylácia génu GSTP1 u karcinómu prsníka ako možný doplnokprediktívno-prognostických faktorov ochorenia. Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 16, suppl. (2009), s. 20.

8. Brieniková P, Kapustová I, Michaligová E, Žúbor P, Danko J.: Markery tkanivovej proliferácie a apoptózy v diagnostike karcinómu prsníka. Zborník abstraktov, XVII. kongres SGPS Martin, 2010, poster A1, s. 17.

9. Kapustová I, Brieniková P, Michaligová E, Lasabová Z, Žúbor P, Kajo K, Danko J. Apoptotické receptory pri karcinóme prsníka. Zborník abstraktov, XVII. kongres SGPS Martin, 2010, poster A2, s. 17.

10. Kajo K, Kubatka P, Žihlavníková K, Solár P, Péč M, Valentová V, Žúbor P, Bojková B, Kassayová M, Ahlers I.: Chemopreventívny účinok statínov v experimentálnej mammárnej karcinogenéze. Zborník abstraktov, XVII. kongres SGPS Martin, 2010, poster A12, s. 22.

11. Kajo K, Kubatka P, Sadloňová V, Macháleková K, Žúbor P, Adamicová K, Nosáľová G.: Inhibítory aromatáz v experimentálnej mammárnej karcinogenéze. Zborník abstraktov, XVII. kongres SGPS Martin, 2010, poster A13, s. 22.

12. Fiolka R, Michaligova E, Žúbor P, Slávik P, Kajo K, Danko J, Cuľbová M, Višňovský J.: DNA metylácia a jej úloha vo včasnej diagnostike endometriálneho karcinómu. Zborník abstraktov, XVII. kongres SGPS Martin, 2010, poster B5, s. 23.

13. Straka Ľ, Žúbor P, Danko J, Novomeský F, Krajčovič J, Štuller F.: Problematika alkoholovej závislosti u žien a následná mortalita. Zborník abstraktov, XVII. kongres SGPS Martin, 2010, poster C1, s. 23.

14. Biskupská Boďová K, Biringer K, Danko J.: Rekonštrukčné operácie VVCH genitálu u detí a adolescentok. Zborník abstraktov, XVII. kongres SGPS Martin, 2010, poster C3, s. 23.

15. Hatok J, Žúbor P, Račay P, Galo S, Dobrota D, Višňovský J, Danko J.: Prínos vyšetrovania mRNA expresie aromatázy v eutopickom endometriu v low-cost trende diagnostiky štádia endometriózy. Zborník abstraktov, XVII. kongres SGPS Martin, 2010, poster C4, s. 23.

16. Višňovský J, Fiolka R, Cuľbová M, Dókuš K, Danko J. Chlamýdiové infekcie vo vzťahu k sterilite a infertilite. Zborník abstraktov, XVII. kongres SGPS Martin, 2010, poster C5, s. 24.

17. Žigo I, Lehotská M, Eliášová, A.: Maladaptačné poruchy u žien s neúspešným tehotenstvom. Zborník abstraktov, XVII. kongres SGPS Martin, 2010, poster D4, s. 24.

18. Brányik K, Žúbor P.: Parakolpický hematóm po pôrode z pohľadu pôrodníka a možnosti jeho manažmentu. Zborník abstraktov, XVII. kongres SGPS Martin, 2010, poster D7 s. 25.

19. Biringer K, Švecová I, Biskupská Boďová K, Žúbor P, Danko J.: Renesancia použitia progesterónu v liečbe hroziaceho predčasného pôrodu. Zborník abstraktov, XVII. kongres SGPS Martin, 2010, poster D11 s. 25.

20. Biringer K, Biringerová Z, Brieniková P, Žúbor P, Danko J.: Optimalizácia použitia oxytocínu pri pôrode. Zborník abstraktov, XVII. kongres SGPS Martin, 2010, poster D12, s. 25.

21. Višňovský J, Bukovinská Z, Maťašová K, Zibolen M, Cuľbová M.: Hyperbilirubinémia plodu v závislosti od intrapartálnej aplikácie oxytocínu. Zborník abstraktov, XVII. kongres SGPS Martin, 2010, poster D13, s. 25.

22. Dókuš K, Hatok J, Babušíková E, Kaplan P, Žúbor P, Danko J.: Oxidačný stres rodičiek s fyziologickým priebehom pôrodu. Zborník abstraktov, XVII. kongres SGPS Martin, 2010, poster D19, s. 26.

23. Dókuš K, Dókušová S, Žúbor P, Matušek J, Michaligová E, Danko J.: Cirkulácia v ductus venosus u plodov tehotných žien s inzulín-dependentným diabetes mellitus. Zborník abstraktov, XVII. kongres SGPS Martin, 2010, poster D20, s. 26.

24. Zoľáková B, Krausová I, Žúbor P, Maťašová K.: Závažné fetomaternálne krvácanie u novorodenca. Zborník abstraktov, XVII. kongres SGPS Martin, 2010, poster E2, s. 26.

25. Biringer, Kamil; Haško, Miroslav; Matušek, Juraj; Siváková, Jana; Maťašová, Katarína; Dókuš, Karol: Trizómia 13 – kazuistika. XIX. Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS, Bratislava, 30.5.-1.6.2012, ISBN 978-80-970999-3-0

26. Biringer, Kamil; Sokol, Juraj; Siváková, Jana; Danko, Ján; Kubisz, Peter: Syndróm lepivých doštičiek v gynekológii a pôrodníctve. XIX. Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS, Bratislava, 30.5.-1.6.2012, ISBN 978-80-970999-3-0

27. Biringer, Kamil; Sokol, Juraj; Haško, Miroslav; Škereňová, Mária; Danko, Ján; Kubisz, Peter: Syndróm lepivých doštičiek ako príčina fetálnych strát. XIX. Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS, Bratislava, 30.5.-1.6.2012, ISBN 978-80-970999-3-0

28. Siváková, Jana; Biringer, Kamil; Kúdela, Erik; Šumichrastová, Petra; Biringerová, Zuzana; Danko, Ján: Poloha plodu koncom panvovým - vaginálny pôrod vs. cisársky rez. XIX. Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS, Bratislava, 30.5.-1.6.2012, ISBN 978-80-970999-3-0

29. Siváková, Jana; Biringer, Kamil; Danko, Ján: Syndróm androgénovej insenzivity – kazuistika. XIX. Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS, Bratislava, 30.5.-1.6.2012, ISBN 978-80-970999-3-0

30. Siváková, Jana; Biringer, Kamil; Žigo, Imrich; Biringerová, Zuzana; Danko, Ján: Sekundárna pľúcna hypertenzia a gravidita. XIX. Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS, Bratislava, 30.5.-1.6.2012, ISBN 978-80-970999-3-0

31. Haško, Miroslav; Biringer, Kamil; Biringerová, Zuzana; Žigo, Imrich ; Krkoška, Milan;  Danko, Ján: Závažný omyl v diagnostike eklampsie – kazuistika. XIX. Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS, Bratislava, 30.5.-1.6.2012, ISBN 978-80-970999-3-0

32. Siváková, Jana; Biringer, Kamil; Kúdela, Erik; Šumichrastová, Petra; Danko, Ján: Analýza hysteroskopických operácií na Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK a UNM v Martine počas 24 mesiacov. XIX. Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS, Bratislava, 30.5.-1.6.2012, ISBN 978-80-970999-3-0

Zahraničné prednášky / postery (bez abstraktu):

 

Domáce prednášky / postery (bez abstraktu):

1. Žúbor P. Kolumnárne lézie prsníka – klinická prezentácia a diagnostický algorytmus. Celoštátna vedecká konferencia. Senológia 2010., Bratislava, 19.6.2010

2. Žúbor P, Polaček H, Grác P, Vondrák V, Biringer K, Danko J. Využitie MRI a PET/CT zobrazenia v diagnostike patológií maternice. XI. kongres Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS s medzinárodnou účasťou na tému "Benígne a malígne patológie maternice - chirurgické riešenie". Bojnice, 23.-24.4.2010

3. Danko J., Žúbor P., Kajo K., Brieniková P. Súčasný stav diagnostiky a liečby ochorení prsníkov na Slovensku. 100. rokov narodenia prof. Dlhoša, Bratislava, 14.5.2010

4. Biskupská Boďová K, Biringer K, Dókuš K, Žúbor P, Višňovský J, Krkoška M, Danko J. Ruptúra maternice po spontánnom pôrode. Festival kazuistík z gynekológie a pôrodníctva, Memoriál profesora Poradovského LF UPJŚ Košice, 16.-17.4.2009

5. Biskupská Boďová K, Biringer K, Žúbor P, Višňovský J, Matušek J, Danko J. Mutácia c.2068deIA v géne BRCA1 a bilaterálny adenokarcinóm ovária. Festival kazuistík z gynekológie a pôrodníctva, Memoriál profesora Poradovského LF UPJŚ Košice, 16.-17.4.2009

6. Lasabová, Z., Švecová, I., Michaligová, E., Hudecová, I., Janušicová, V., Burjanivová, T., Kapustová, I., Brienková, P., Žúbor, P., Danko, J.: Určenie pohlavia plodu pomocou neinvazívnej prenatálnej diagnostiky - naše prvé skúsenosti. Poster na XXI. Izakovičovom memoriáli v Bratislave, 2010

7. Žúbor P. Epidemiológia a diagnostika endometriózy. Odborný seminár SGPS SLS na tému Gynekologická atarostlivosť o ženu a matku, Hotel Chopok, Demänovská dolina, 22.-23.10.2010, SR

8. Žúbor P. Súčasné možnosti liečby endometriózy. Odborný seminár SGPS SLS na tému Gynekologická atarostlivosť o ženu a matku, Hotel Chopok, Demänovská dolina, 22.-23.10.2010, SR

9. Danko J. Žúbor P, Zibolen M, Švecová I. Pokroky v prenatálnej diagnostike. Odborný seminár SGPS SLS na tému Gynekologická atarostlivosť o ženu a matku, Hotel Chopok, Demänovská dolina, 22.-23.10.2010, SR

Príspevky v elektronickej forme (kategória ADC):

Fotodokumentácia z kongresov a konferencií

- The 9th World Congress of Perinatal Medicine, Berlin (Germany), 24-28.9.2009. (Foto)

- The 19th FIGO World Congress of Gynecology & Obstetrics, Cape Town (South Africa), 4-9.10.2009. (Foto)

- The 13th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society (IGCS 2010), Prague (Czech republic), October 23-26, 2010 (Foto 1, 2, 3, 4, 5, 6)