Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecko- výskumné pracoviská a centrá

Zdrojom získavania nových poznatkov slúžiacich k výchove budúcich generácií je vedecko-výskumná činnosť, ktorá sa postupne vyprofilovala do šiestich komplexných výskumných oblastí: problematika respiračného systému v zdraví a chorobe, starostlivosť o matku a dieťa, problematika zhubných nádorových ochorení, problematika ochorení centrálneho a periférneho nervového systému, problematika vybraných vnútorných chorôb a oblasť nepriaznivých vplyvov životného a pracovného prostredia.