Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Neonatologická klinika

Zahraničné karentované publikácie (kategória ADC):

1. Matasova K, Dokus K., Zubor P., Danko J, Zibolen M: Physiological changes in blood flow velocities in the superior mesenteric and celiac artery in healthy term fetuses and newborns during perinatal period. J Matern Fetal Neonatal Med. 2011 Jun;24 (6):827-32.

Domáce karentované publikácie (kategória ADD):

 

Zahraničné nekarentované publikácie (kategória ADE):

1. Bukovinská, Z., Maťašová,K., Murgaš,D., Strechová,Z., Krausová,I., Dragula,M., Zibolen,M.: Ruptúra žalúdka u nedonoseného novorodenca. Česko-slovenská Pediatria, 2010, roč.65, č.1, s.19-21

2. Zibolen,M.: Hydrocefalus u novorodencov – význam sonografického vyšetrenia mozgu. Čes-slov Pediatr, 2010, roč.65,č.9,s.510-515.

3. Zoľáková,B., Krausová,I., Maťašová,K.: Fetomaternálne krvácanie ako príčina závažnej anémie novorodenca. Čes.-slov. Pediat, 2010,roč.65,č.10,s.580-583.

4. Štillová,L., Maťašová,K., Štilla, J., Zibolen,M.: Profylaxia včasnej streptokokovej sepsy novorodencov. Čes-slov. Pediat,2010,roč.65,č.10,s.565-570.

5. Biringer K., Biskupská K., Haško M., Dókuš K., Danko J., Štillová L., Biringerová Z.: Streptokoky skupiny B v perinatológii. Česká gynekologie. ISSN 1210-7832, 2010, roč. 75, č.5 , s. 435-438.

6. Žúbor,P., Žigo,I., Zibolen,M., Danko, J.: Perinatologické výstupy Žilinského kraja Slovenskej republiky za 10ročné obdobie (200-2009). Česká gynekologie.ISSN 1210-7832,2011,76,č.1,s.25-36.

7. Maťašová K., Bukovinská Z., Jánoš M., Hrivková M., Bartošová J., Koubeková E., Pillarová A., Dudášovám J., Krajčiová M., Nemcová E., Dvorská J., Šparcová A., Jurko A.jr,  Zibolen M. Skríning kritických vrodených chýb srdca u novorodencov pulznou oxymetriou v regióne severného Slovenska. Čes-slov  Pediat 2011; 66(3): 146–152

8. Maťašová K.,  Murgaš D,  Zibolen M.: Nekrotizujúca enterokolitída donosených novorodencov – kazuistika a prehľad literatúry. Čes-slov  Pediat 2011 (v tlači)

 

Domáce nekarentované publikácie (kategória ADF):

1. Zoláková,B., Zoľák,V., Zibolen,M. : Cisársky rez z pohľadu neonatológa. Gynekológia pre prax, 3/2009. 

2. Kolarovszká,H., Kolarovski,B.: Hypotrofický novorodenec – 2.časť. Pediatria (Bratisl) 2008, 3(6): 334-337.

3. Kolarovszká,H., Kolarovski,B.: Hypotrofický novorodenec – III..časť. Pediatria (Bratisl.) 2009,4(1):25-28.

4. Bukovinská,Z., Strechová,Z., Maťašová,K.: Liečba hyperbilirubinémie novorodencov fototerapiou. Pediatria(Bratisl.) 2010, 5(1):26-28.

5. Trtílek,V., Kolarovszká,H., Bukovinská,Z., Maťašová,K., Tumová,I., Zibolen,M.: Včasné komplikácie liečby surfaktantom u novorodencov. Neonatologické zvesti,14,2010,č.1.

6. Zibolen,M., Bukovinská,Z., Štillová,L., Maťašová,K.: Streptokokové infekcie v perinatológii – stále aktuálny problém. Slov.Gynek.Pôrod.,17,2010,s.161-164.

7. Dvorská,J., Matašová,K.: Prevencia  a liečba syndrómu aspirácie mekónia. Pediatria 2010,5(6):309-312.

8. Maťašová,K.: Skríningové vyšetrenia novorodencov, Pediatria 2011, 6(1): 27-30

9. Bukovinská Z., Maťašová K., Zibolen M.: Konjunktivitídy novorodencov, ich výskyt a liečba. Pediatria, 2011, č. 2, s. 93 - 95

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (kategória ADE):

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (kategória AFG):

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (kategória AFH):

1. Bukovinská,Z., Javorka,K., Javorka,M., Maťašová,K., Zibolen,M.: Variabilita frekvencie srdca u novorodenca  s hydrocefalom. XVII. Kongres SPGS s medzinárodnou účasťou, Martin, 30.9.-3.10.2010

2. Dvorská,J., Maťašová,K.: Prevencia a liečba syndrómu aspirácie mekónia. XVII. Kongres SPGS s medzinárodnou účasťou, Martin, 30.9.-3.10.2010

3. Zoľáková,B., Krausová,I., Žúbor,P., Maťašová,K.: Závažné fetomaternálne krvácanie u novorodenca. XVII. Kongres SPGS s medzinárodnou účasťou, Martin, 30.9.-3.10.2010

4. Zoľáková,B., Potocká,K., Poštroková,T., Zibolen,M.: Hyperglykémia ako rizikový faktor intraventrikulárneho krvácania u novorodencov s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou. XVII. Kongres SPGS s medzinárodnou účasťou, Martin, 30.9.-3.10.2010

Zahraničné prednášky / postery (bez abstraktu):

1. Bukovinská Z., Murgaš D., Maťašová K., Čiljak M., Jurko A. jr., Zibolen M.: Alveolar capillary dysplasia with anorectal anomaly as a rare cause of persistent pulmonary hypertension. Advances in Pneumology, Leipzig, (Germany), 12. – 14. 6. 2009

Domáce prednášky / postery (bez abstraktu):

1. Zibolen M.: Súčasný stav a perspektívy RSV imunoprofylaxie na Slovensku. IV. Martinské neonatologické dni, Martin, 5. – 6.2.2009

2. Zibolen M., Maťašová K.: Jedinečnosť materského mlieka. IV. Martinské neonatologické dni, Martin, 5.– 6.2. 2009

3. Štillová L., Zibolen M.: Včasné infekcie novorodencov. IV. Martinské neonatologické dni, Martin, 5. – 6. 2. 2009

4. Zoľáková,B., Ďurdík,P., Zibolen,M.: Hyperglykémia kriticky chorých VLBW novorodencov. IV. Martinské neonatologické dni, Martin, 5. – 6. 2. 2009

5. Maťašová K.: Použitie surfaktantu v neonatológii. Pracovná schôdza Spolku lekárov, Trstená, 21.3. 2009

6. Krausová I., Bukovinská Z., Strechová Z., Murgaš D., Bakoš J.: Ruptúra žalúdka nedonoseného novorodenca. III. Košická neonatologická konferencia, Košice, 11. – 13. 5. 2009

7. Bukovinská Z., Štillová L., Maťašová K.: Význam RTG kontroly umbilikálnych artériálnych katétrov. III. Košická neonatologická konferencia, Košice, 11. – 13. 5. 2009

8. Zibolen M., Maťašová K., Štillová L.: Early and late onset neonatal infections. III. Košická neonatologická konferencia, Košice, 11. – 13. 5. 2009

9. Zoľáková,B., Kolarovszká,H., Murgaš,D., Molnár,M.: Cystický útvar brušnej dutiny, diferenciálna diagnostika. . III. Košická neonatologická konferencia, Košice, 11. – 13. 5. 2009

10. Zibolen M., Maťašová K.: Analýza závažnej perinatálnej morbidity donosených novorodencov a východiská v SR. XVI. Kongres SGPS, Bratislava, 21. – 23. 5. 2009

11. Zibolen M., Maťašová K. : F.P. Rozbor perinatálnej úmrtnosti. Rozbor perinatálnej úmrtnosti, Banská Bystrica, 12.11. 2009

12. Bauer F., Zibolen M., Kováč E., Frič I., Magyarová G.: Analýza východísk a cieľov v pripravovanej DRG NEO. Pracovné stretnutie MZ SR, Bratislava, 9.11. 2009

13. Bauer F., Zibolen M., Kováč E., Frič I., Magyarová G.: Analýza východísk a cieľov v pripravovanej DRG NEO. Zasadnutie výboru NS SPS,  Bratislava, 9. 11. 2009

14. Maťašová K.: Hyperbilirubinémia u novorodencov.  7. Slovenský pediatrický kongres, Martin, 26. – 28.11.  2009

15. Zibolen M.: Novinky v resuscitácii novorodenca. .  7. Slovenský pediatrický kongres, Martin, 26. – 28. 11. 2009

14. Bukovinská Z., Zibolen M.: Variabilita frekvencie srdca u novorodencov s hyperbilirubinémiou. .  7. Slovenský pediatrický kongres, Martin, 26. – 28.11. 2009

16. Zoľáková,B., Ďurdík,P., Zibolen,M.: Hyperglykémia kriticky chorých novorodencov s veľmi nízkou  pôrodnou hmotnosťou (VLBW). 7. Slovenský pediatrický kongres, Martin, 26. – 28.11. 2009

17. Zoľáková,B., Kolarovszká,H., Murgaš,D., Molnár,M.: Cystický útvar brušnej dutiny, diferenciálna diagnostika. 7. Slovenský pediatrický kongres, Martin, 26. – 28.11. 2009

18. Maťašová,K., Strechová,Z., Krausová,I., Obluková,J., Zoľáková,B., Bukovinská,B., Zibolen,M.: Výsledky neonatologickej starostlivosti v PC Martin v roku 2009. V. Martinský kauzistický seminár neonatológov, Martin, 15.3.2010

19. Maťašová,K.: Aktuálna problematika zdravotnej dokumentácie novorodencov. V. Martinský kauzistický seminár neonatológov, Martin, 15.3.2010

20. Zoľáková,B., Zibolen,M.: Cisársky rez z pohľadu neonatológa. V. Martinský kauzistický seminár neonatológov, Martin, 15.3.2010

21. Zoľáková,B., Krausová,I., Nemcová,E.: Torzia testes. V. Martinský kauzistický seminár neonatológov, Martin, 15.3.2010

22. Maťašová,K.: Synbiotiká v neonatológii. V. Martinský kauzistický seminár neonatológov, Martin, 15.3.2010

23. Bukovinská,Z., Bukovinská,K., Maťašová,K.: Skríning VVCH srdca hodnotením postduktálnej saturácie – aktuálny stav v regióne. V. Martinský kauzistický seminár neonatológov, Martin, 15.3.2010

24. Dvorská,J., Dudášová,J.: Syndróm aspirácie mekónia. V. Martinský kauzistický seminár neonatológov, Martin, 15.3.2010

25. Bukovinská,Z., Krajčiová,M.: Septooptická dysplázia. V. Martinský kauzistický seminár neonatológov, Martin, 15.3.2010

26. Bukovinská,Z., Strechová,Z., Maťašová,K.: Hyperbilirubinémie novorodencov. V. Martinský kauzistický seminár neonatológov, Martin, 15.3.2010

27. Maťašová,K., Dókuš,K., Žúbor,P., Zibolen,M.: Dynamika fyziologických zmien splanchnickej cirkulácie v prinatálnom období. XVII. Kongres SPGS s medzinárodnou účasťou, Martin, 30.9.-3.10.2010

28. Zibolen,M., Žúbor,P., Maťašová,K., Danko,J.: Perinatológia žilinského kraja – jej úskalia a úspechy. XVII. Kongres SPGS s medzinárodnou účasťou, Martin, 30.9.-3.10.2010

29. Zibolen M.: Liečba oxidom dusnatým v neonatológii. Celoslovenský neonatologický kongres s medzinárodnou účasťou, Nové Zámky, 23. – 25.11.2010

30. Bukovinská Z., Strechová Z., Dvorská J., Zibolen M.jr., Maťašová K.:  Fototerapia donosených novorodencov, jej prínos a limity. Celoslovenský neonatologický kongres s medzinárodnou účasťou, Nové Zámky, 23. – 25.11.2010

31. Bukovinská Z., Javorka K., Zibolen M.: Ovplyvnenie variability frekvencie srdca novorodencov fototerapiou. Celoslovenský neonatologický kongres s medzinárodnou účasťou, Nové Zámky, 23. – 25.11.2010

32.  Murgaš D., Dragula M., Maťašová K., Zibolen M., Nosáľ S., Ľuptáková A.: Tracheoezofagálna fistula. Celoslovenský neonatologický kongres s medzinárodnou účasťou, Nové Zámky, 23. – 25.11.2010

33. Molnár M., Murgaš D., Dragula M., Maťašová K., Ľuptáková A. Omfalokéla s kompletnou evisceráciou heparu; kazuistika. Celoslovenský neonatologický kongres s medzinárodnou účasťou, Nové Zámky, 23. – 25.11.2010

34. Maťašová K.:  Nekrotizujúca enterokolitída donosených novorodencov. Celoslovenský neonatologický kongres s medzinárodnou účasťou, Nové Zámky, 23. – 25.11.2010

35. Maťašová K., Bukovinská Z., Jánoš M., Koubeková E., Bartošová J., Krajčiová M., Nemcová E., Pillarová A.jr., Dvorská J., Bukovinská Z., Antošíková A., Zibolen M.: Skríning postduktálnej saturácie novorodencov v regióne PC Martin. Celoslovenský neonatologický kongres s medzinárodnou účasťou, Nové Zámky, 23. – 25.11.2010

36. Bukovinská  Z, Javorka K, Javorka M, Chládekolvá L, Zibolen M: Zmeny variability frekvencie srdca u novorodencov počas fototerapie . V MND, Martin 16 a 17. máj 2011

37. Žaková K, Javorka K, Javorka M, Chládeková L, Zibolen M: Neinvazívne kontinuálne monitorovanie tlaku krvi – prvé skúsenosti V MND, Martin 16 a 17. máj 2011

38. Zoláková B., Zibolen, M.:  Laboratórne ukazovatele novorodeneckej infekcie. V MND, Martin 16 a 17. máj 2011

39. Maťašová K.: Je na Slovensku čas pre skríning pulznou oxymetriou ? V MND, Martin 16 a 17. máj 2011

40. Paulusová E, Maťašová K:  Včasné postnatálne zmeny splanchnickej cirkulácie novorodencov. V MND, Martin 16 a 17. máj 2011

41. Zibolen M. Retinopatia nedonosených. V MND, Martin 16 a 17. máj 2011

42. Bukovinská Z., Maťašová, K., Zibolen M: Liečba novorodeneckých konjunktivitíd V MND, Martin 16 a 17. máj 2011

43. Stilla J, Statelova D,  Stillova L, Zibolen M,: Stomatologicka problematika v neonatologii V MND, Martin 16 a 17. máj 2011

44. Kolarovszká  H: Hypotrofia novorodenca. V MND, Martin 16 a 17. máj 2011

45. Štillová L., Maťašová K.:  Manažment hypoglykémie. V MND, Martin 16 a 17. máj 2011

Príspevky v elektronickej forme (kategória ADC):