Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav molekulovej biológie

Zahraničné karentované publikácie (kategória ADC):

Domáce karentované publikácie (kategória ADD):

 

Zahraničné nekarentované publikácie (kategória ADE):

1. Tilandyova P., Kajo K., Kliment J., Plank L., Lasabova Z. Detection of DNA Hypermethylation as a Potential Biomarker for Prostate Cancer. Klin Onkol 2010; 23(5): 293–299

 

Domáce nekarentované publikácie (kategória ADF):

1. P. Tilandyová, K. Kajo, L. Plank, J. Kliment, Z. Lasabová: Dvojkroková metylačne -špecifická PCR na detekciu hypermetylácie promótorovej oblasti génu GSTP1, Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu IV. - Bratislava : Asklepios, 2009, s. 43-46.

2. Kajo, K., Žúbor, P., Janušicová, V., Plank, L., Danko, J.: p161NK4a v léziach krčka maternice. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 47-49.

3.  Cuľbová, M., Štanclová, A., Lasabová, Z., Žúbor, P., Danko, J., Biskupská Boďová, K., Višňovský, J. : DNA metylácia a jej úloha vo včasnej diagnostike ovariálneho karcinómu. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 187-189.

4.  Janušicová, V., Lasabová, Z., Kajo, K., Dókuš, K., Žúbor, P., Danko, J.: Prevencia karcinómu krčka maternice pomocou detekcie nukleových kyselín a expresie E6 a E7 mRNA HPV. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 201-204.

5.  Kapustová, I., Brieniková, P., Lasabová, Z., Michaligová, E., Žúbor, P., Danko, J.: Polymorfizmus FAS receptora a FAS –ligandu pri malígnom ochorení prsníka. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 204-207.

6. Lasabová, Z., Michaligová, E., Janušicová, V., Burjanivová, T., Švecová, I., Kapustová, I., Brieniková, P., Žúbor, P., Danko, J.: Metódy molekulovej biológie v neinvazívnej prenatálnej diagnostike – naše prvé skúsenosti. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 207-210.

7.  Michaligová, E., Kapustová, I., Brieniková, P., Lasabová, Z., Kajo, K., Žúbor, P., Danko, J.: Hypermetylácia PITX2 a RASSFIA v manažmente pacientok. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 211-213.

8.  Švecová, I., Janušicová, V., Michaligová, E., Lasabová, Z., Danko, J.: Možnosti diagnostiky ochorení plodu z voľnej cirkulujúcej fetálnej DNA. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 224-227.

9. Žúbor P, Kajo K, Žúborová D, Kapustová I, Michaligová E. BRCA-1 a BRCA-2 asociovaný karcinóm prsníka. Slov. Gynek. Pôrod. 2010;17:136-145

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (kategória ADE):

 

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (kategória AFG):

1. L. Plank, J. Šufliarsky, P. Szépe, Z. Lasabová, G. Minárik, T. Burjanivová, P. Brabec: Piaty rok realizácie Národného programu centralizovanej bioptickej diagnostiky a mutačných analýz GISTov v SR. 5. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2. sympózium o cílené biologické léčbe, Olomouc 25-27.11.2009, Onkologie 2009;(3): suppl.B: 11.

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (kategória AFH):

 

Zahraničné prednášky / postery (bez abstraktu):

 

Domáce prednášky / postery (bez abstraktu):

1. L. Plank, Z. Lasabová, P. Szépe, K. Kajo, M. Barthová, Ľ. Janáková, G. Minarik, T. Burjanivová, T. Balhárek, J. Marcinek, P. Tilandyová: Molekulové markery nádorových ochorení: diagnostický, prognostický a prediktívny význam,  44. Slovenský kongres patológov, Senec, 12. – 13. 6. 2009

2. Z. Lasabová,  M. Kalman, G. Minárik, T. Szemes, T. Burjanivová, A. Vaňochová, L. Plank: Detekcia mutácií kodónov 12 a 13 génu K-ras pri kolorektálnom karcinóme  - Izakovičov memoriál v Terchovej, 8. - 9. 10. 2009

3. Z. Lasabová, P. Tilandyová, K. Kajo, P. Žúbor, A. Vaňochová, Z. Kviatkovská,  T. Burjanivová, J. Danko, L. Plank. : Hypermetylácia promótorovej oblasti génu GSTP1 pri karcinóme mliečnej žľazy a jej vzťah ku prognostickým klinicko-patologickým parametrom, Izakovičov memoriál v Terchovej, 8. - 9. 10. 2009

4. P. Tilandyová, K. Kajo Z. Lasabová, J. Kliment, L. Plank, Hypermetylácia DNA v tkanivách karcinómu prostaty a benígnej hyperplázii  - Izakovičov memoriál v Terchovej, 8. - 9. 10. 2009

5. T. Burjanivová, Z. Lasabová, J. Marcinek, S. Peková,  A. Vaňochová, P. Szépe, L. Plank: Detekcia mutácie D816V génu KIT pri systémovej mastocytóze, Izakovičov memoriál v Terchovej, 8. - 9. 10. 2009

6. L. Plank, T. Balhárek, P. Szépe, J. Marcinek, M. Barthová, Z. Kviatkovská, Z. Lasabová: Plazmocytoidná diferenciácia lymfocyov CLL a jej vzťah k prežívaniu pacientov IV. Bratislavské hematologické dni, Bratislava, 15. – 17. 10. 2009

7. L. Plank, T. Balhárek, P. Szépe, J. Marcinek, M. Barthová, Z. Kviatkovská, Z. Lasabová, T. Burjanivová, P. Tilandyová, D. Ilenčíková :  Identifikácia diagnostických, prognostických a prediktívnych faktorov CLL metódami morfologickej, fenotypovej a genotypovej analýzy, IV. Bratislavské hematologické dni, Bratislava, 15. – 17. 10. 2009

8. T. Burjanivová, J. Marcinek, G. Minárik, P. Szépe, T. Balhárek, A. Vaňochová, L. Plank: Analýza JAK2 v 617F mutácie v trepanobiopsiách kostnej drene u pacientov s myeloproliferatívnymi ochoreniami, IV. Bratislavské hematologické dni, Bratislava, 15. – 17. 10. 2009

9. J. Marcinek, T- Burjanivová, T Balhárek, P. Szépe, Z. Lasabová, L. Plank: Vzťah mutácie JAK2 k morfologickému obrazu kostnej drene pacientov s klinicky potvrdenou esenciálnou trombocytémiou, IV. Bratislavské hematologické dni, Bratislava, 15. – 17. 10. 2009

10. Z. Lasabová, T. Burjanivová, T. Balhárek, P. Szépe, E. Flochová, P. Tilandyová, J. Marcinek, L. Mihók, D. Ilenčíková, L. Plank: Detekcia klonality a mutačného stavu u pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou, IV. Bratislavské hematologické dni, Bratislava, 15. – 17. 10. 2009

11. Lasabová, Z., Švecová, I., Michaligová, E., Hudecová, I., Janušicová, V., Burjanivová, T., Kapustová, I., Brienková, P., Žúbor, P., Danko, J.: Určenie pohlavia plodu pomocou neinvazívnej prenatálnej diagnostiky - naše prvé skúsenosti. Poster na XXI. Izakovičovom memoriáli v Bratislave.

Príspevky v elektronickej forme (kategória ADC):