Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Klinika Hematológie a transfuziológie

Zahraničné vedecké monografie (kategória ABC):

1. Stasko J, Chudy, Kotulicova D, Galajda P, Mokan M, Kubisz P. Type 2 Diabetes and Fibrinolysis. In: The pathogenesis, prevention and management of type 2 diabetes and its complications. Ed. Zimering M.B. InTech Publishing, 2011.- ISBN 978-953-307-597-6.- S. 67-90.

Zahraničné karentované publikácie (kategória ADC):

1. Kubisz P, Plameňová I, Staško J, Dobrotová M, Hollý P. Long-term secondary prophylaxis with recombinant activated factor VII (rFVIIa) in haemophilia A with inhibitors: a case report. Thromb Haemost. 2010 Feb 2;103(4): 868-870. (IF = 3.803)

2. Stasko J., Bartosova L., Mytnik M., Kubisz P.: Are the platelets activated in sticky platelet syndrome? Thromb Res 2011; 128, 1: 96-97.

Domáce karentované publikácie (kategória ADD):

Zahraničné nekarentované publikácie (kategória ADE):

1. Kubisz P, Plameňová I, Staško J, Hollý P, Mištuna D, Mýtnik M. využitie sekundárnej profylaxie s rekombinantným aktivovaným faktorom VII u hemofílie A s inhibítorom: naše skúsenosti a prehľad literatúry. Transfuze Hematol Dnes 2009;15(4):210-215 

2.Kubisz P, Kotuličová D, Chudý P, Bartošová L, Dobrotová M, Ivanková J. Sticky platelet syndrome in a patient with transitory ischemic attack and the family. A case report. Rev Hematol Mex 2011;12(2):99-104

Domáce nekarentované publikácie (kategória ADF):

1. Staško J., Bartošová L., Hollý P., Kotuličová., Kubisz P. Aktuálny pohľad na diseminovanú intravaskulárnu koaguláciu. Interná Med. 2010;10(3):139-143

2. Kotuličová D, Ivanková J, Chudý P, Dobrotová M, Staško J, Kubisz P. Quantification of 11-Dehydro-thromboxane B2 in urine - advisable laboratory method for detection aspirin efficacy or resistance. Acta Med Martin 2009;9(2):3-9

3. Biskupská Boďová, K., Biringer, K., Dókuš, K., Ivanková, J., Staško, J., Danko, J.: Využitie markerov endotelovej dysfunkcie a dopplersonografických zmien uteroplacentárnej cirkulácie v predikcii preeklampsie. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 137-139.

4. Biskupská Boďová, K., Biringer, K., Ivanková, J., Staško, J., Danko, J.: Využitie markerov endotelovej dysfunkcie v predikcii preeklampsie. Aktuality v gynekológii a pôrodníctve, Martin, 2010, ISBN 978-80-88866-84-8, s. 140-143.

5.Hollý P., Staško J., Kubisz P. Imúnna trombocytopenická purpura – nové možnosti liečby. Interná med. 2010; 10 (6): 344-348

6. Stasko J., Kotulicova D., Camajova R., Sokol J., Kubisz P. Komplikácie v tehotnosti a trombofilia - pohlad hematologa. Interna Medicina 2011; 11 (4): 201-205. 

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (kategória ADE):

 

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (kategória AFG):

1. Kubisz P., Staško J., Plameňová I., Bartošová L., Chudej J., Dobrotová M., Gregorová K. National registry of  thrombophilia states in Slovak Republic. Haematologica, 2010; 95 (S2): 293 (0701). 15th Congress of the European Hematology Association, Barcelona, June 10-13, 2010

2. Kubisz P., Staško J., Bartošová L, Hollý P., Ivanková J. Sticky platelet syndrome and flow cytometry. Pathophysiology of  Haemostasis and Thrombosis 2009-10; 37 (S1): A90 (P138). 21st  International Congress on Thrombosis, Milan, July 6-9, 2010

3. Staško J., Kubisz P., Chudý P., Kotuličová D., Mištuna D. TAFI, PAI-1, t-PA and F1+1 in type 2 diabetic patients. Pathophysiology of  Haemostasis and Thrombosis 2009-10; 37 (S1): A102 (P137). 21st  International Congress on Thrombosis, Milan, July 6-9, 2010

4. Kubisz P., Hollý P., Staško J., Bartošová L. D-diméry: postavenie v diagnostike trombózy. Transfuze a hematologie dnes 2010; 16 (4): 18-19. X. a XI. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 2.-3.12.2010

5. Staško J., Kubisz P., Chudý P., Hollý P., Kotuličová D., Čamajová R., Sokol J. Kontroverzie vo fibrinolýze u pacientov s diabetes mellitus 2.typu. Transfuze a hematologie dnes 2010; 16 (4): 36. X. a XI. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 2.-3.12.2010

6. Hollý P., Plameňová I., Dobrotová M., Bartošová L., Staško J., Kubisz P. Rekombinantný aktivovaný faktor VII pri liečbe krvácania v neschválených indikáciách. Transfuze a hematologie dnes 2010; 16 (4): 42-43. X. a XI. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 2.-3.12.2010

7. Bartošová L., Plameňová I., Hollý P., Váleková Ľ., Dobrotová M., Hudeček J., Kubisz P. Hemoragická diatéza u pacienta s mnohopočetným myelómom – kazuistika. Transfuze a hematologie dnes 2010; 16 (4): 40. X. a XI. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 2.-3.12.2010

8. Kubisz P., Staško J., Hudeček J., Talapková R., Hlinka Ľ., Šinák I., Chudý P. Stem cell therapy for critical limb ischaemia – our first experiences. Acta bioquímica Clínica Latinoamericana 2010, Suppl.1: 54. IX. Congreso Argentino de Hemostasia y Trombosis, Buenos Aires, 28.-30.10.2010.

9. Staško J., Kubisz P., Chudý P., Kotuličová D., Bartošová L., Mištuna D. Albuminuria and some fibrinolytis markers in type 2 diabetic patients. Acta bioquímica Clínica Latinoamericana 2010, Suppl.1: 68. IX. Congreso Argentino de Hemostasia y Trombosis, Buenos Aires, 28.-30.10.2010.

10. Kubisz P., Staško J., Plameňová I., Hollý P. Long-term secondary prophylaxis with recombinant activated factor VII (rFVIIa) in haemophilia A with inhibitors – case report. Bilten za transfuziologiu, Bulletin of Transfusion Medicine 2010, 56 (1-2): 168. 4th Transfusion Medicine Congress of Serbia with international participation, Belgrade, 10.-12.11.2010.

11. Staško J., Bartošová L., Kotuličová D., Kubisz P. Gas6 protein polymorphisms and sticky platelet syndrome? Bilten za transfuziologiu, Bulletin of Transfusion Medicine 2010, 167. 4th Transfusion Medicine Congress of Serbia with international participation, Belgrade, 10.-12.11.2010.

12. P Kubisz, P Chudý, J Hudeček, I Šinák, Ľ Hlinka, R Talapková. The Salvage of the ischemic limb by angiogenesis-Therapeutic. XXII. Congreso Internacional del Grupo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis, 1.-3.9.2011, Montevideo, Uruguay

13. P Kubisz, D Kotuličová, P Chudý, J Staško, L Bartošová. Thrombophilic Thrombocytopathies - Sticky Platelet Síndrome. XXII. Congreso Internacional del Grupo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis, 1.-3.9.2011, Montevideo, Uruguay

14. J Sokol, E Flochová, R Šimonová-Čamajová, J Chudej, J Staško, P Kubisz. Selected haemostatic parameters in patients with multiple myeloma. XIth Advanced Course of European Thrombosis Research Organisation (ETRO), Campobasso, Taliansko, 18.9.-23.9.2011 

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (kategória AFH):

1. Kubisz P. Nekoagulačné účinky nízkomolekulových heparínov. Zborník abstraktov, s.5-6. V. Košické hematologické a transfuziologické dni s medzinárodnou účasťou, Košice, 23.-25.9.2010

2. Staško J., Bartošová L., Kotuličová D., Hollý P., Chudý P., Sokol J., Kubisz P. „Pros and cons“ pre tromboprofylaxiu u pacientov s myelómom liečených talidomidom a lenalidomidom. Zborník abstraktov, s.33. V. Košické hematologické a transfuziologické dni s medzinárodnou účasťou, Košice, 23.-25.9.2010

3. Plameňová I., Jeseňák M., Dobrotová M., Chudej J., Bartošová L., Staško J., Kubisz P. Rezistencia na aktivovaný proteín C – analýza klinickej manifestácie faktora V Leiden. Vaskulárna medicína 2010; 2 (S3): 19. 17.Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, Martin, 20.-22.5.2010

4.Chudej J., Plameňová I., Hollý P., Chudý P., Bánovčin P.ml., Bartošová L., Kotuličová D., Staško J., Kubisz P. Mutácia protrombínového génu 20210A v zdravej populácii a u trombofilných stavov. Vaskulárna medicína 2010; 2 (S3): 19-20. 17.Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, Martin, 20.-22.5.2010

5. Flochová E., Ivanková J., Kubisz P. Zmeny hemostázy pri mnohopočetnom myelóme. Vaskulárna medicína 2010; 2 (S3): 20. 17.Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, Martin, 20.-22.5.2010

6. Chudý P., Kubisz P., Staško J., Kotuličová D., Chudej J., Ivanková J., Galajda P., Mokáň M. Poruchy koagulácie a fibrinolýzy pri diabetes mellitus 2.typu. Vaskulárna medicína 2010; 2 (S3): 20. 17.Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, Martin, 20.-22.5.2010

7. Staško J., Kotuličová D., Bartošová L., Chudej J., Kubisz P. Trombofília a tehotnosť. Vaskulárna medicína 2010; 2 (S3): 23-24. 17.Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, Martin, 20.-22.5.2010

8. Chudej J., Hollý P., Chudý P., Kotuličová D., Plameňová I., Pizurová R., Staško J., Kubisz P. Odporúčania pre prevenciu a liečbu venózneho tromboembolizmu pre pacientov s malignitou. Vaskulárna medicína 2010; 2 (S3): 24. 17.Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, Martin, 20.-22.5.2010

9. Biskupská K., Biringer K., Haško M., Ivanková J., Staško J., Danko J. Využitie plazmatického fibronektínu v predikcii vzniku preeklampsie. Vaskulárna medicína 2010; 2 (S3): 25. 17.Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, Martin, 20.-22.5.2010

10. Hlinka Ľ., Talapková R., Hudeček J., Kubisz P., Patkaňová L., Šinák I. The treatment of critical limb ischemia with autologous stem cells. Vaskulárna medicína 2010; 2 (S3): 27. 17.Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, Martin, 20.-22.5.2010

11.Hudeček J., Talapková R., Fedorová J., Kirschnerová R., Šinák I., Kubisz P., Laca Ľ. Angiogenéza a celulární terapie. Vaskulárna medicína 2010; 2 (S3): 36. 17.Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, Martin, 20.-22.5.2010

12. Hollý P., Dobrotová M., Kubisz P. Rekombinantný faktor VIIa v liečbe krvácania v neschválených indikáciách – naše skúsenosti. Vaskulárna medicína 2010; 2 (S3): 42. 17.Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, Martin, 20.-22.5.2010

13. Dobrotová M., Haľáková E., Ivanková J. Zlyhanie antikoagulačnej liečby – popis dvoch prípadov. Vaskulárna medicína 2010; 2 (S3): 42. 17.Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, Martin, 20.-22.5.2010

14. Kotuličová D, Chudý P., Chudej J., Kubisz P., Staško J., Galajda P., Ivanková J. Vplyv diabetickej liečby na endotelovú dysfunkciu u pacientov s DM 2.typu. Vaskulárna medicína 2010; 2 (S3): 44. 17.Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, Martin, 20.-22.5.2010

15. Ivanková J., Škereňová M., Dobrotová M. Sticky platelet syndrome a polymorfizmy génu GP VI. Vaskulárna medicína 2010; 2 (S3): 44.

16.Rumanová S., Dobrotová M., Fedorová J. Heparínom indukovaná trombocytopénia typu II (HITT) – kazuistika. Vaskulárna medicína 2010; 2 (S3): 49. 17.Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, Martin, 20.-22.5.2010

17. Váleková Ľ., Fedorová J., Božíková J., Plank L., Szépe P., Balhárek T., Hyrdel R., Demeter M., Kubisz P., Staško J., Hudeček J. Prietoková cytometria v diagnostike MALT lymfómov tráviaceho traktu. Vaskulárna medicína 2010; 2 (S3): 51. 17.Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, Martin, 20.-22.5.2010

18.P Kubisz, L Bartošová, J Staško, P Hollý. Sticky platelet syndrome. XIX. Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou, 28.9.2011-1.102011, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry. Abstrakt publikovaný: 2011;3 (S4) Vaskulárna medicína-supplement 4, strana 39-40.

19. Staško J, Bartošová L, Hollý P, Sokol J, Kotuličová D, Čamajová R, Kubisz P. Trombotická trombocytopenická purpura – nové možnosti v diagnostike a liečbe. XIX. Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou, 28.9.2011-1.102011, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry. Abstrakt publikovaný: 2011;3 (S4) Vaskulárna medicína-supplement 4, strana 41-42

20. Plameňová I, Jeseňák M, Chudej J, Bartošová L, Kubisz P. Klinické prejavy vrodenej rezistencie na aktivovaný proteín C. XIX. Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou, 28.9.2011-1.102011, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry. Abstrakt publikovaný: 2011;3 (S4) Vaskulárna medicína-supplement 4, strana 44-45

21. R Šimonová, J Sokol, J Chudej, J Staško, P Kubisz. Heydeho syndróm: etiopatogenéza, diagnostika a liečba. XIX. Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou, 28.9.2011-1.102011, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry. Abstrakt publikovaný: 2011;3 (S4) Vaskulárna medicína-supplement 4, strana 45-46

Zahraničné prednášky / postery (bez abstraktu):

1.Staško J, Kotuličová D, Kubisz P. Selected haemostatic parameters in patients with multiple myeloma and venous thromboembolism. The 5th International Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer, Stresa, Taliansko, 23-25.4.2010.

2. Kubisz P. Bénéfices du traitement précoce chez les hémophiles, NovoSevenÒ et le prévention de l´arthropathie hémophilique. Symposium sur la prise en charge précoce des hémophiles, Oran, Alžírsko, 21.10.2010.

3. D Kotuličová, J Chudej, P Chudý, M Dobrotová, J Ivanková, J Staško, P Kubisz. The prevalence of the G20210A prothrombin gene polymorphism in healthy Slovak population and in patients with thrombophilia. XIth Advanced Course of European Thrombosis Research Organisation (ETRO), Campobasso, Taliansko, 18.9.-23.9.2011

4. P Chudý, J Hudeček, I Šinák, R Talapková, Ľ Hlinka, L Patkaňová, D Kotuličová, J Chudej, Ľ Laca, P Kubisz. Therapeutic Angiogenesis for Critical Limb Ischemia - Our Experience. XIth Advanced Course of European Thrombosis Research Organisation (ETRO), Campobasso, Taliansko, 18.9.-23.9.2011

5. P Hollý, I Plameňová, M Dobrotová, L Bartošová, P Kubisz. Recombinant activated factor VII for the treatment of bleeding in off-label indications – a single centre´s experience. XIth Advanced Course of European Thrombosis Research Organisation (ETRO), Campobasso, Taliansko, 18.9.-23.9.2011

6. R Šimonová-Čamajová, I Plameňová, M Jeseňák, J Sokol, J Chudej, L Bartošová, P Kubisz, J Staško. Hereditary Activated Protein C Resistance: Clinical Manifestation. XIth Advanced Course of European Thrombosis Research Organisation (ETRO), Campobasso, Taliansko, 18.9.-23.9.2011

7. L Bartošová, R Šimonová-Čamajová, J Staško, P Kubisz. Sticky platelet syndrome – familial thrombocytopathy associated with thrombosis. XIth Advanced Course of European Thrombosis Research Organisation (ETRO), Campobasso, Taliansko, 18.9.-23.9.2011

Domáce prednášky / postery (bez abstraktu):

1. Kubisz P. D-diméry – postavenie v diagnostike trombózy. XVIII. Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou, Tatranská Lomnica 29.9.-2.10.2010.

2. P Kubisz, P Hollý, M Flochová. Antitrombotická liečba pri myeloproliferatívnych neopláziách. Myeloproliferatívne neoplázie, organizované SHaTS SLS, 30.9.-1.10.2011, Hotel Kaskády, Sliač

Príspevky v elektronickej forme (kategória ADC):

Fotodokumentácia z kongresov a konferencií

- 15th Congress of the European Hematology Association, Barcelona, June 10-13, 2010

(foto 1, foto 2)

- 21st  International Congress on Thrombosis, Milan, July 6-9, 2010

(foto 1, foto 2)

- 22. Congreso International del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis, Montevideo, 1.-3.9.2011, Uruguay

(foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, foto 5)