Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizácia výučby

<output>Praktické cvičenia z mikrobiológie a imunológie sa budú realizovať prezenčne pri dodržaní podmienok uvedených vo: Vnútorný predpis č. 1/2022 Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v letnom semestri akademického roka 2021/2022 </output>

Akademický rok 2023/24 Všeobecné lekárstvo

Aktuálne informácie o prípadných zmenách v organizácii výučby prednášok, praktických cvičení, priebežných testov a záverečných skúšok na ÚMI JLF UK budú poskytované študentom priebežne počas semestra. Všetky zmeny v organizácii výučby na ÚMI JLF UK v Martine budú priebežne aktualizované na webovej stránke ÚMI JLF UK.  

Účasť na praktických cvičeniach je povinná.

Účasť na praktických cvičeniach je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu podľa študijných skupín, študentom sa nepovoľuje náhrada vymeškaného praktického cvičenia s inou skupinou v rámci jednotlivých týždňov. 

Náhrada absencií je možná len v náhradnom (14.) týždni.

Príprava a publikovanie študijných materiálov pre dištančnú výučbu predmetu MIKROBIOLÓGIA 2 podporené projektami KEGA:

032UK-4/2019
Modelové laboratórium pre výučbu mikrobiológie

038UK-4/2019
Tvorba učebných materiálov na praktickú výučbu imunológie pre študentov študujúcich v anglickom jazyku