Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikácie 2014

V roku 2014 uverejnili pracovníci Ústavu farmakológie JLF UK 1 kapitolu v zahraničných vedeckých monografiách, vydané boli 4 publikácie v karentovaných časopisoch, 2 v časopisoch registrovaných v SCI alebo Scopus a 14 v recenzovaných zborníkoch.

Okrem toho vyšli aj 1 skriptá a 2 odborné články v recenzovaných časopisoch.

Podrobný prehľad publikačnej činnosti pracoviska za rok 2014 (pdf)