Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikácie 2013

V roku 2013 uverejnili pracovníci Ústavu farmakológie JLF UK 3 kapitoly v zahraničných vedeckých monografiách, vydaných bolo 7 publikácií v karentovaných časopisoch, 9 v časopisoch registrovaných v SCI alebo Scopus a 13 v recenzovaných zborníkoch.

Okrem toho vyšli aj troje skriptá a 5 odborných článkov v recenzovaných časopisoch.

Podrobný prehľad publikačnej činnosti pracoviska za rok 2013 (pdf)