Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálna pedagogická činnosť

Pregraduálne štúdium

Pedagogická činnosť - pedagogický zbor

a.) učitelia – zamestnanci JLF UK v Martine

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.

MUDr. Jozef Mičák, PhD.

MUDr. Juraj Marcinek, PhD.

MUDr. Michal Kalman, PhD. 

MUDr. Vladimír Tancoš, PhD.

 

b.) doktorandi v dennej forme doktorandského štúdia podieľajúci sa na výúčbe

MUDr. Katarína Lešková

 

c.)  externí učitelia – zamestnanci Univerzitnej nemocnice Martin (UNM)

MUDr. Peter Szépe, CSc. – primár, zástupca prednostu ÚPA JLF UK a UNM

MUDr. Zdenko Huťka, CSc.

MUDr. Pavol Slávik

MUDr. Martina Bobrovská