Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálna pedagogická činnosť

Pregraduálne štúdium

Pedagogická činnosť - pedagogický zbor

a.) učitelia – zamestnanci JLF UK v Martine

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.

MUDr. Jozef Mičák, PhD.

MUDr. Juraj Marcinek, PhD.

MUDr. Michal Kalman, PhD. 

 

b.) doktorandi v dennej forme doktorandského štúdia podieľajúci sa na výúčbe

MUDr. Katarína Lešková

MUDr. Vladimír Tancoš

 

c.)  externí učitelia – zamestnanci Univerzitnej nemocnice Martin (UNM)

MUDr. Peter Szépe, CSc. – primár, zástupca prednostu ÚPA JLF UK a UNM

MUDr. Zdenko Huťka, CSc.

MUDr. Pavol Slávik

MUDr. Martina Bobrovská