Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálna pedagogická činnosť

Pregraduálne štúdium

Pedagogická činnosť - pedagogický zbor

a.) učitelia – zamestnanci JLF UK v Martine

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

MUDr. Petra Kolenčíková, PhD.

MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.

MUDr. Jozef Mičák, PhD.

MUDr. Juraj Marcinek, PhD.

MUDr. Michal Kalman, PhD. 

 

b.) doktorandi v dennej forme doktorandského štúdia podieľajúci sa na výúčbe

MUDr. Katarína Lešková

MUDr. Katarína Tobiášová

 

c.)  externí učitelia – zamestnanci Univerzitnej nemocnice Martin (UNM)

MUDr. Peter Szépe, CSc. 

MUDr. Martina Bobrovská