Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálna pedagogická činnosť

Pregraduálne štúdium

Pedagogická činnosť - pedagogický zbor

a.) učitelia – zamestnanci JLF UK v Martine

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.

MUDr. Michal Kalman, PhD. 

MUDr. Petra Kolenčíková, PhD.

MUDr. Katarína Lešková, PhD.

MUDr. Juraj Marcinek, PhD. 

MUDr. Jozef Mičák, PhD.

MUDr. Katarína Tobiášová

 

b.) doktorandi v dennej forme doktorandského štúdia podieľajúci sa na výúčbe

MUDr. Katarína Tobiášová