Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Vedecko-výskumná činnosť

Hlavným zameraním vedecko-výskumnej činnosti ÚPA JLF UK a UNM je onkologická patológia so zameraním na verifikáciu významných diagnostických, prognostických a prediktívnych faktorov nádorových ochorení, a to najmä:

  1. Patológia nádorov krvotvorby a lymfatického tkaniva, t.j. diagnostika a štúdium biologických vlastností malígnych lymfómov a leukémií,   myeloproliferatívneho a myelodysplastického syndrómu - pracovisko je v tejto oblasti v pozícii Konzultačného centra bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby pre SR.
  2. Patológia karcinómu mliečnej žľazy, neuroendokrinných nádorov a gastrointestinálnych stromálnych nádorov  – určovanie významných diagnostických, prognostických a prediktívnych faktorov ochorenia – pracovisko je koordinátorom príslušných programov pre celú SR.
  3. Patológia nádorových a nenádorových ochorení štítnej žľazy, uropoetického traktu a obličiek.
  4. Diagnostika, biológia a liečba vybraných kožných ochorení.

Unikátne metódy používané vo vedecko-výskumnej práci:

  1. in situ hybridizačné technológie pre diagnostiku a určovanie prognostických a prediktívnych faktorov vybraných nádorových ochorení (CISH a FISH na tkanivových rezoch),
  2. molekulárno-biologické analýzy určitých genetických zmien vybraných nádorových ochorení (malígnych lymfómov, leukémií, gastrointestinálnych stromálnych tumorov, mastocytóz, myeloproliferatívnych ochorení a pod.) vrátane mutačných analýz,
  3. komplexná analýza morfologických, fenotypových a genotypových parametrov v predikcii stavu HER2 v invazívnom karcinóme mliečnej žľazy,
  4. komplexná analýza morfologických, fenotypových a genotypových parametrov malígnych lymfómov a leukémií vo vzťahu k diagnostike, prognóze a predikcii priebehu ochorenia,
  5. komplexná analýza parametrov ďalších vybraných skupín nádorových ochorení (neuroendokrinných nádorov, GIST-ov a pod.) ako súčasť určovania prediktívnych parametrov ochorenia,
  6. "salt split skin test" imunofluorescenčná analýza kožných bioptických vzoriek.

Na základe výsledkov vedecko-výskumnej činnosti a kvalifikačnej štruktúry Ústavu patologickej anatómie získala JLF UK v Martine právo uskutočňovať habilitačné konanie docentov a konanie za vymenovanie profesorov v odbore patologická anatómia.