Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

ÚPA JLF UK a UNM je jedným z troch univerzitných ústavov patologickej anatómie v Slovenskej republike (SR). Je výučbovou bázou predmetu „patologická anatómia“ pre študentov všeobecného lekárstva (v slovenskom a anglickom jazyku), zubného lekárstva a pre študentov nelekárskych študijných programov realizovaných na JLF UK. V systéme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v SR vykonáva v rámci zložiek SVaLZ diagnostickú činnosť jednak pre pracoviská Univerzitnej nemocnice Martin (UNM), ako aj iné zdravotnícke zariadenia po celom území SR. Na ÚPA JLF UK a UNM pôsobí aj Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky lymfoidných a myeloidných neoplázií a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky zriedkavých nádorových ochorení s celoslovenskou pôsobnosťou. Ústav patologickej anatómie sa stal od roku 2009  špičkovým vedecko-výskumným pracoviskom podieľajúcim sa na projektoch financovaných zo zdrojov EÚ:

1) CENTRUM EXCELENTNOSTI PRE PERINATOLOGICKÝ VÝSKUM(05/2009-04/2011)

2) DOBUDOVANIE CENTRA EXCELENTNOSTI PRE PERINATOLOGICKÝ VÝSKUM (CEPV II)(01/2010-06/2012)

3) MOLEKULOVÁ DIAGNOSTIKA RAKOVINY KRČKA MATERNICE(10/2010-09/2013)

 

          Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku

          Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ