Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Všeobecné lekárstvo

ORGANIZÁCIA VÝUČBY

predmet: Patologická anatómia I. a Patologická anatómia II.

študijný program: všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku

semester: 5. a 6. semester, vedúci učiteľ: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

predmet: Patologická anatómia I. a Patologická anatómia II.

študijný program: všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku

semester: 5. a 6. semester, vedúci učiteľ: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

PREDNÁŠKY  

OBSAH VÝUČBY

  • všeobecná patológia
  • onkologická patológia
  • špeciálna patológia 

PRIEBEŽNÁ KONTROLA ŠTÚDIA

Študenti musia byť teoreticky pripravení na absolvovanie príslušnej témy histopatologickej časti praktického cvičenia. Pripravenosť študentov budú kontrolovať jednotliví učitelia poverení výučbou príslušného praktického cvičenia. Nepripravenosť študenta znamená nutnosť opakovať praktické cvičenie po skončení výučby v náhradnom týždni semestra.

Každú neúčasť na praktickom cvičení musí študent osobne ospravedlniť u vedúceho predmetu, t.j. u prof. MUDr. Lukáša Planka, CSc.

V priebehu 2 semestrov musia študenti absolvovať písomné testy z dovtedy prebratej problematiky (všeobecná, onkologická a špeciálna patológia). Termíny jednotlivých testov a podmienky ich absolvovania budú zverejnené prednostom ÚPA JLF UK počas semestra.

PODMIENKY PRE UDELENIE ZÁPOČTU

Podmienkou pre udelenie zápočtu je úspešné absolvovanie minimálne 12 zo 14 praktických cvičení/seminárov za semester, úspešné absolvovanie písomných testov a získanie potrebného počtu kreditov. Udelením kreditov budú poverení vybraní učitelia ústavu.

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA

Záverečná skúška sa uskutoční v skúškovom období letného semestra. Študent sa môže na skúšku prihlásiť až po získaní potrebného počtu kreditov.

Forma skúšky: skúška pozostáva z praktickej časti (určenie 2 histopatologických preparátov) a ústnej teoretickej časti (3 otázky: všeobecná, onkologická a špeciálna patológia)