Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Doktorandské štúdium

Akreditáciou JLF UK v Martine získala spôsobilosť uskutočňovať doktorandské štúdium (vysokoškolské štúdium 3. stupňa) v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo (7.1.21).

Vedúci PGŠ pracoviska: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Školitelia: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 

Riešitelia dizertačných prác prebiehajúceho doktorandského štúdia:

Interní doktorandi:

MUDr. Katarína Tobiášová

 

Externí doktorandi:

-

 

Špecializačné štúdium v odbore patologická anatómia (tzv. atestácia):

Postgraduálna pedagogická činnosť v špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore Patologická anatómia č. A 052 pre kategóriu lekár – všeobecné lekárstvo.

Po schválení v Akreditačnej komisii Ministerstva zdravotníctva SR a rozhodnutím ministra zdravotníctva SR získala JLF UK a jej Ústav patologickej anatómie v Martine k 1.9.2007 právo vykonávať pedagogickú činnosť v uvedenom špecializačnom študijnom odbore a prijímať na toto štúdium lekárov – uchádzačov o atestačné skúšky v odbore patologická anatómia.