Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Na Ústave klinickej biochémie úspešne ukončili doktorandské štúdium:

 

RNDr. Mária Škereňová, PhD. (2017)

Názov práce: Haplotypová analýza vybraného génu asociovaného s kolorektálnym karcinómom

 

Mgr. Ľubica Jesenská, PhD. (2017)

Názov práce: Možnosti individualizovanej medicíny u pacientov so sklerózou multiplex