Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Vedecko-výskumná činnosť kliniky:

a)      hlavné zameranie:

-         Karcinóm prostaty, močového mechúra a obličiek.

-         Poruchy funkcie dolných močových ciest.

-         Vrodené anomálie urogenitálneho systému u detí.

b) grantové úlohy za posledných 5 rokov – v štruktúre názov, grant. agenúra/číslo, zodp. riešiteľ

„Nové prognostické faktory uroteliálnych nádorov a ich praktické využitie v diagnostickej    a liečebnej schéme povrchových nádorov močového mechúra.“ - VEGA 1/8156/01, prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

„Periférna afferentná stimulácia tretieho sakrálneho neurálneho koreňa u žien s urgenciou a urgentnou inkontinenciou moču.“ – VEGA 1/8147/01, prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

„Expertný systém diagnostiky karcinómu prostaty pomocou umelej neurálnej siete.“  - Grant JLF UK B25/2000, prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

„Stanovenie tlakového bodu úniku moču (ULPP) u žien so stresovou inkontinenciou. –Grant JLF UK 36/1997, prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

„Včasná diagnostika lokálnej recidívy karcinómu prostaty u pacientov po radikálnej prostatektómii pomocou PSA, TRUS a farebnej dopplerovskej analýzy.“ – Grant JLF UK A/2000, doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.

„Tvar vezikouretrálnej anastomózy u pacientov po radikálnej retropubickej prostatektómii v ultrasonografickom obraze a jej vzťah k pooperačnej močovej kontinencie.“ – Grant JLF UK 20/1997, doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.

„Sonografická renálna planimetria v diagnostike obštrukčnej hydronefrózy.“ – Grant MFN 16/2003, MUDr. Juraj Svitač, CSc.

„Intenzívna kvantifikácia postdiuretickej fázy pri scintigrafii obličiek s hydronefrózou v detskom veku.“ – Grant MFN 1/2002, MUDr. Juraj Svitač, CSc.

„Možnosti sonografie v diagnostike vrodených anomálií urogenitálneho systému.“ – Grant MFN, MUDr. Juraj Svitač, CSc.

„Skríningové vyšetrenia karcinómu prostaty u asymptomatických mužov v okrese Martin.“ – KLV-37/98 (MZ SR), prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

c) najvýznamnejšie výsledky 

d) počet in extenso publikácií (v časopisoch a/alebo recenzovaných zborníkoch) za posledných 5  (t.j. 1999-2003):  domáce - 21, zahraničné - 16

e) výstupy v podobe učebníc, monografií alebo skrípt, celkove a za posledných 5 rokov (t.j. 1999-2003): 10 monografií

f) počet citácií za posledných 5 rokov:  SCI – 22, non-SCI – 118

g) ŠVOČ na pracovisku:             1 študent

„Reaktivita hladkého svalu močového mechúra pri BPH in vitro.“ – Jozef Urdzik

Školiteľ: MUDr. Juraj Mokrý, prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

XXIII. ŠVK, Martin, 16.4.2002 – práca sa umiestnila na 3. mieste

Poznámka: Pomôcka na vyhľadávanie údajov o publik. výstupoch a ich citač. ohlasov je zverejnená na intranetovej stránke JLF UK.

Ďalšie významné vedecké a vedecko-odborné pôsobenie:

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

-         člen  redakčnej rady časopisov Urológia, Acta Medica Martiniana

-         člen European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), Sociéte Internationale D´Urologie, European Board of Urology, Európskej urologickej spoločnosti

-         člen Vedeckej rady MZ SR

-         člen odbornej komisie pre Chirurgiu

-         hlavný odborník MZ SR pre odbor urológia

-         podpredseda výboru Slovenskej urologickej spoločnosti

 prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

-         člen redakčnej rady časopisu Urologie pro praxi

-   člen redakčnej rady časopisu Klinická urológia

-         člen Európskej urologickej spoločnosti, Medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu

-         člen výboru Slovenskej urologickej spoločnosti

doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.

-         člen výboru Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne

-   člen redakčnej rady časopisu Klinická urológia