Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

História urologickej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine: Urologické oddelenie bolo založené z iniciatívy riaditeľa MUDr. J. Trokana v rámci krajinskej nemocnice v Martine 1. septembra 1950. Dovtedy sa bežné urologické výkony robili na chirurgickom oddelení, ktoré od r. 1939 viedol MUDr. Ján Kňazovický a po jeho odchode do Košíc od r. 1946 MUDr. Pavel Šteiner. Prvým prednostom urologického oddelenia sa stal MUDr. Jozef Péč.

V školskom roku 1962-1963 bolo v Martine zriadené detašované pracovisko Lekárskej fakulty UK v Bratislave. V rámci kompletizácie klinických pracovísk novovznikajúcej lekárskej fakulty bola 1.11.1966 zriadená urologická klinika. Dočasným vedením kliniky bol poverený doc. MUDr. Jozef Péč, ktorý bol definitívne vymenovaný za prednostu kliniky 1.11.1967. Docentom sa stal v roku 1965. Zástupcom prednostu bol MUDr. Tibor Berátš. Lekársky kolektív sa po zriadení urologickej kliniky rozširoval o asistentské ale aj zdravotnícke miesta. V roku 1968 nastúpili na miesta asistentov MUDr. Ivan Fetisov, CSc, MUDr. Zuzana Démantová-Buociková,  v roku 1969 MUDr. Ján Kliment, v  roku 1984 MUDr. Ján Ľupták a v roku 1987 MUDr. Ján Švihra. 

        V roku 1977 bol docent Jozef Péč, CSc. vymenovaný za profesora urológie. Profesor Jozef Péč, CSc. pôsobil vo významných funkciách na lekárskej fakulte a v urologickej spoločnosti. Po odchode profesora Péča do dôchodku v roku 1987 prevzal vedenie urologickej kliniky doc. MUDr. Ján Kliment, CSc, ktorý bol inaugurovaný za profesora urológie roku 1997 a vedie kliniku doteraz.    

       Zástupca prednostu kliniky MUDr. Tibor Berátš pôsobil v tejto funkcii  až do dôchodku v roku 1993. Jeho nástupcom sa stal MUDr. Juraj Svitač, CSc, a po jeho odchode z kliniky v roku 2005 sa zástupcom prednostu stal MUDr. Boris Eliáš, PhD.

       V súčasnosti má klinika 36 postelí, 3 operačné sály, 44 pracovníkov. Z toho sú 12 lekári (4 zamestnanci Jesseniovej lekárskej fakulty UK Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., Prof. MUDr. Ján Švihra, PhD., Doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD. a MUDr. Ján Kliment, PhD. a 8 zamestnanci Univerzitnej nemocnice Martin MUDr. Dušenka Róbert, MUDr. Dušenková Svetlana, MUDr. Eliáš Boris, PhD., MUDr. Javorka Kamil, PhD., MUDr. Jonáš Martin, MUDr. Mikulášová Alexandra, MUDr. Sopilko Igor, PhD., MUDr. Šulgan Ján, MUDr. Tomaškin Roman, PhD.). ôsmi lekári majú plnú urologickú špecializáciu a zároveň vedeckú hodnosť PhD. Všetci získali medzinárodné skúsenosti na krátkodobých alebo dlhodobých  pobytoch na popredných európskych urologických pracoviskách alebo v USA. V r. 2003 sa habilitoval MUDr. Ján Ľupták na docenta v odbore urológia. V roku 2012 sa stal MUDr. Ján Švihra profesorom urológie.

Urologická klinika organizovala viaceré vedecké podujatia s domácou i medzinárodnou účasťou. Medzi inými aj prvú Európsku školu urológie v Slovenskej republike v r. 1994. Pracovisko sa zapojilo do riešenia viacerých medzinárodných multicentrických klinických výskumných projektov orientovaných predovšetkým na ochorenia prostaty, obličiek a dolných močových ciest, ako aj do riešenia viacerých projektov v rámci grantových agentúr. Od roku 2009 je pracovisko súčasťou Centra excelentnosti, ktoré je spolufinancované  zo zdrojov EÚ – ERDF.

Urologická klinika je školiacim pracoviskom pre doktorandské štúdium. V súčasnosti sa u profesora Klimenta, profesora Švihru a docenta Ľuptáka školí 8 doktorandov.

V roku 2008 urologická klinika získala akreditáciu na špecializačné štúdium v odbore urológia.

Urologická klinika v rámci liečebno – preventívnej činnosti poskytuje urologické služby v plnom rozsahu. Mimoriadna pozornosť sa venuje diagnostike a liečbe onkologických ochorení. Pracovisko má rozsiahle skúsenosti s diagnostikou a chirurgickou liečbou karcinómu prostaty, s radikálnou chirurgickou liečbou karcinómu močového mechúra a s derivačnými metódami moču, s radikálnymi operáciami karcinómu obličky, s postchemoterapeutickými retroperitoneálnymi lymfadenektómiami a je prvým urologickým pracoviskom na Slovensku, ktoré zaviedlo laparoskopickú adrenalektómiu (2001) a zároveň patrí medzi priekopnícke pracoviská v zavádzaní ďalších laparoskopických výkonov. Vysoká úroveň sa dosiahla v liečbe urologických vývojových anomálií u detí v liečbe urolitiázy modernými technikami, v diagnostike a liečbe porúch funkcie dolných močových ciest.