Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Veda a výskum – hlavné zameranie, projekty

EEG výskum

 • Detské neurózy a ich EEG korelát,  vplyv psychofarmák na EEG, psychické poruchy pri epilepsii,  EEG a schizofrénia
 • Interpretácia EEG v neurológii a psychiatrii (odb.as. MUDr. M. Drímalová, CSc.), genetické aspekty vzťahu EEG a alkoholizmu, kvantitatívna analýza EEG záznamu pri závislosti od alkoholu – spektrálne 
 • Zmeny na EEG po aktivačných metódach, akamprosát a EEG (MUDr. J. Dragašek, PhD.)

 

Sociálna psychiatria: kvalita života a spiritualita

 • r. 2000-2010: 61 vedeckých a odborných prác
 • Psychické poruchy - depresia, závislosť od alkoholu, psychotické poruchy v dospelosti z aspektu sociálnej reintegrácie a prevencie stigmatizácie  - v spolupráci s PK LF UK BA, Ústavom ošetrovateľstva JLF UK v Martine (2 PhD práce)
 • Psychosomatický a psychosociálny status rodiny psychicky chorého dieťaťa,  u seniorov, detí, v profesionálnej záťaži v spolupráci s ÚNŠP a Ústavom ošetrovateľstva, ÚVZ JLF UK v Martine (2 PhD práce)
 • Existenciálne a spirituálne premenné v zdravej populácii  v spolupráci s FF TU Trnava
 • Kvalita života pacientov s chronickými dermatózami v spolupráci s Dermatovenerologickou klinikou JLF UK a UNM v Martine 
 • Tanatopsychiatrické aspekty seniorov a terminálne chorých v spolupráci s OZ Hospice a Ústavom ošetrovateľstva JLF UK v Martine

Oblasť psychopatológie

 • Identifikácia anxiety u detí s epilepsiou psychodiagnostickými metódami (1 PhD práca)
 • Hraničná, atypická, latentná, subsyndrómová a fragmentárná psychopatologická výstavba vybraných psychických porúch: depresia v detstve, katatónne syndrómy, hyperkinetické syndrómy  v pedopsychiatrii
 • Psychické poruchy v profesionálnej záťaži zdravotníckych pracovníkov (1 PhD práca) 

 

Zameranie psychofarmakoterapie

 • spolupráca s  Ústavom farmakológie JLF UK
 • Dlhodobá antipsychotická liečba pri psychotických poruchách  MUDr. V. Kerná, PhD.
 • Osobnostné charakteristiky počas antidepresívnej liečby pri depresii MUDr. R. Hrubý, PhD.
 • Farmakoterapia ADHD atomoxetínom a metylfenidátom  z hľadiska viacerých aspektov - anxieta, jemné neurologické príznaky... MUDr. PhDr. I. Hrtánek, PhD., MUDr. E. Šnircová, PhD.
 • Téma inovatívnych foriem farmakoterapie depresie v adolescencii a dospelosti
 • Doktorandi od r. 2015:  MUDr. D. Cesneková, MUDr.  M. Oppa

 

Zameranie biologickej psychiatrie

 • Polysomnografia pri ADHD (2006-2011): spolupráca so spánkovým laboratóriom Kliniky pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM v Martine (Doc. R. Vyšehradský)
 • (MUDr. P. Adamík, doc. R. Vyšehradský, prof. E. Rozborilová,  Doc. I. Ondrejka )
 • V súčasnosti polysomnografické laboratórium na klinike (BioMED a PK JLF UK), výskum pod vedením  Doc. Tonhajzerová, MUDr. I. Hrtánek, PhD., Doc. Vyšehradský, Doc. Ondrejka
 • Sledovanie metabolitov mozgu MRS pri ADHD (MUDr. V. Husárová, PhD., Doc. I. Ondrejka)
 • Efekt antidepresívnej liečby na metabolity hipokampu   (začiatky 2009-2011® súčasnosť): spolupráca s Ústavom biochémie JLF UK
 • Biologické markery a genetické aspekty vybraných psychických porúch  - depresia,

spolupráca s Ústavom biochémie JLF UK

 • Stanovovanie komplexnej autonómnej charakteristiky pri psychických poruchách v detskom a adolescentnom veku  - ADHD, depresívna porucha, detský autizmus (od r. 2004) - Doc. I. Ondrejka, Doc. I. Tonhajzerová, spolupráca s Ústavom fyziológie JLF UK
 • Psychofyziologické laboratórium Martinského centra pre biomedicínu (divízia Neurovedy) JLF UK Martin - Doc. I. Tonhajzerová, Doc. I. Ondrejka, výskumní pracovníci: MUDr. M. Mešťaník, PhD., ing. Z.Višňovcová, PhD., Odb.asistenti: MUDr. I. Hrtánek, PhD., Mgr. I. Farský, PhD., doktorandi: MUDr. A. Mešťaníková, MUDr. I. Bujňáková, MUDr. D. Cesneková, MUDr. M. Oppa