Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty

APVV
Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách
APVV – 0254- 11 
Spoluriešiteľ PK JLF UK – doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 

VEGA
1/0033/11 „Zmeny regulácie frekvencie srdca a tlaku krvi u detí a adolescentov s
poruchami výživy a príjmu potravy - hodnotenie pomocou komplexnej matematickej
analýzy.“
Zodp. riešiteľ: doc. MUDr. Michal Javorka, PhD.
Ústav fyziológie JLF UK 
Spoluriešiteľ PK JLF UK – doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

OP Výskum a vývoj
Kód ITMS projektu: 26220120033
Centrum excelentnosti vo výskume personalizovanej terapie CEVYPET – spoluriešiteľ 
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Center of excellency for research  in personalized therapy (CEVYPET)

OP Výskum a vývoj
Kód ITMS projektu: 26220220114
Identifikácia nových markerov v diagnostickom paneli neurologických ochorení- spoluriešiteľ doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Identification of novel markers in the diagnostic panel of neurological diseases

Grant MZ   SR 2007/55-UK-16  „Genetické a biochemické faktory cerebrovaskulárnych a
psychiatrických chorôb.“
Zodp. riešiteľ: prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.
Ústav lekárskej biochémie JLF UK

Grant MZ   SR 2007/57-UK-17 „Neinvazívne priestorové mapovanie významných metabolitov v mozgu a prostate pri nádorových, neurologických a psychiatrických ochoreniach.“
Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.
Ústav lekárskej biochémie JLF UK