Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Prednosta:Doc.MUDr. Igor O n d r e j k a, PhD.ondrejka@jfmed.uniba.sk
Zástupca pre pedagogickú činnosť:MUDr. Milena Drímalová, CSc. drimalova@jfmed.uniba.sk
Odborný asistent:MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.hrtanek@jfmed.uniba.sk
Sekretariát:Viera Struhárikovápsch@jfmed.uniba.sk

 

 

Docenti:Doc.MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Odborní asistenti:
MUDr. Milena Drímalová, CSc.
MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.
Interní doktorandi:

MUDr. Miloslav Oppa
MUDr. Dana Cesneková

Ostatní zamestnanci:Viera Struháriková