Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Hlavné zameranie

Vedecko-výskumná činnosť kliniky bola dlhodobo orientovaná na organické psychické poruchy a na elektroencefalografické nálezy pri psychických poruchách. Posudzovala sa aj účinnosť a bezpečnosť niektorých psychofarmák v liečbe psychických porúch u dospelých pacientov, v detstve a adolescencii. 

 

V súčasnosti v oblasti biologickej psychiatrie sa výskum kliniky zameriava na:

 - poruchy regulácie autonómneho nervového systému pri vybraných psychických poruchách v   

  spolupráci s Ústavom fyziológie JLF UK v Martine     
- biologické markery vybraných psychických porúch v spolupráci s Ústavom biochémie JLF 
  UK v Martine 
- farmakoterapiu ADHD a depresie v spolupráci s Ústavom farmakológie JLF UK v Martine 
- celonočné polysomnografické vyšetrenie pri niektorých psychických poruchách v detstve 
  v spolupráci so spánkovým laboratóriom Kliniky pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM 
  v Martine 

 V posledných rokoch sa výskum kliniky zameral aj na oblasť sociálnej psychiatrie témami:

 - kvalita života psychiatrických pacientov z aspektu sociálnej reintegrácie a prevencie 

  stigmatizácie 
- psychosomatický a psychosociálny status rodiny psychicky chorého dieťaťa v spolupráci 
  s ÚNŠP a Ústavom ošetrovateľstva JLF UK v Martine 
- kvalita života pacientov s chronickými dermatózami v spolupráci s Dermatovenerologickou  
  klinikou JLF UK a UNM v Martine 
- tanatopsychiatrické aspekty seniorov a terminálne chorých v spolupráci s Ústavom 
  ošetrovateľstva JLF UK v Martine

 V oblasti psychopatológie sa výskum kliniky zameriava na:

 - identifikáciu anxiety u detí s epilepsiou psychodiagnostickými metódami 

- hraničnú, atypickú, latentnú, subsyndrómovú a fragmentárnu psychopatologickú výstavbu 
  vybraných psychických porúch
- psychické poruchy v profesionálnej záťaži  

Pracovisko sa podieľalo na riešení 6 projektov VEGA, 2 grantov MZ SR, 1 projektu KEGA, 1 projektu AV, 2 medzinárodných multicentrických štúdií, 4 farmakologických štúdií na miestnej úrovni, vrátane viacerých výskumných úloh a vedeckých projektov JLF UK. V súčasnosti riešime 1 projekt APVV v spolupráci s LF UK v Bratislave a pracovisko je zapojené do výskumných projektov JLF UK spolufinancovaných zo zdrojov  EÚ (OP Výskum a vývoj)