Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

TÉMY ŠVOČ – akad. r. 2019/2020

 

*NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA JLF UK A UNM MARTIN*
*CLINIC OF NEUROSURGERY JLF UK AND UNM MARTIN*

Názov témy / Topic: Rekonštrukčné operačné výkony lebky u pacientov po úraze hlavy s využitím  individualizovaných  kraniálnych  implantátov. / Reconstructive surgeries in patients after head trauma with the individualised cranial implants.

Školiteľ / Tutor: doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.


Názov témy / Topic: Endoskopická liečba kraniosynostózy. / Endoscopic treatment of craniosynostosis.

Školiteľ / Tutor: doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.


Názov témy / Topic: Rizikové faktory chirurgickej liečby akútnych subdurálnych hematómov / Risk factors of surgical treatment of acute subdural hematomas .

Školiteľ / Tutor: MUDr. René Opšenák, PhD.


Názov témy / Topic: Včasné MR nálezy priľahlého segmentu po prednej krčnej diskektómii a implantácii ukotvenej klietky / Early MR findings of adjacent segment after anterior cervical discectomy and implantation of anchored cage.

Školiteľ / Tutor: MUDr. René Opšenák, PhD.


Názov témy / Topic: Vplyv diabetes mellitus na rozvoj pooperačných komplikácií po chirurgickej liečbe degeneratívneho ochorenia driekovej chrbtice / Influence of diabetes mellitus on incidence of postoperative complications after degenerative lumbar spine surgery.

Školiteľ / Tutor: MUDr. Pavol Snopko, PhD.


Názov témy / Topic: Spinálny epidurálny hematóm po operačnej liečbe degeneratívneho ochorenia driekovej chrbtice / Spinal epidural hematoma after degenerative lumbar spine surgery .

Školiteľ / Tutor: MUDr. Pavol Snopko, PhD.


Názov témy / Topic: Korelácia charakteristík intrakraniálnych AVM s rizikom opakovaného endovaskulárneho ošetrenia. / Intracranial AVM characteristics correlation with recurrent endovascular treatment.

Školiteľ / Tutor: MUDr. Juraj Šutovský, PhD.


Názov témy / Topic: Zmena spinopelvických parametrov u pacientov po operácii degeneratívnej spondylolistézy. / Changes of spinopelvic parametres after degenerative spondylolisthesis surgery.

Školiteľ / Tutor: MUDr. Juraj Šutovský, PhD.


Názov témy / Topic: Dekompresia hlavových nervov – indikácie a výsledky chirurgickej liečby -  prehľad. / Cranial nerve decompression – indications a surgery results - review.

Školiteľ / Tutor: MUDr. Juraj Šutovský, PhD.


Názov témy / Topic: Intrakraniálne meningeómy – rizkové faktory pooperačných komplikácií. / Intracranial meningiomas – risk factors of postoperative complications.

Školiteľ / Tutor: MUDr. Juraj Šutovský, PhD.


Názov témy / Topic: Incidencia a rizikové faktory vzniku hydrocefalu u pacientov po chirurgickej liečbe úrazových intrakraniálnych krvácaní. / Incidence and risk factorsofhydrocephalusdevelopmentafter a surgicaltherapyfortraumaticintracranialhaemorrhages.

Školiteľ / Tutor: MUDr. Mária Masaryková


Názov témy / Topic: Analýza efektivity a pridružených komplikácií  chirurgickej liečby chronických subdurálnych hematómov. / Analysisofeffeciency and associatedcomplications in patientsundergoingsurgicaltreatmentofchronicsubduralhaematomas

Školiteľ / Tutor: MUDr. Mária Masaryková

Email: mari.masarykovagmail.com


Názov témy / Topic: Vplyv psychologického stavu pacienta na výsledky operačnej liečby degeneratívneho ochorenia chrbtice. / Effect of psychological status on patient outcome in spine surgery.

Školiteľ / Tutor: MUDr. Martin Benčo, PhD.

Email: benco.martingmail.com 


Názov témy / Topic: Komplikácie spontánneho subarachnoidálneho  krvácania. / Complicationsofspontaneoussubarachnoidhaemorrhage.

Školiteľ / Tutor: Mgr. MUDr. Kristián Varga, MD.,MM


Názov témy / Topic: Autonómna dysregulácia u pacientov so spontánnym subarachnoidálnym krvácaním. / Autonomicdysregulation in patientswithspontaneoussubarachnoidhaemorrhage.

Školiteľ / Tutor: Mgr. MUDr. Kristián Varga, MD.,MM

Email: kiko.vargagmail.com