Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty

Aktuálne projekty:

Grant VEGA č. 1/0283/12
Názov: „Genomika a genetický polymorfizmus v etiopatogenéze močovej inkontinencie a defektov panvového dna u žien.“        
Vedúci projektu: doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.
Spoluriešiteľ: MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.
Doba riešenia: 2012-2014

Grant KEGA 061UK-4/2013     
Názov projektu: E-learningové vzdelávanie v anestéziológii, intenzívnej medicíne a prvej pomoci.
Vedúci projektu: MUDr. Miroslav Matej Sven Šulaj, PhD.
Spoluriešiteľ: MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.
Doba riešenia: 2013 – trvá

Identifikácia nových markerov v diagnostickom paneli neurologických ochorení.
Vedúci projektu:  prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.
Spoluriešiteľ: MUDr. Romana Richterová

Ukončené projekty:

Projekt EDRF: Vytvorenie nového diagnostického algoritmu pri vybraných nádorových ochoreniach.
Vedúci projektu: doc. RNDr. Peter Račay, PhD.
Doba riešenia: 09/2009 – 02/2012

OPV – 26110230031/02/PD/2010
Názov: Sakrálna deaferentácia a neurostimulácia predných miechových koreňov u pacientov po poranení miechy.
Vedúci projektu: MUDr. Martin Benčo, PhD.
Doba riešenia: 09/2010-02/2013

Grant VEGA č. 1/0042/08
Názov: Hodnotenie dopplerovských parametrov splanchnickej cirkulácie nedonosených novorodencov.
Vedúci projektu: prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.
Spoluriešiteľ: MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.
Doba riešenia: 2008-2010

Grant VEGA č. 1/4249/07
Názov: Hodnotenie mozgovej cirkulácie u detí s hydrocefalom pomocou transkraniálnej dopplerovskej sonografie. 
Vedúci projektu: MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.
Doba riešenia: 2007-2009

Grant VEGA č. 1/4287/07
Názov: Hodnotenie vzťahu stresom indukovanej hyperglykémie, metabolických a endokrínnych zmien k mortalite u kriticky chorých detí.
Vedúci projektu: prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.
Spoluriešiteľ: MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.                                                                       
Doba riešenia: 2007-2009

Projekt MZ SR 2006/35-UK-04
Názov: Sledovanie zmien glycidového metabolizmu u kriticky chorých detských pacientov v závislosti od závažnosti a prognózy ochorenia.
Vedúci projektu: Doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.
Spoluriešiteľ: MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

Grant UK/253/2006
Názov: Porovnanie vybraných parametrov dopplerovskej krivky a. pericallosa u novorodencov, dojčiat a batoliat s hydrocefalom pred a po drenážnom operačnom výkone.
Vedúci projektu: MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

Grant UK/44/2005
Názov: Význam kompresívneho testu na prednej fontanele u novorodencov a dojčiat s hydrocefalom v hodnotení mozgovej poddajnosti a alterácie mozgovej perfúzie transkraniálnou dopplerovskou sonografiou.
Vedúci projektu: MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

Grant UK/30/2004
Názov: Sledovanie zmien cerebrálnej perfúzie pomocou transkraniálnej dopplerovskej sonografie u detských pacientov s hydrocefalom. Klinické aplikácie.       
Vedúci projektu: MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

Grantová úloha MFN č. 2/2004
Názov: Sledovanie zmien cerebrálnej perfúzie pomocou transkraniálnej dopplerovskej sonografie u detských pacientov s hydrocefalom. Klinické aplikácie.
Vedúci projektu: MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.