Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

Podmienky absolvovania predmetu:

Podmienkou pre získanie zápočtu je 66% (2/3) účasť na celkovej výučbe (prednášky + praktické cvičenia) na Neurochirurgickej klinike. Na praktické cvičenia je povinné si doniesť neurologické kladivko a fonendoskop. Zápočet za predmet NEUROCHIRURGIA udeľuje prednosta Neurochirurgickej kliniky.

Zimný semester

Prednášky (pondelok 16:00-17:30 hod., poslucháreň B auly na Novomeského  ul. Č.7):

1. Degeneratívne ochorenie chrbtice. Prednáška sa zaoberá patofyziológiou a biomechanikou chrbtice postihnutej degeneratívnym procesom. Súčasťou prednášky je prehľad diagnostických metód s ich využitím v neurochirurgii a prehľad operačných výkonov spinálnej chirurgie.

2. Úrazy chrbtice a miechy. Prednáška poskytuje študentom prehľad o mechanike, patofyziológii a klasifikácii poranení chrbtice a miechy. V prednáške sa prezentuje klinický obraz, diagnostika a liečba úrazov chrbtice a miechy s prehľadom základných operačných výkonov.

3. Nádory chrbtice a miechy. Poranenia periférnych nervov, úžinové syndrómy, nádory periférnych nervov.  Prednáška sa zaoberá nádormi chrbtice a miechy a problematikou poškodenia periférnych nervov z pohľadu neurochirurga s prehľadom neurochirurgických operačných výkonov.

4. Kraniocerebrálne poranenie. Cieľom prednášky je poskytnúť študentom prehľad o manažmente poranenia mozgu, ktorý vychádza z pochopenia patofyziológie a biomechaniky intrakraniálneho priestoru a poranenia mozgu. Prednáška sa zaoberá klasifikáciou úrazov hlavy, intrakraniálnou hypertenziou, diagnostikou a liečbou úrazov mozgu. Súčasťou prednášky je prehľad základných neurochirurgických výkonov u pacientov s poranením hlavy.

Praktické cvičenia (2., 4., 6., 8., 10., 12. A 14. výučbový týždeň, 7:15 -10:00 hod. Neurochirurgická klinika UNM, 2. poschodie ´nový´ chirurgický pavilón):

1. Degeneratívne ochorenie chrbtice. Úrazy chrbtice a miechy.

2. Nádory chrbtice a miechy. Poranenia periférnych nervov, úžinové syndrómy, nádory periférnych nervov. Infekčné ochorenia mozgu a lebky.

Letný semester

Prednášky:

1. Nádory mozgu a lebky.  Prednáška sa zaoberá klasifikáciou, klinickým obrazom, diagnostikou a chirurgickou liečbou nádorov mozgu a lebky. Poskytuje prehľad zásad moderného neurofyziologického operovania a možností predoperačného plánovania a peroperačného monitoringu. 

2. Cerebrovaskulárna neurochirurgia. Prednáška ponúka informácie o problematike spontánneho subarachnoidálneho krvácania, intracerebrálneho krvácania, intrakraniálnych aneuryziema artériovenóznych malformácií. Súčasťou prednášky je prehľad spektravýkonov v cievnej neurochirurgii (operačných, endovaskulárnych výkonov a rádiochirurgie). 

3. Detská neurochirurgia. Prednáška sa zaoberá problematikou detskej neurochirurgie, hlavne manažmentom vrodených vývojových chýb mozgu, chrbtice a miechy.

4. Infekčné ochorenia mozgu a lebky. Prednáška sa zaoberá patofyziológiou, klinickým obrazom, diagnostikou a liečbou infekčných ochorení mozgu a lebky. Súčasťou prednášky je aj prehľad výkonov, ktoré sa používajú v operačnej liečbe.

Praktické cvičenia:

1. Kraniocerebrálne poranenie. Infekčné ochorenia mozgu a lebky.

2. Nádory mozgu a lebky. Cerebrovaskulárna neurochirurgia.