Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Klinika detskej chirurgie (KDCH) Univerzitnej nemocnice Martin je jedným zo štyroch špecializovaných pracovísk v Slovenskej republike zabezpečujúcich chirurgickú starostlivosť o detských pacientov. Zaoberá sa diagnostikou a liečbou širokej škály ochorení od novorodeneckého veku po dosiahnutie dospelosti. Hlavnú náplň tvoria chirurgické ochorenia tráviaceho systému a vrodené vývojové chyby. Na pracovisku KDCH sa v posledných rokoch začala koncentrovať chirurgická starostlivosť o pacientov so závažnými ochoreniami dýchacieho systému z celého Slovenska.

 

Klinika detskej chirurgie zabezpečuje výučbu poslucháčov Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Je akreditovaným pracoviskom v odbore detská chirurga. Pracovisko sa podieľa na postgraduálnom vzdelávaní v odboroch chirurgia, pediatria a neonatológia. KDCH vedie doktorandov externého a interného doktorandského štúdia. Zamestnanci pracoviska sú niekoľkokrát ročne menovaní za členov skúšobných komisií pre obhajoby dizertačných prác v odboroch pediatria a chirurgia.