Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

III. ročník – letný semester - predmet chirurgia

Rozsah 1 týždeň spolu 16 hodín praktickej výučby a 2 hodiny prednášok.

Téma prednášky: Špecifiká chirurgie detského veku/ Surgical traits in children

Téma stáží: Akútne bolesti brucha / Acute abdominal pain

IV. ročník – zimný semester - predmet chirurgia

Rozsah 4 týždne spolu 28 hodín praktickej výučby a 4 hodiny prednášok.

Témy prednášok:

  1. Osobitosti detskej chirurgie. Fyziológia novorodenca a dojčaťa. Vrodené  ochorenia ich diagnostika, liečba z pohľadu detského chirurga / The specialties of the paediatric surgery. Physiology of new-born and toddler. Congenital diseases and their diagnosis and treatment from the paediatric surgeon´s point of view.
  2. Získané ochorenia, náhle príhody brušné u detí / Acquired diseases. Acute abdomen in children

Témy stáží:

  1. Chronické bolesti brucha u detí
  2. Vrodené vývojové chyby GITu 

IV. ročník – letný semester – predmet chirurgia - traumatológia

Rozsah 2 hodiny prednášok.

Téma prednášky: Osobitosti traumatológie detského veku / Specificities of pediatric traumatology

IV. ročník – letná odborná prax

  • pondelok/streda/piatok – operačná sála - asistencia pri vybraných operačných výkonoch
  • utorok/štvrtok/piatok – ambulancia detskej chirurgie 

V. ročník – letný semester – povinne voliteľný predmet detská chirurgia

Rozsah 7,5 hodín teoretická časť (3x prednášky). praktická časť 3 hodiny na ambulancii, 3 hodiny na operačnej sále, 3 hodiny pri lôžku.

Témy prednášok:

  1. Úrazy brucha a hrudníka
  2. Fetálna chirurgia
  3. Kazuistiky zaujímavých prípadov pacientov detskej chirurgie   

VI. ročník – zimný semester – predštátnicový seminár

V rozsahu 1 prednášky.

Téma seminára: Aktuálne problémy detskej chirurgie


- Výmenné pobyty študentov lekárskych fakúlt zo zahraničia – na našom pracovisku každoročne absolvuje výmenný pobyt niekoľko študentov zo zahraničia. 

II. ročník odboru ošetrovateľstvo – denné bakalárske štúdium - predmet chirurgia a ošetrovateľstvo

Rozsah 2 hodiny prednášok.

Téma prednášky: Osobitosti detskej chirurgie. Najčastejšie ochorenia v novorodeneckom a detskom období. Náhle príhody brušné u detí. Diagnostika a možnosti chirurgickej liečby


Odporúčaná literatúra pre predmet detská chirurgia:

ŠNAJDAUF, J., ŠKÁBA, R. a kol: Dětská chirurgie. Praha : Galen, 2005. 395 s. ISBN 80-7262-329-X

Vidiščák, M. a kol.: Novorodenecká chirurgia I. Krivá : M-Servis, 2008. 225 s. ISBN 978-80-969978-1-7

TOŠOVSKÝ, V.V.: Náhlé příhody břišní u dětí. Včasná diagnostika. Praha: Grada, 1996. 302 s. ISBN 80-7169-094-5

ŠNAJDAUF, J., CVACHOVEC, K., TRČ, T. a kol: Dětská traumatológie. Praha : Galén, 2002. 180 s. ISBN 80-7262-152-1