Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ďalšie vzdelávanie

Klinika detskej chirurgie je akreditovaným pracoviskom v špecializačnom odbore detská chirurgia.

Časovo-tematický plán študijného programu špecializačného odboru detská chirurgia

1. rok štúdia

povinná prax a výkony v rámci Spoločného chirurgického kmeňa (anestéziológia a intenzívna medicína, ambulantná a lôžková časť chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, úrazová chirurgia, urológia, plastická chirurgia, neurochirurgia, vnútorné lekárstvo)


2. rok štúdia

povinná prax a výkony v rámci Spoločného chirurgického kmeňa (anestéziológia a intenzívna medicína, ambulantná a lôžková časť chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, úrazová chirurgia, urológia, plastická chirurgia, neurochirurgia, vnútorné lekárstvo) na záver absolvovanie týždňového školiaceho kurzu na JLF UK v Martine , ktorý ju ukončený testom

Školiaci kurz

Na školiaci kurz sa môže prihlásiť každý uchádzač, ktorý spĺňa požadované podmienky (absolvované zdravotnícke výkony a odborná prax).

Rozsah kurzu: 40 hodín

Miesto konania:  Chirurgická klinika JLF UK a UNM

Zodpovedný garant : doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim.prof.


3. rok štúdia

realizácia povinnej zdravotníckej praxe a výkonov podľa študijného plánu (na materskom pracovisku, vo vzdelávacej ustanovizni)

6-mesačný školiaci pobyt na KDCH JLF UK a UNM (pobyt je povinný pre lekárov z pracovísk, ktoré sa nešpecializujú priamo na detskú chirurgiu)


4. rok štúdia

realizácia povinnej zdravotníckej praxe a výkonov podľa študijného plánu (na materskom pracovisku, vo vzdelávacej ustanovizni)

6-mesačný školiaci pobyt na KDCH JLF UK a UNM (pobyt je povinný pre lekárov z pracovísk, ktoré sa nešpecializujú priamo na detskú chirurgiu)


5. rok štúdia

realizácia povinnej zdravotníckej praxe a výkonov podľa študijného plánu (na materskom pracovisku, vo vzdelávacej ustanovizni)

6-mesačný školiaci pobyt na KDCH JLF UK a UNM (pobyt je povinný pre lekárov z pracovísk, ktoré sa nešpecializujú priamo na detskú chirurgiu)


6. rok štúdia

realizácia povinnej zdravotníckej praxe a výkonov podľa študijného plánu (na materskom pracovisku, vo vzdelávacej ustanovizni)


Teoreticko-praktický odborný seminár

Rozsah : 8 hodín

Miesto konania:  Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM

Zodpovedný: doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof.


Záverečný školiaci kurz na vzdelávacej ustanovizni pred špecializačnou skúškou

Rozsah:  5 týždňov: 200 hodín        

Miesto konania: Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM

Zodpovedný: doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof.


ZÁVEREČNÁ   ŠPECIALIZAČNÁ    SKÚŠKA

Kurz právnych predpisov

V prípade, že účastník vzdelávania neabsolvoval za posledných päť rokov  vzdelávaciu aktivitu Kurz právnych predpisov zdravotníctve, je podmienkou pre postup ku špecializačnej skúške aj absolvovanie tohto kurzu.

Poznámka: Rozdelenie povinných  pobytov na vzdelávacej ustanovizni do jednotlivých rokov štúdia sa môže individuálne meniť.

Klinika detskej chirurgie sa podieľa na postgraduálnom vzdelávaní v špecializačných odboroch pediatria, neonatológia, detská gastroenterológia

- Predatestačné pobyty  pre lekárov zaradených v predatestačnej príprave v odbore pediatria

- Prednášky a semináre pre lekárov zaradených v predatestačnej príprave v odbore pediatria

- pracovníci kliniky sú členmi lektorských zborov pre špecializačné štúdium v odbore pediatria a pediatrická gastroenterológia

- špecializačné štúdium v odbore „Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie“ – v rozsahu 2 hodín prednášok.