Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

Chirurgickú liečbu detských pacientov spočiatku zabezpečovala Chirurgická klinika JLF UK a MFN, kde už za čias prof. MUDr. Steinera, DrSc., prednostu chirurgickej kliniky, sa uskutočňovali operácie detí, vrátane kardiochirurgických. Ordinárom detskej chirurgie bol vtedy MUDr. F. Medla, človek malý vzrastom, ale veľký múdrosťou a konaním. Po MUDr. Medlovi nastúpil na ordinariát detskej chirurgie Doc. MUDr. J. Slameň, neskorší prednosta chirurgickej kliniky v Martine, vynikajúci chirurg a priateľ detí. Po doc. Slameňovi prebrala žezlo ordinariátu detskej chirurgie MUDr. Tomoriová, krehká, nežná a pritom razantná dáma, vynikajúca chirurgička. V roku 1983 po vykonaní nadstavbovej atestácie z detskej chirurgie sa stal ordinárom detskej chirurgie MUDr. M. Dragula.

Samostatné oddelenie detskej chirurgie v Univerzitnej nemocnici Martin vzniklo odčlenením od chirurgickej kliniky v júni 1992. Dôvodom bol narastajúci počet operovaných detí a špecifikum starostlivosti o detského chirurgického pacienta. Primárom samostatného Oddelenia detskej chirurgie bol menovaný MUDr. M. Dragula, CSc.

Oddelenie, pre deti od novorodeneckého veku po dovŕšenie 19 roku, vzniklo uvoľnením 10 postelí z fondu Detskej kliniky /prednosta Prof. MUDr. J. Buchanec, DrSc./. Oddelenie spočiatku sídlilo v uvoľnených priestoroch Kliniky detí a dorastu pavilónu č. 8. Po dostavbe pavilónu č. 14 Kliniky detí a dorastu sa Oddelenie detskej chirurgie presťahovalo do tejto budovy. Operácie detí spočiatku prebiehali na spoločných chirurgických sálach, po dostavbe pavilónu č. 14 bol vytvorený operačný trakt na prvom poschodí tejto budovy v blízkosti Jednotky intenzívnej starostlivosti neskôr Kliniky detskej anestézie a intenzívnej medicíny. Ambulantné vyšetrenie detských pacientov prebieha v suteréne pavilónu č. 5, kde sú aj pracovne a ostatné administratívne miestnosti pracoviska.

Od 1. marca 2002 sa oddelenie stalo Klinikou detskej chirurgie. Funkciu prednostu od založenia zastáva Doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mimoriadny profesor. Za jeho zástupcu bol menovaný Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.. Na klinike pracujú okrem spomenutých ďalší dvaja lekári a denná doktorandka. Pod vedením vedúcej sestry PhDr. Jany Ucháľovej ošetrovateľskú starostlivosť poskytuje 5 sestier pri lôžku, 1 ambulantná sestra, 2 operačné sestry, 2 sanitárky a 1 dokumentačná pracovníčka.

Po otvorení nového Chirurgického pavilónu prof. Pavla Šteinera sa Klinika detskej chirurgie  po rekonštrukcii uvoľnených priestorov v pôvodnom chirurgickom pavilóne presťahovala vo februári 2012 do pavilónu č. 4 na druhé poschodie. Operačný trakt Kliniky detskej chirurgie bol z pôvodných priestorov pavilónu č. 14 premiestnený do uvoľnených priestorov  na prvom poschodí budovy spoločných operačných sál. Na výučbové účely bola v suteréne pavilónu č. 5 zriadená seminárna miestnosť.