Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty

Grantové úlohy Univerzitnej nemocnice Martin

BOČÍNEC, D.: Miesto ezofageálnej manometrie v súčasnej diagnostike ochorení horného GIT-u u detí. (úloha č. 18/2002)

UCHÁĽOVÁ, J.: Štandardné ošetrovateľské postupy pri dg: K 40, K 42, K 44, K 56, N 43, P 76, Q 39, Q 40, Q 43, Q 67. (úloha č. 2/2001)

BAKOŠ. J.: Štandardné diagnostické a terapeutické postupy pri dg: K 40,K 42,K 44, K 56,N 43,P 76,Q 39,Q 40, Q 43,Q 67. (úloha č. 1/2000)

MURGAŠ, D.: Zavedenie  elektromanometrie  v  diagnostike  ochorení  tráviaceho traktu u detí. (úloha č. 4/1999)

DRAGULA, M.: Gastrooesophageálny reflux po operáciách pre atréziu pažeráka. (úloha č. 13/1998)Vedecko-výskumná činnosť pracoviska je diverzifikovaná do viacerých oblastí, v ktorých pracovisko spolupracuje s ďalšími príbuznými klinickými odbormi.

Najdlhšiu históriu má vedecko-výskumná činnosť zameraná na funkčné poruchy hornej aj dolnej časti tráviaceho traktu. Klinika detskej chirurgie ako jediné pracovisko svojho druhu na Slovensku disponuje vysoko špecializovaným zariadením na hodnotenie funkcie sfinkterového aparátu. Zamestnanci pracoviska prezentovali a publikovali viacero vedeckých prác o využití manometrie v diagnostike a liečbe ochorení pažeráka a konečníka. V poslednom období sa rozbehla úspešná spolupráca s pracoviskom Kliniky cievnej a viscerálnej chirurgie v oblasti hodnotenia kontinencie u detských a dospelých pacientov. V spolupráci s Klinikou detskej anestézie a intenzívnej medicíny bola zahájená vedecko-výskumná činnosť v oblasti sledovania hĺbky anestézie pomocou BIS-monitoru, ktorý vlastní klinika ako druhá v SR. Hlavným cieľom uvedeného výskumu je zvýšenie bezpečnosti anestézie pri chirurgických výkonoch v detskom veku.

V spolupráci s Neonatologickou a Gynekologicko-pôrodníckou klinikou pokračuje výskum zameraný na skúmanie možností využitia ultrasonografie v prevencii a diagnostike nekrotizujúcej enterokolítídy. 
V spolupráci s Klinikou detí a dorastu bola realizovaná štúdia hodnotenia funkcií kardiorespiračného systému u pacientov s deformitami hrudníka.

V spolupráci s Chirurgickou a inými klinikami JLF UK sa podieľame na významnom projekte európskych štrukturálnych fondov „Kompetenčné centrum pre výskum a liečbu nádorových ochorení“.