Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

TÉMA ŠVOČ – akad. r. 2021/2022

Názov témy / Topic:

Infekcie po transplantácii obličky

Infections after kidney transplantation

Školiteľ / Tutor: doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic year: 3.