Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

PODMIENKY UDELENIA KREDITU PRE 5. ROČ.

 

1.  POVINNÁ ÚČASŤ NA 12 PRAKTICKÝCH CVIČENIACH

a)  Každý študent je povinný zúčastniť sa praktického cvičenia VÝLUČNE v deň určený v rozvrhu podľa jeho študijnej skupiny, v ktorej sa nachádza. V prípade potreby študenta zúčastniť sa na praktickom cvičení mimo určeného dňa, môže absolvovať praktické cvičenie, ale len po predchádzajúcej dohode a schválení pedagógom v deň konania praktického cvičenia.

b) Študent je POVINNÝ OVLÁDAŤ TÉMU A PROBLEMATIKU AKTUÁLNEHO PRAKTICKÉHO CVIČENIA, jeho vedomosti môžu byť overené ústne alebo písomne na začiatku cvičenia.

c)  2 a viac NEÚČASTÍ MUSÍ BYŤ OSPRAVEDLNENÝCH POČAS ZÁPOČTOVÉHO - 14. TÝŽDŇA

 

2.   ÚSPEŠNÉ ABSOLVOVANIE 2 TESTOV

a) Testy pozostávajú z 10 otázok s jednou správnou odpoveďou.

b) Testovanie bude prebiehať v určený termín.

 

Výsledky z dvoch testov

Správne odpovede

Známka 

20 - 19

A

18 - 17

B

16 - 15

C

14 - 13

D

12 - 11

E

 

Doplnené podmienky vyplývajúce z aktuálnej epidemiologickej situácie

  1. Všetky prednášky budú realizované distančnou formou až do odvolania.
  2. Praktická výučba bude prebiehať v kombinovanej forme, a to formou seminárov v stážových miestnostiach a lôžkovej časti kliniky v nevyhnutnom čase. Do odvolania bude realizovaná striedavá výučba v kondenzovanom obsahu.
  3. Bude vyžadovaná dôsledná evidencia študentov na výučbe. Ospravedlnení budú  študenti, vyžadujúci karanténu z dôvodu prítomnosti, alebo podozrenia na COVID-19. 
  4. Kontrola výsledkov študentov bude realizovaná elektronicky (MOODLE), zapisovaná do AISu (podľa danej epidemiologickej situácie). 

 

5. ročník – ZL

  1. Všetky prednášky budú realizované distančnou formou až do odvolania.
  2. Praktická výučba bude prebiehať v kombinovanej forme, a to hlavne formou seminárov v stážových miestnostiach a lôžkovej časti kliniky v nevyhnutnom čase. Do odvolania bude realizovaná striedavá výučba v kondenzovanom obsahu.
  3. Bude vyžadovaná dôsledná evidencia študentov na výučbe. Bez náhrady akceptujeme 2 ospravedlnené neúčasti na praktických cvičeniach. Okrem toho ospravedlnení budú  študenti, vyžadujúci karanténu z dôvodu prítomnosti, alebo podozrenia na COVID-19. 
  4. Kontrola výsledkov študentov bude realizovaná elektronicky (MOODLE), zapisovaná do AISu (podľa danej epidemiologickej situácie).
 

PODMIENKY UDELENIA KREDITU PRE 6. ROČ.

Doplnené podmienky vyplývajúce z aktuálnej epidemiologickej situácie

Praktická výučba bude prebiehať v kombinovanej forme, a to formou práce na lôžkovej časti uvedených kliník v určenom čase a seminárov.

6. roč.

Zdokonaľovanie praktických zručností a zvládnutie kompletného diagnosticko-terapeutického menežmentu hospitalizovaných pacientov. Študenti pracujú v zadelení mladších sekundárnych lekárov pod odborným vedením lekárov. Študenti pracujú v dĺžke 9 týždňov, pričom okrem pobytu na I. internej klinike a Internej klinike gastroenterologickej pracujú na klinike pneumológie a ptizeológie, klinike pracovného lekárstva a toxikológie, klinike hematológie a transfuziológie a na jednotkách intenzívnych starostlivostí.


Všeobecné lekárstvo

 


Zubné lekárstvo
 

 


Ošetrovateľstvo II. ročník

 


Odporúčaná literatúra