Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

PODMIENKY UDELENIA KREDITU PRE 5. ROČ.

1.  POVINNÁ ÚČASŤ NA 12 PRAKTICKÝCH CVIČENIACH

a.  každý študent je povinný zúčastniť sa praktického cvičenia VÝLUČNE v deň určený v rozvrhu podľa jeho študijnej skupiny, v ktorej sa nachádza. V prípade potreby študenta zúčastniť sa na praktickom cvičení mimo určeného dňa, môže absolvovať praktické cvičenie, ale len po predchádzajúcej dohode a schválení pedagógom v deň konania praktického cvičenia.

b. študent je POVINNÝ OVLÁDAŤ TÉMU A PROBLEMATIKU AKTUÁLNEHO PRAKTICKÉHO CVIČENIA, jeho vedomosti môžu byť overené ústne alebo písomne na začiatku cvičenia.

c.  2 a viac NEÚČASTÍ MUSÍ BYŤ OSPRAVEDLNENÝCH POČAS ZÁPOČTOVÉHO - 15. TÝŽDŇA

2.   ÚSPEŠNÉ ABSOLVOVANIE 2 TESTOV

a. Testy pozostávajú z 30 otázok

  • otázky s jednou správnou odpoveďou
  • určovania pravdivosti tvrdení
  • popis EKG a RTG snímkov v spojitosti s anamnézou
  • vyhodnocovanie kazuistík
  • vyhodnocovanie laboratórnych parametrov

b. Testovanie bude prebiehať v určený termín v spolupráci s Oddelením informačných technológii – každej študijnej skupine bude určený termín testovania

Podmienky pre úspešné absolvovanie testu

Známka

Body

100 – 95 %

A

30 - 29

94 – 88 %

B

28 - 26

87 – 77 %

C

25 - 23

76 – 66 %

D

22 - 20

65 – 60 %

E

19 - 18


Všeobecné lekárstvo


Zubné lekárstvo
 

 


Ošetrovateľstvo II. ročník

Odporúčaná literatúra