Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

Najdôležitejšie dátumy v histórii I. internej kliniky

1888 - Vznikla Župná nemocnica v bývalom Turčianskom Svätom Martine (dokončenie stavby nemocnice 12. 9. 1888, kolaudácia budovy 11. 2. 1889, prijatie prvých pacientov začiatkom apríla 1889) - v tom čase väčšinu hospitalizovaných tvorili pacienti s internými chorobami, najmä pľúcnymi a črevnými.

1921 - Vzniklo samostatné interné oddelenie v nemocnici (dnešný pavilón č. 1) - prvým primárom sa stal MUDr. Jaroslav Kofránek.

1928 - Vznikla Krajinská verejná nemocnica v Martine ako tretia veľká nemocnica na Slovensku, jej základnou súčasťou bolo aj interné oddelenie.

1932 - Dostavba nového infekčného oddelenia (pavilón č. 5), ktorého súčasťou bolo aj interné oddelenie - obidve oddelenia viedol do r. 1953 jeden primár MUDr. Ján Trokan (primárom interného oddelenia bol v rokoch 1931 - 1965). Na internom oddelení bolo zriadené príručné laboratórium, ako druhé svojho druhu na Slovensku.

1935 - 1936 - Výstavba pavilónu č. 7, kde bolo pôvodne umiestnené dermato - venerologické oddelenie (od r. 1961 súčasného sídla I. internej kliniky).

1950 - 1953 - V nemocnici vznikli samostatné oddelenia tuberkulózy (1950), pracovného lekárstva (1951) a infekčných chorôb (1953).

1958 - V rámci interného oddelenia v Martine bola zriadená alergologická poradňa, v poradí druhá na Slovensku.

1961 - V rámci reštrukturalizácie nemocnice interné oddelenie bolo presťahované do dnešných priestorov v pavilóne č. 7.

1962 - Dňa 29. 8. 1962 bolo v Martine zriadené detašované klinické pracovisko Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na výučbu klinických predmetov, ktorá začala v akademickom roku 1962/1963. Interné oddelenie sa stalo súčasťou detašovaného klinického pracoviska pre výučbu predmetu vnútorné choroby, zabezpečovanú Prof. MUDr. Teofilom Niederlandom, DrSc., prednostom III. kliniky vnútorných chorôb v Bratislave.

1964 - Na Detašovanom klinickom pracovisku LF UK bola založená katedra interných disciplín pod vedením Doc. MUDr. Vladimíra Galandu, CSc., zahŕňajúca interné, detské, neurologické, kožné a infekčné oddelenie. 

Na internom oddelení bola vykonaná prvá prístrojová hemodialýza v civilnom nemocničnom zariadení na Slovensku na sovietskom prístroji „Iskustvennaja počka“, v poradí druhá po prvej prístrojovej hemodialýze na Slovensku vo Vojenskej nemocnici v Košiciach v r. 1962. Na internom oddelení bolo zriadené špecializované endokrinologické laboratórium a na pracovisku boli vykonané prvé gastroenterologické vyšetrenia rigídnym endoskopom.
 
1965 - Došlo k osamostatneniu katedry internej medicíny, ktorej vedením bol poverený Doc. MUDr. Eugen Špaňár, CSc. po vymenovaní za docenta v odbore internej medicíny.
Na internom oddelení  v spolupráci s kardiológmi z detského oddelenia bola vykonaná prvá katetrizácia srdca a na pracovisku boli vykonané prvé laparoskopické vyšetrenia spolu s punkciou pečene.

1966 - Dňa 27. 5. 1966 bola v Martine zriadená pobočka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského  v Bratislave,  v akademickom roku 1966/1967 boli prijatí prví študenti aj do prvého ročníka štúdia.

1967 - Dňa 1. 10. 1967 bola v Martine zriadená Fakultná nemocnica, ktorá bola zároveň povýšená na nemocnicu III. typu,  oddelenia  boli transformované na kliniky. Vznikla  Interná klinika Fakultnej nemocnice v Martine,  jej prvým vedúcim bol menovaný Doc. MUDr. Eugen Špaňár, CSc. (1. 11. 1967). V dobe vzniku kliniky, okrem všeobecnej internej ambulancie, boli  zriadené aj nové ordinariáty: endokrinologický (zahrňujúci aj diabetických pacientov), gastroenterologický, reumatologický a alergologický.

1969 - Doc. MUDr. Eugen Špaňár, CSc. bol 1. 1. 1969 oficiálne poverený vedením katedry internej medicíny, zahŕňajúcej okrem internej kliniky aj kliniku pre choroby pľúc a tuberkulózy. V spolupráci s chirurgickou klinikou bola vykonaná prvá trvalá kardiostimulácia na pracovisku,  zakúpili sa prvé gastrofibroskopy a na pracovisku bol zriadený nový ordinariát hematológie.

1970 - Na pracovisku bol zriadený nový ordinariát diabetológie.

1971 - Fakultná nemocnica  bola premenovaná na Fakultnú nemocnicu s poliklinikou  (FNsP) v Martine, bol upravený názov pracoviska na Internú kliniku FNsP v Martine.

1972 - Na pracovisku bola zavedená fibrinolytická liečba pomocou streptokinázy u pacientov s infarktom myokardu a v spolupráci s oddelením nukleárnej medicíny medzi prvými v bývalom Československu bolo zahájené aj gamagrafické vyšetrenie myokardu pomocou 131Cs.

1973 - Na pracovisku bola zriadená koronárna jednotka s monitorovacím systémom v priestoroch dreveného tzv. „švédskeho“ domčeka. Zahájila sa akútna kardiostimulačná liečba na pracovisku v priestoroch koronárnej jednotky.

1974 - Na pracovisku bolo zriadené dialyzačné pracovisko v priestoroch dreveného tzv. „švédskeho“ domčeka a bol zahájený chronický hemodialyzačný program. 

1976 - Na pracovisku bola vykonaná prvá perkutánna biopsia obličiek.

1977 - Po vzniku samostatnej II. internej kliniky bola zriadená I. interná klinika FNsP v Martine.

1978 - Prednostom kliniky bol v období 1. 12. 1978 - 17. 6. 1979 Doc. MUDr. Ondrej Lehoťan, CSc. Na pracovisku bol zriadený ordinariát kardiológie a trvalej kardiostimulácie.

1980 - Prednostom kliniky bol v období 1. 10. 1980 - 25. 11. 1985 Prof. MUDr. František Hendrich, CSc.  Na pracovisku bola zavedená peritoneálna dialýza.

1982 - Vybudovanie koronárnej jednotky v nových priestoroch na prízemí 7. pavilónu s prijatím prvého pacienta 23. 12. 1982.

1983 - Vybudovanie nového hemodialyzačného oddelenia na prízemí 7. pavilónu.

1985 - V provizórnych podmienkach na pracovisku bola zriadená metabolická jednotka.

1986 - Na pracovisku sa rozšírili rutinné gastroenterologické vyšetrenia o nové možnosti zakúpením elektrochirurgickej jednotky na polypektómiu a gastrofibroskopický prístroj s bočnou optikou, umožňujúci vykonávať aj   diagnostickú a terapeutickú kolonoskopiu. Vykonala sa prvá endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia.

1987 - Prednostom I. internej kliniky sa stal Doc. MUDr. Josef Květenský, CSc. (v rokoch 1987 - 1995).

1988 - V Martine bola založená tradícia monotematicky zameraného „Dňa martinských internistov“, uskutočňovaného raz ročne. Prvý bol organizovaný 26. 10. 1988 pri príležitosti 100. výročia nemocnice. Na I. internej klinike bola vybudovaná metabolická jednotka s jednotkou intermediárnej metabolickej starostlivosti v nových priestoroch.


1990 -
Realizovala sa nová prístavba I. internej kliniky,  umožňujúca sústrediť všetky ambulancie kliniky do jednej poliklinickej časti a získať tak nové priestory pre personál, administratívu a výučbu študentov.

1991 - Na pracovisku boli zriadené nové ambulancie: kardiologická ambulancia II zameraná na sekundárnu prevenciu a dispenzarizáciu pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, ambulancia funkčnej diagnostiky  a angiologická ambulancia. Na pracovisku bol založený Kardioklub pri Zväze invalidov.

1991 - Dňa 16. 5. 1991 uznesením Akademického senátu došlo k premenovaniu fakulty na Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine (JLF UK) a preorganizovala sa jej štruktúra zrušením katedier dňa (1. 8. 1991). Došlo k zmena názvu pracoviska na I. internú kliniku JLF UK v Martine.

1992 - Dňa 1. 1. 1992 došlo k formálnemu premenovaniu fakultnej nemocnice na Martinskú fakultnú nemocnicu (MFN) na základe zriaďovacej listiny Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 20. 12. 1991.

1992 - Pracovisko prevzalo vedenie Dní mladých internistov, založených Prof. MUDr. Mikulášom Takáčom, DrSc. v Košiciach, ako možnosť prezentácie a ocenenia najlepších prác mladých internistov z celého Československa  do 35 rokov. Prvé Dni mladých internistov v Martine sa uskutočnili v dňoch 10. - 11. 9. 1992.

1995 - Prednostom kliniky sa stal Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin, ktorý v tejto funkcii pôsobí doteraz. Došlo k zásadným zmenám v organizácii a koncepcii I. internej kliniky jej rozdelením na tri samostatné časti: kardiologickú časť s koronárnou jednotkou, všeobecnú a nefrologickú časť spolu s hemodialyzačným oddelením a všeobecnú a metabolickú časť so samostatnými primariátmi pod vedením prednostu kliniky.

1996 - Po čiastočnej rekonštrukcii priestorov koronárnej jednotky sa v r. 1996 otvorilo samostatné oddelenie invazívnej kardiológie.

1998 - Na pracovisku bolo zriadené centrum pre nastavenie na inzulínové pumpy s celoslovenskou pôsobnosťou.

2002 - 2006 - Vykonala sa komplexná rekonštrukcia pracoviska: renovácia hemodialýzy s vybudovaním novej úpravovne vody (2002), zriadenie dvoch nadštandardných izieb s osobitným sociálnym zariadením na všeobecnej časti (2002), kompletná rekonštrukcia nefrologického oddelenia 7/1B s nadštandardnými izbami (2004) a rekonštrukcia  metabolickej jednotky (2005 - 2006).
 
2006 - 2007 - Vykonala sa komplexná prestavba koronárnej jednotky, vybavenej novým monitorovacím systémom a polohovacími posteľami (2006) a komplexná rekonštrukcia priestorov  röntgenovej miestnosti na pracovisku, vybaveného moderným angiografickým prístrojom. Bolo zriadené nové oddelenie invazívnej a intervenčnej kardiológie na I. internej klinike (2007).

2007 - 2009 - Bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia všeobecného oddelenia 7/2 (2007 - 2008),  komplexná rekonštrukcia hemodialyzačného oddelenia (2008 - 2009) a prestavba samostatného röntgenového a kardiostimulačného centra v priestoroch  tzv. Grossmanovho domu (2008).

2010 - Dňa 1. 7. 2010 bola Martinská fakultná nemocnica transformovaná na Univerzitnú nemocnicu Martin (UNM).