Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty

Medzinárodné projekty

Národný diabetologický program v spolupráci s Endokrinologickým ústavom SAV a Univerzitou v Lipsku s projektom „SUSOD (Sorbs Uncover Secrets Of Disease)” - “Prevalencia diabetes mellitus na Slovensku - genetický skríning populácie” (2007 – doteraz). (hlavný koordinátor v rámci NDP: Prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin, spoluriešiteľ: Prof. MUDr. P. Galajda, CSc.)
Bilaterálna medzinárodná spolupráca s Department of Diabetes, Royal Infirmary of Edinburgh, Scotland -: Hypoglycaemia and driving in people with insulin treated diabetes. (2007 – doteraz) (Prof. Brian M. Frier, Prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc.)

Granty APVV

APVV-0222-11 „Možnosti predikcie restenózy a trombózy stentu u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom po perkutánnej koronárnej intervencii.“ (2012 -2015) (zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. Klinika hematológie a transfuziológie; spoluriešitelia za I. internú kliniku: Prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin, Prof. MUDr. P. Galajda, CSc., MUDr. M. Samoš)

Granty VEGA

Vega Stančíkkategória A  (201š – 2015) (hlavný riešiteľ: Prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin, spoluriešitelia: Prof. MUDr. P. Galajda, CSc, MUDr. M. Stančík, MUDr. S Daruľová)
VEGA 1/0053/11 Metabolicko-imunologické aspekty kardiálnej kachexie, kategória B (2011-2013) (hlavný riešiteľ: Prof. MUDr. P. Galajda, CSc.)
VEGA1/0005/08 Metabolický syndróm, hormóny tukového tkaniva a riziko vaskulárnych komplikácií: (2008 – 2011) (hlavný riešiteľ: Prof. MUDr. P. Galajda, CSc., riešitelia: Prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin,  Doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc. MUDr. Ľ. Šutarík, CSc.,  MUDr. L. Jamrišková, PhD., MUDr. D. Kantárová, PhD. MUDr. M. Kutlák, MUDr. E. Kantorová)

VEGA 1/4284/07 Asociácia HLA alel II. triedy s diabetes mellitus typu 1A v slovenskej populácii (riešitelia: Prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin, Doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc., Prof. MUDr. P. Galajda, CSc., MUDr. D. Kantárová, PhD, RNDr. Stuchliková, MUDr. M. Kutlák, MUDr. M. Migra)

VEGA: 1/1189/04 Metabolický syndróm, subklinická zápalová reakcia a riziko kardiovaskulárnych ochorení. Dofinancovanie grantom Slovenskej diabetologickej spoločnosti. (2004 – 2007) (hlavný riešiteľ Prof. MUDr. P. Galajda, CSc.)
VEGA: 1/8149/01:Heterogenita metabolického syndrómu a poruchy hemostázy. (2001 – 2003) (hlavný riešiteľ Doc. MUDr. P. Galajda, CSc.)

VEGA 1/8155/01: Úloha oxidu dusnatého v hyperreaktivite dýchacích ciest. (2001 – 2003) (spoluriešiteľ za I. internú kliniku  - Doc. MUDr. Sadloňová, CSc.).

Granty odborných spoločností

Grant Slovenskej kardiologickej spoločnosti  – Využitie tromboelastometrie pri monitorovaní účinnosti antiagregačnej liečby u pacientov s akútnym STEMI; 2013 (hlavný riešiteľ: MUDr. M. Samoš)
Národný diabetologický projekt – Prevalencia diabetes mellitus na Slovensku (2003 – 2007)  (národný koordinátor Prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc, FRCP Edin, spoluriešitelia: Prof. MUDr. P. Galajda, CSc., MUDr. D. Prídavková, PhD., MUDr. Ľ. šutarík, CSc.)

Granty UK

GUK/122/2013 Úloha adiponektínu pri vývoji pľúcnej embólie u pacientov s metabolickým syndrómom.

Riešiteľ: MUDr. S. Daruľová
GUK/54/2012 „Využitie tromboelastometrie pri monitorovaní účinnosti antiagregačnej liečby u pacientov s akútnym STEMI. Riešiteľ: MUDr. M. Samoš:
GUK/178/2012 Akútna trombembolická choroba v súčasnosti - stratifikácia rizika a etiológie akútnej trombembolickej choroby u pacientov  metabolickým syndrómom. Postavenie trombolytickej liečby v terapii akútnej pľúcnej embólie dnes. Riešiteľ: MUDr. S. Daruľová:

GUK/289/2011 – Určenie prognostického významu hladiny sérového adiponektinu a leptinu na stupeň závažnosti ischemickej choroby srdca a srdcového zlyhávania u chorých s obezitným paradoxom. Riešiteľ: MUDr. M. Stančík:
GUK/47/2009 Polymorfizmus inzulínového génu u pacientov s diabetes mellitus 1. typu. Riešitelia: MUDr. D. Kantárová, PhD., MUDr. M. Kutlák

Projekty ESF

ESF – ITMS: 26220220111 Centrum excelentnosti pre výskum v personalizovanej terapii (CEVYPET). : spoluriešiteľ za I. internú kliniku: Prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin -
ESF - Systém komplexného hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedecko-výskumnej práce na JLF UK v Martine (koordinátor: Prof. MUDr. P. Galajda, CSc.)
ESF – Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLFUK v Martine (spoluriešiteľ Prof. MUDr. P. Galajda, CSc.)
ESF ITMS: 26220220111 Karcinogénne a toxické kovy v životnom a pracovnom prostredí (2010-2013). Doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc. -  spoluriešiteľ
ESF - Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na J LF UK v Martine. Prof. MUDr. P. Galajda, CSc., Doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc

ESF - Podpora inovatívnych foriem vzdelávania pre študentov študujúcich v anglickom jazyku. spoluriešitel: Doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc.)

Riešenie grantov:

* Bilaterálna medzinárodná spolupráca s Department of Diabetes, Royal Infirmary of Edinburgh, Scotland (Prof. Brian M. Frier, Prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc.) - 2006: Hypoglycaemia and driving in people with insulin treated diabetes.

* Medzinárodný projekt PROACTIVE: Sledovanie účinnosti pioglitazonu u pacientov s DM na liečbe PAD a kombinovanej liečbe v sekundárnej prevencii (Prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc.)

* Projekt v rámci Národného diabetologického programu SR MZ SR (2003 – 2005): Prevalencia diabetes mellitus na Slovensku. Spolupráca s Ústavom experimentálnej endokrinológie SAV – génová banka DIABGENE (Prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc.)   

* Grant VEGA 1/4284/07 Asociácia alel II. triedy s diabetes mellitus typu 1A v slovekskej populácii. (Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.)                          

* Grant VEGA 1/1189/04-06 Metabolický syndróm, subklinická zápalová reakcia a riziko kardiovaskulárnych komplikácií.(Prof. MUDr. P. Galajda, CSc.).