Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentská vedecká konferencia archív

Základné informácie

Študentská vedecká konferencia predstavuje každoročnú prehliadku prác študentov medicíny a nelekárskych študijných programov na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine.

Usporadúva sa spravidla v apríli a prebieha formou súťaže, t.j. vyhodnocujú sa aj najlepšie práce. Pre kvalifikovaných stážistov je účasť na konferencii povinná, pre ostatných študentov dobrovoľná. Podrobnosti nájdete kliknutím na príslušný ročník ŠVK.

Motivačné faktory pre účasť na konferencii

V každej sekcii budú ocenené najlepšie príspevky finančnými a vecnými cenami. Rozhodovať o najlepších prácach bude v každej sekcii 4-5 členná porota zložená z jedného mimofakultného porotcu, z jedneho študenta doktorandského štúdia a 2-3 pedagogických zamestnancov fakulty.

Zloženie poroty pre jednotlivé sekcie - bude doplnené po uzavretí účastníkov jednotlivých sekcií.