Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Základné informácie

Vážení kolegovia, milí študenti!

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine umožňuje svojim študentom každoročne sa podieľať na študentskej vedecko-výskumnej činnosti. Nadobudnuté poznatky a výsledky môžu študenti prezentovať na študentskej vedeckej konferencii, ktorú vyhlasuje dekan fakulty.

Cieľom fakultnej súťaže je priniesť do rutinnej vzdelávacej študijnej práce nové impulzy a vytvárať priestor pre aktívnych študentov na prezentáciu vlastných názorov týkajúcich sa aktuálnych medicínskych problémov. Účasť na konferencii je možnosťou zdokonaliť sa v prezentácii, obhajobe a argumentácii dosiahnutých výsledkov pred odbornou komisiou a verejnosťou. Najlepšie práce študentov sú odmeňované finančnými a vecnými cenami a postupujú na ďalšie súťaže a konferencie ŠVOČ v rámci Slovenska a zahraničia.

Samotná ŠVOČ vedie študentov k vedeckému mysleniu, tvorivej vedeckej práci a invencii. Môže byť dobrým základom pre diplomovú prácu a tiež môže byť prvotným krokom k perspektívnemu uplatneniu sa na trhu práce po skončení štúdia. Ďalším ocenením práce študentov je tiež zvýhodnenie pri výberovom konaní na zahraničné mobility.

 

Motivačné faktory