Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Stážisti ŠVOČ

Kvalifikovaný stážista ŠVOC

Kvalifikovanému stážistovi patrí za jeho vedecko-výskumnú činnosť odmena. Uzatvára preto s JLF UK dohodu o brigádnickej práci študentov (spravidla 25 hodín mesačne). Dohoda sa uzatvára spravidla od 1.11 do 31.5 (resp. do 30.4 pre študentov končiacich ročníkov). 

Uzavretím dohody sa študent zaväzuje prezentovať dosiahnuté výsledky ŠVOČ na Študentskej vedeckej konferencii, ktorú organizuje fakulta. 

Na voľné miesta kvalifikovaných stážistov sa môžu študenti JLF UK prihlásiť priamo na príslušnom pracovisku JLF UK každoročne do 15. októbra. 

Viac informácií nájdete vo vnútornom predpise č. 31/2023: Štatút kvalifikovaných a dobrovoľných stážistov.

Dobrovoľný stážista ŠVOČ

Dobrovoľný stážista je študent, ktorý v rámci svojho osobného voľna pracuje na zvolenom pracovisku a podieľa sa na vedeckej alebo odbornej práci spolu s poverenými pedagógmi a ostatnými zamestnancami.

Evidencia dobrovoľných stážistov prebieha na príslušnom pracovisku.

Na rozdiel od kvalifikovaného stážistu nedostáva finančnú odmenu za svoju činnosť.

Dobrovoľný stážista môže prezentovať výsledky svojej vedeckej a odbornej činnosti na Študentskej vedeckej konferencii v príslušnom školskom roku. Až po účasti na domácej konferencii je študent evidovaný organizačným výborom ŠVOČ!