Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Nadácia Dr. Jozefa Lettricha

vznikla na pamiatku erudovaného, rozhľadeného a distingvovaného demokrata  Dr. Jozefa Lettricha s politickým citom a zmyslom pre spravodlivosť.

Nadácia bola oficiálne založená dňa 29. novembra 2000 na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, z finančného daru Ireny Lettrichovej, sestry zosnulého Dr. Jozefa Lettricha, ktorá venovala študentom JLF UK v Martine 50 000 USD. Zriadovateľmi nadácie sú podľa želania darkyne RNDr. Jela Šimeková a Ľudovít Lettrich.

Prvý predseda Správnej rady nadácie bol prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc. Od roku 2008 je predseda Správnej rady nadácie prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. a správkyňa nadácie Mgr. Miriam Hechelmann.

                     

Podpisovanie štatútu Nadácie Dr. Jozefa Lettricha jej zriaďovateľmi na pôde JLF UK v Martine za prítomnosti notára a právneho zástupcu, 29. 11. 2000.

Účelom nadácie je podporovať vzdelanie študentov denného štúdia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine s vyučovacím jazykom slovenským v tomto rozsahu:

  • odmeny študentom z a umiestnenie na prvých troch miestach vo výročnej študentskej vedeckej súťaži ŠVOČ,
  • odmeny študentom z a umiestnenie na prvých troch miestach vo výročnej súťaži znalosti svetových jazykov (anglického a nemeckého) organizovanej Ústavom cudzích jazykov JLF UK v Martine,
  • morálne ocenenie a finančná odmena za mimoriadnu reprezentáciu JLF UK v Martine v oblasti všeobecne humanistickej, kultúrnej a športovej;
  • úhrada cestovných nákladov na letné prázdninové praxe v zahraničí.

Jozef Lettrich - predstaviteľ a zástanca demokracie, národných a ľudských práv na Slovensku a v exile

                                                                 

JUDr. Jozef Lettrich sa narodil 17. 6. 1905 v Diviakoch. Študoval na gymnáziu v Martine, v roku 1928-1929 na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Patrí medzi významné postavy slovenského politického života a novodobých dejín slovenského národa 20. storočia. Významné miesto zaujal najmä v povojnových rokoch, stal prvým predsedom Slovenskej národnej rady, ako aj predsedom Demokratickej strany. Odmietal ideológiu fašizmu a komunizmu, obhajoval slovenské národné práva, rovnoprávnosť národov priateľstvo so západom aj východom, demokratický režim, súkromno-podnikateľský hospodársky systém, podporoval kultúrny a hmotný pokrok pri zachovaní domácich duchovných, národných a politických tradícií. V roku 1948 sa naplnili jeho slová „demokracia a komunizmus vedľa seba žiť nemôžu ani v medzinárodnom, ani vo vnútropolitickom meradle.“ 

V marci 1948  emigroval do USA. V emigrácii bol zakladateľom Rady slobodného Československa a v roku 1963 zakladá Stálu konferenciu slovenských demokratických exulantov. Dr. Lettrich prednášal na univerzite, publikoval v exilovej i americkej tlači, napísal knihu Dejiny novodobého Slovenska. Mal blízko k mladým ľuďom, vážil si ich snahu získať nové vedomosti, vážil si ich názor, ktorý vychádzal z objektívneho posúdenia veci. Vo vzdelaní spolu s ostatnými atribútmi demokracie videl slobodu a nezávislosť človeka.

Zomrel 29. novembra 1969 v americkom New Yorku a pochovali ho na československom cintoríne v Chicagu. V roku 1990 bola jeho urna prevezená do Martina na Národný cintorín.

Na jeho počesť je pomenovaná ulica v Martine, v roku 2000 bola založená Nadácia Dr. Jozefa Lettricha“ a od roku 2006 nesie jeho meno aj osemročné gymnázium (Gymnázium Jozefa Lettricha) v Martine.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Michal Šimera

Zdroje: 

Štefan Straka: Založenie Nadácie Dr. Jozefa Lettricha na JLF UK v Martin, Naša univerzita – Spravodaj Univerzity Komenského, XLVII, 2001, č. 5, s. 3.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Lettrich#Dielo